Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

Дата на публикуване: 
сряда, 2 Ноември, 2016 - 10:16

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2017 г.

Поканата се отнася за финансиране от бюджетни кредити и в рамките на бюджета за 2017 година на информационни мерки.

Информационната мярка представлява самостоятелен и съгласуван набор от информационни дейности, организирани въз основа на отделен бюджет.

Цели

С информационните мерки се цели да се изгради еднаква степен на доверие както в рамките на ЕС, така и между всички граждани, земеделски стопани и други лица. ОСП е политика за всички граждани на ЕС и ползите за тях трябва да бъдат ясно демонстрирани. Ключовите въпроси и послания следва да бъдат изцяло в съответствие с правното изискване на Комисията за изпълнение на информационни мерки в областта на ОСП.

По отношение на широката общественост – целта е да се повиши обществената осведоменост относно значението на подкрепата, оказвана от ЕС в рамките на ОСП, за селското стопанство и развитието на селските райони.

По отношение на заинтересованите страни – целта е да се работи в сътрудничество със заинтересованите страни (основно земеделски стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони), за да може да се разшири информацията за ОСП в техните избирателни райони и сред широката общественост.

Тема

Предложението за информационни мерки трябва да показва как ОСП допринася за постигането на политическите приоритети на Комисията.

ОСП е политика, ориентирана към всички хора в Европа, която оказва отражение върху техния живот по толкова много начини. Предложенията следва да включват по-специално приноса на ОСП за:

  • стимулиране на работните места, растежа и инвестициите в селските райони и поддържане на жизнеспособни селскостопански общности в ЕС;
  • постигане на целите на рамката на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., по-конкретно по отношение на потенциала на селското и горското стопанство във връзка с мерките за приспособяване към изменението на климата и за смекчаване на последиците от този процес;
  • устойчиво селскостопанско производство, което отговаря и на двете изисквания – гарантиране на продоволствената сигурност и опазване на селската среда, в това число по отношение на качеството и количеството на водата;
  • гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани от агрохранителната верига с цел поддържане жизнеспособността на европейското селскостопанско производство и бъдещето на семейния модел на селско стопанство.

Целевата група е широката общественост (особено младите хора в градските райони) и/или земеделските стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони.

По-конкретно:

  • ученици, учители и студенти: следва да се използват нови подходи, за да се достигне до младите хора и да се повишат познанията им за ОСП и за нейния принос в много области, като например предизвикателството, породено от изменението на климата, храните, здравословния и висококачествен начин на хранене като начин на живот, също и във връзка с новата схема за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата в ЕС, която ще влезе в сила на 1 август 2017 г.;
  • широка общественост: акцентът на информацията за ОСП ще бъде поставен върху преодоляването на (грешните) представи за европейското селско стопанство и неговата роля в обществото, а не върху съдържанието на политиката. Необходимо е също така по-добро разбиране на огромния принос на европейския хранително-вкусов сектор за икономиката на ЕС като цяло;
  • заинтересовани страни: следва да се гарантира, че е налице по-добро осъзнаване на приноса на ОСП за подпомагане на икономическия растеж в селските райони, особено за МСП. Следва да се популяризира приносът, оказван посредством програмите за развитие на селските райони, чрез които ЕС инвестира близо 100 милиарда евро за периода 2014-2020 г. за развитието на европейските селски райони. Ще се подчертае и подкрепата, предоставяна за устойчиви производствени практики и други мерки, които ще спомогнат за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на дейности, възлиза на 3 500 000 EUR.

Тази сума зависи от наличието на бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2017 г.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Кандидатът (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е правен субект, установен в държава-членка на ЕС.

Предложенията трябва да бъдат подадени на хартия. Формулярите за кандидатстване и съответните документи са достъпни на:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Кандидатурите се подават чрез правилния формуляр, надлежно попълнен, с поставена дата, в който е представен балансиран бюджет (приходи/разходи) и който е подписан от лицето, упълномощено да поеме правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация.

Когато е приложимо, цялата допълнителна информация, която се счита за необходима от кандидата, може да бъде включена на отделни листове.

Кандидатурите се изпращат в запечатан плик на следния адрес:

European Commission Unit AGRI. E.5
Call for proposals 2016/C 401/09
To the attention of Head of Unit
L130 4/149
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

по пощата (с препоръчано писмо) - датата на получаване от пощата e посочена с пощенското клеймо;

подадени на ръка (лично от кандидата или от негов представител) или чрез куриерска служба – посочена е датата на приемане от куриерската служба.

Подаване на ръка/експресна поща:

European Commission
Central Mail Service
Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Крайният срок за получаване на кандидатури е 15 декември 2016 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2017 г. (743.69 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 9 декември e публикуванa следната поправка на текста на конкурса:

вместо:

„Различните комуникационни средства и дейности, включени в информационната мярка, следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати. Те следва също така да имат значително въздействие, измеримо чрез подходящи показатели, посочени в точка 11.4.“

да се чете:

„Различните комуникационни средства и дейности, включени в информационната мярка, следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати.“

На страница 20, в точка 11.1, буква д), четвърта алинея

вместо:

„В случай на поръчки, които надвишават 70 000 EUR“

да се чете:

„В случай на поръчки, които надвишават 60 000 EUR“.