Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

сряда, 2 Ноември, 2016 - 10:16

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2017 г.

Поканата се отнася за финансиране от бюджетни кредити и в рамките на бюджета за 2017 година на информационни мерки.

Информационната мярка представлява самостоятелен и съгласуван набор от информационни дейности, организирани въз основа на отделен бюджет.

Цели

С информационните мерки се цели да се изгради еднаква степен на доверие както в рамките на ЕС, така и между всички граждани, земеделски стопани и други лица. ОСП е политика за всички граждани на ЕС и ползите за тях трябва да бъдат ясно демонстрирани. Ключовите въпроси и послания следва да бъдат изцяло в съответствие с правното изискване на Комисията за изпълнение на информационни мерки в областта на ОСП.

По отношение на широката общественост – целта е да се повиши обществената осведоменост относно значението на подкрепата, оказвана от ЕС в рамките на ОСП, за селското стопанство и развитието на селските райони.

По отношение на заинтересованите страни – целта е да се работи в сътрудничество със заинтересованите страни (основно земеделски стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони), за да може да се разшири информацията за ОСП в техните избирателни райони и сред широката общественост.

Тема

Предложението за информационни мерки трябва да показва как ОСП допринася за постигането на политическите приоритети на Комисията.

ОСП е политика, ориентирана към всички хора в Европа, която оказва отражение върху техния живот по толкова много начини. Предложенията следва да включват по-специално приноса на ОСП за:

  • стимулиране на работните места, растежа и инвестициите в селските райони и поддържане на жизнеспособни селскостопански общности в ЕС;
  • постигане на целите на рамката на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., по-конкретно по отношение на потенциала на селското и горското стопанство във връзка с мерките за приспособяване към изменението на климата и за смекчаване на последиците от този процес;
  • устойчиво селскостопанско производство, което отговаря и на двете изисквания – гарантиране на продоволствената сигурност и опазване на селската среда, в това число по отношение на качеството и количеството на водата;
  • гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани от агрохранителната верига с цел поддържане жизнеспособността на европейското селскостопанско производство и бъдещето на семейния модел на селско стопанство.

Целевата група е широката общественост (особено младите хора в градските райони) и/или земеделските стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони.

По-конкретно:

  • ученици, учители и студенти: следва да се използват нови подходи, за да се достигне до младите хора и да се повишат познанията им за ОСП и за нейния принос в много области, като например предизвикателството, породено от изменението на климата, храните, здравословния и висококачествен начин на хранене като начин на живот, също и във връзка с новата схема за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата в ЕС, която ще влезе в сила на 1 август 2017 г.;
  • широка общественост: акцентът на информацията за ОСП ще бъде поставен върху преодоляването на (грешните) представи за европейското селско стопанство и неговата роля в обществото, а не върху съдържанието на политиката. Необходимо е също така по-добро разбиране на огромния принос на европейския хранително-вкусов сектор за икономиката на ЕС като цяло;
  • заинтересовани страни: следва да се гарантира, че е налице по-добро осъзнаване на приноса на ОСП за подпомагане на икономическия растеж в селските райони, особено за МСП. Следва да се популяризира приносът, оказван посредством програмите за развитие на селските райони, чрез които ЕС инвестира близо 100 милиарда евро за периода 2014-2020 г. за развитието на европейските селски райони. Ще се подчертае и подкрепата, предоставяна за устойчиви производствени практики и други мерки, които ще спомогнат за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на дейности, възлиза на 3 500 000 EUR.

Тази сума зависи от наличието на бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2017 г.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Кандидатът (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е правен субект, установен в държава-членка на ЕС.

Предложенията трябва да бъдат подадени на хартия. Формулярите за кандидатстване и съответните документи са достъпни на:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Кандидатурите се подават чрез правилния формуляр, надлежно попълнен, с поставена дата, в който е представен балансиран бюджет (приходи/разходи) и който е подписан от лицето, упълномощено да поеме правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация.

Когато е приложимо, цялата допълнителна информация, която се счита за необходима от кандидата, може да бъде включена на отделни листове.

Кандидатурите се изпращат в запечатан плик на следния адрес:

European Commission Unit AGRI. E.5
Call for proposals 2016/C 401/09
To the attention of Head of Unit
L130 4/149
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

по пощата (с препоръчано писмо) - датата на получаване от пощата e посочена с пощенското клеймо;

подадени на ръка (лично от кандидата или от негов представител) или чрез куриерска служба – посочена е датата на приемане от куриерската служба.

Подаване на ръка/експресна поща:

European Commission
Central Mail Service
Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Крайният срок за получаване на кандидатури е 15 декември 2016 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2017 г. (743.69 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 9 декември e публикуванa следната поправка на текста на конкурса:

вместо:

„Различните комуникационни средства и дейности, включени в информационната мярка, следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати. Те следва също така да имат значително въздействие, измеримо чрез подходящи показатели, посочени в точка 11.4.“

да се чете:

„Различните комуникационни средства и дейности, включени в информационната мярка, следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати.“

На страница 20, в точка 11.1, буква д), четвърта алинея

вместо:

„В случай на поръчки, които надвишават 70 000 EUR“

да се чете:

„В случай на поръчки, които надвишават 60 000 EUR“.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.