Вие сте тук

Обява за свободно работно място за поста генерален директор на Евростат

вторник, 8 Ноември, 2016 - 12:41
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 ноември е публикувано обявление за свободно работно място за поста генерален директор на Евростат.

Евростат е генерална дирекция на Европейската комисия. Тя предоставя на Европейския съюз висококачествени услуги, свързани със статистическа информация, като обслужва европейските институции, държавите членки, финансовите пазари, деловите среди, медиите и широката общественост.

Евростат отговаря за координирането и засилването на управлението на Европейската статистическа система (ЕСС). Целта е да се осигури лесен достъп на всички потребители до навременни, надеждни и сравними статистически данни на равнището на ЕС. Евростат отговаря за всички законодателни предложения на ЕС в сферата на статистиката. Генералната дирекция координира също така усъвършенстването на статистическите системи в страните кандидатки, както и в международната общност в по-общ план.

Генералният директор на Евростат се смята за главен статистик на Европейския съюз. Той се назначава въз основа на професионалните му качества.

Евростат има и заместник генерален директор и е разделена на седем дирекции. Персоналът ѝ наброява близо 800 души (включително временно наети лица и стажанти). Общият ѝ оперативен бюджет (собствен и вторично делегиран от други генерални дирекции) възлиза годишно на около 100 милиона евро.

Генералната дирекция на Евростат се намира в Люксембург.

Генералният директор на Евростат работи под ръководството на комисар Тейсен и отговаря за цялостното стратегическо ръководство и управление на Евростат. Основните му задачи са:

 • да определя и изпълнява целите, определени в мисията на Евростат, и работните програми на Евростат;
 • да отговаря на потребностите на политиката и да предоставя статистическа подкрепа за нови политически инициативи, като се взема предвид принципът на професионална независимост;
 • да подпомага развитието и модернизирането на Европейската статистическа система и нейната интеграция в световната статистическа система;
 • да гарантира прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика;
 • да работи за по-доброто планиране и оценяване на статистическите продукти и услуги в подкрепа на политиките на Европейския съюз, по-конкретно във връзка с опростяването и намаляването на регулаторната тежест;
 • да гарантира прилагането на високи стандарти за качество;
 • да осъществява комуникация с основните партньори на Евростат за задълбочаване на разбирането от страна на Евростат на нуждите на потребителите и за осигуряване на ефективността и ефикасността на работата;
 • да гарантира тясното сътрудничество по статистически въпроси между Евростат и Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други международни организации (ООН, МВФ, ОИСР и т.н.) и страни извън ЕС (ЕИП, държави кандидатки).

Генералният директор на Евростат отговаря за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика в рамките на Комисията като цяло, както и за координацията на друга статистика. Той носи изключителна отговорност за вземането на решения за процесите, статистическите методи, стандарти и процедури, както и за съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения и публикации за всички статистики, изготвени от Евростат. При изпълнението на тези статистически задачи генералният директор е независим в действията си и не търси, нито приема указания от институции или органи на Съюза, от правителства или от други институции, органи, служби или агенции.

Успешният кандидат следва да притежава:

 • отлични аналитични умения, способност за идентифициране на ключови проблеми, за разработване и набелязване на стратегически цели и за превръщането им в практически предложения за действие;
 • солидни управленски умения, лидерски качества и авторитет за ръководенето и мотивирането на динамична генерална дирекция, чийто персонал се състои от висококвалифицирани специалисти;
 • доказан опит в ефективното планиране и управление на човешки и финансови ресурси на висше управленско равнище;
 • солидни умения за водене на преговори и опит в представляването на Европейската комисия на високо равнище;
 • отлични комуникационни умения и умения за междуличностни отношения, както и доказана способност за създаване и поддържане на отлични отношения с другите служби, с институциите и с органите на Европейския съюз;
 • добри познания и опит по отношение на функционирането на европейските институции и политиките и програмите на ЕС, за предпочитане в област от значение за мисията на Евростат.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации;
 • Управленски опит: поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в пряка връзка с област, свързана с предлагания пост;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици.

Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от интервюто на този друг език.

 • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да встъпят в длъжност, от кандидатите се изисква да декларират, че ще действат независимо, в полза на обществения интерес, и че нямат интереси, които биха могли да се разглеждат като накърняващи независимостта им.

Европейската комисия ще избере и назначи генералния директор на Евростат съгласно процедурите си за подбор и наемане на служител. В рамките на тази процедура за подбор кандидатите, които са поканени на събеседване с Консултативния комитет по назначенията (ККН) към Европейската комисия, ще бъдат оценени преди това с помощта на тестове по модела „център за оценяване“, които ще бъдат проведени от външни консултанти за подбор на персонал.

В рамките на диалога по въпросите на статистиката генералният директор се явява веднага след назначаването си от Комисията и всяка година след това пред съответната комисия на Европейския парламент за обсъждане на въпроси, свързани със статистическото управление, методологията и статистическите иновации.

По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, процедурата за подбор ще бъде проведена единствено на английски и/или френски език.

За заплатата и условията на работа се прилагат разпоредбите на Правилника за персонала за длъжностните лица на степен AD 15 на Европейския съюз. Кандидатите следва да обърнат внимание, че съгласно Правилника за персонала всички нови служители трябва да преминат успешно 9-месечен изпитателен срок.

Местоработата на генералния директор на Евростат се намира в Люксембург.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Процедура за кандидатстване

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата за подбор. Поради това, моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да попълните кандидатурата си, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, автобиографията и мотивационното писмо трябва да бъдат съставени на английски, немски или френски език.

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Това електронно писмо съдържа и регистрационен номер, който ще бъде Вашият референтен номер по всички въпроси, свързани с кандидатурата Ви. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите хода на кандидатурата си онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите своята кандидатура (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо на следния адрес:

European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security,
Unit for Senior Management and CCA,
SC11 8/59,
1049 Bruxelles/Brussel,
BELGIQUE/BELGIË

като посочите ясно като референция: Vacancy for Director-General of Eurostat (COM/2016/10370).

Датата на пощенското клеймо не може да е по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В този случай към кандидатурата трябва да приложите удостоверение за увреждането, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими, за да се улесни участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми, моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Крайният срок за регистрация е 6 декември 2016 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате – натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, при което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След изтичане на срока за подаване на регистрациите вече няма да имате възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.