Вие сте тук

Европейската комисия приема по-строги правила за борба с финансирането на тероризма

Дата на публикуване: 
сряда, 21 Декември, 2016 - 14:47

Европейската комисия прие днес пакет от мерки, с които да се укрепи капацитетът на ЕС за борба с финансирането на тероризма и организираната престъпност, изпълнявайки по този начин ангажиментите, поети в Плана за действие за борба с финансирането на тероризма от февруари 2016 г. С предложенията, представени от Комисията, ще се допълни и укрепи правната уредба на ЕС в областта на изпирането на пари, незаконното движение на парични средства и замразяването и конфискацията на активи. Предложенията се представят успоредно с третия доклад за напредъка относно Съюза на сигурност, като с тях ще се осигури силна и координирана европейска реакция в борбата срещу финансирането на тероризма. С тях ЕС прави още една крачка в посока на създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност.

Новите предложения бяха изготвени от екип под ръководството на първия заместник-председател Франс Тимерманс и заместник-председателя Валдис Домбровскис в сътрудничество с комисарите Димитрис Аврамопулос, Пиер Московиси, Вера Йоурова и Джулиан Кинг.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: „С представените днес предложения подсилваме нашите правни средства, за да прекъснем източниците на финансиране на престъпниците и терористите. Трябва да гарантираме, че разполагаме с подходящите инструменти за откриване и спиране на съмнителните финансови потоци, както и за подкрепа на по-доброто сътрудничество между правоприлагащите органи, така че да можем по-ефективно да браним сигурността на европейските граждани.“

Заместник-председателят Домбровскис заяви: „Тероризмът продължава да е голяма заплаха за нашата безопасност. Трябва да бъдем една крачка пред терористите, за да спрем техните действия, и борбата срещу финансирането на тероризма е част от необходимите мерки. Ето защо днес предлагаме изпирането на пари да подлежи на ефективни наказателни санкции в целия ЕС. Предлагаме трансгранично замразяване и конфискация на активите от престъпна дейност в ЕС, както и да се сложи край на практиките на престъпниците да заобикалят правилата за контрол на паричните средства на външните граници на ЕС.“

С днешните предложения, както се подчертава в третия доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност, Европейската комисия укрепва капацитета на ЕС за борба с тероризма и организираната престъпност, като създава по-големи пречки пред терористите и престъпниците да финансират дейностите си и същевременно улеснява работата на органите за разкриване и спиране на движението на техните финансови средства. Откриването на подозрителни финансови потоци и прекъсването на източниците на финансиране е един от най-ефективните начини да се предотвратят потенциални терористични нападения и престъпни дейности. Проследяването на финансовите потоци може също така да осигури на полицейските и правоприлагащите органи изключително важна информация и ефективни инструменти за провеждане на техните разследвания.

Осигуряване на криминализирането на изпирането на пари

Днес Комисията представя предложение за нова Директива за криминализиране на изпирането на пари, както и за осигуряване на адекватни наказателноправни разпоредби за компетентните органи с цел наказателно преследване на престъпниците и терористите и вкарването им в затвора. С предложените мерки:

 • Ще се установят минимални правила относно определянето на престъпленията и санкциите, свързани с изпирането на пари, като по този начин се отстраняват пропуски с цел да се попречи на престъпниците да се възползват от различията между националните правила.
 • Ще се премахнат пречките пред трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество чрез установяването на общи разпоредби за подобряване на разследването на престъпления, свързани с изпиране на пари;
 • Разпоредбите на ЕС ще се приведат в съответствие с международните задължения в тази област, установени във Варшавската конвенция на Съвета на Европа и препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF).

Въвеждане на по-строг контрол на големите потоци от парични средства

С цел да се предоставят на компетентните органи необходимите инструменти за откриването на терористи и лицата, които им предоставят финансова подкрепа, с представения днес нов Регламент относно контрола на паричните средства ще се предприеме следното:

 • Ще се затегне контролът на паричните средства по отношение на лицата, които влизат в ЕС или напускат територията му с парични средства в размер 10 000 EUR или повече в себе си;
 • Ще се даде възможност на органите да предприемат действия при суми в размер, по-нисък от определения за митническата декларация праг от 10 000 EUR, ако има подозрения за престъпна дейност, и
 • Ще се подобри обменът на информация между органите и държавите членки;
 • Обхватът на митническите проверки ще се разшири, така че да включва паричните средства, изпращани в пощенски и товарни пратки, както и стоки с висока стойност, например злато, и предплатените платежни карти, които понастоящем не са обхванати от стандартната митническа декларация.

Замразяване на финансовите средства на терористите и конфискация на активите им

Бързото трансгранично замразяване или конфискуване на финансови активи ще попречи на терористите да използват средствата си за извършването на нови нападения. С предложението за Регламент относно взаимното признаване на решенията за замразяване и конфискация на активи от престъпна дейност:

 • Ще се осигури един-единствен правен инструмент за признаване в другите страни от ЕС както на решенията за замразяване, така и на решенията за конфискация, с което ще се опрости сегашната правна рамка. Регламентът ще бъде приложен незабавно във всички държави членки;
 • Ще се разшири обхватът на сега действащите правила относно трансграничното признаване, за да се включи конфискацията от други лица, свързани със съответния престъпник, и също така ще се обхване конфискацията в случаите, в които няма осъдителна присъда за престъпника, например поради бягство или смърт;
 • Ще се подобрят скоростта и ефикасността на замразяването и конфискацията с помощта на стандартен документ и задължение за компетентните органи да осъществяват комуникация помежду си. В правилата се определят ясни срокове, в това число по-кратки срокове за решенията за замразяване;
 • Ще се гарантира, че се спазват правата на жертвите на обезщетение и възстановяване. В случаи на трансгранично изпълнение на решения за конфискация правото на жертвата има приоритет пред интереса на изпълняващата и издаващата държава.

Контекст

Сигурността е постоянно присъстваща тема от началото на мандата на Комисията Юнкер — като се започне от Политическите насоки (PDF) на председателя Юнкер от юли 2014 г. и се стигне до последната реч за състоянието на Съюза от септември 2016 г.

Основавайки се на приетата през април 2015 г. Европейска програма за сигурност (PDF), в която бе подчертана необходимостта от по-ефективни и всеобхватни мерки за справяне с финансирането на тероризма, през февруари 2016 г. Европейската комисия представи План за действие за борба с финансирането на тероризма, за да се гарантира, че държавите членки разполагат с необходимите средства за справяне с новите заплахи.

През април 2016 г. Комисията определи прекъсването на достъпа на терористите до финансови средства като едно от приоритетните действия, които трябва да се предприемат за изграждането на ефективен и устойчив Съюз на сигурност на ЕС. Специалният ресор на комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, създаден от председателя Юнкер през август 2016 г., показва колко голямо значение отдава Комисията на засиления отговор на терористичната заплаха.

В съответствие с посоченото в Плана за действие за борба с финансирането на тероризма и в представения днес трети доклад за напредъка относно Съюза на сигурност, през 2017 г. Комисията ще представи предложение за засилване на правомощията на митническите органи с цел борба с финансирането на тероризма от търговия със стоки. Комисията също така ще разшири обхвата на действащото законодателство за борба с незаконната търговия с паметници на културата, за да се обхванат повече държави. В доклада за напредъка Комисията също приканва съзаконодателите през идните седмици да постигнат съгласие по преразгледаната 4-та директива относно борбата с изпирането на пари.

За повече информация:

Информационен документ за актуалното състояние във връзка с Плана за действие за борба с финансирането на тероризма

Информационен документ (PDF) за актуалното състояние във връзка с Европейската програма за сигурност

Информационна бележка — Предложение за директива относно борбата с изпирането на пари чрез наказателното право

Информационна бележка — Актуализиране на правилата на ЕС за контрола на паричните средства

Информационна бележка — Регламент относно взаимното признаване на решенията за замразяване и конфискация на активи от престъпна дейност

Предложение — Директива относно борбата с изпирането на пари чрез наказателното право (PDF)

Предложение — Регламент относно контрола на паричните средства (PDF)

Предложение — Регламент относно взаимното признаване на решенията за замразяване и конфискация на активи от престъпна дейност

Трети доклад за напредъка (PDF) по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност

Съобщение (PDF): „Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност“

Европейска програма за сигурност