Вие сте тук

Комисията ще преразгледа правилата, ограничаващи свободното движение на данни в ЕС

вторник, 10 Януари, 2017 - 15:39

Европейската комисия предложи политически и законови решения, които ще дадат тласък на основаната на данни икономика в ЕС в рамките на стратегията за цифров единен пазар, представена през май 2015 г., съобщи пресслужбата на ЕК.

Днес Европейската комисия предложи политически и законови решения, които ще дадат тласък на основаната на данни икономика в ЕС в рамките на стратегията за цифров единен пазар, представена през май 2015 г.

Комисията се занимава с този въпрос, тъй като в момента ЕС не използва максимално потенциала си в областта на данните. За да се промени това, е необходимо да се вземат мерки в отговор на необоснованите ограничения на свободното движение на данни през границите, както и на правната несигурност в някои отношения. В представеното днес съобщение са набелязани политически и законови решения, които ще дадат тласък на основаната на данни европейска икономика. Комисията даде старт и на две обществени консултации и на дебат с държавите членки и заинтересованите страни за определяне на следващите стъпки.

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Данните трябва да могат да се движат свободно от едно място на друго, през границите и в рамките на единно пространство на данни. В Европа потокът на данните и достъпът до тях често е възпрепятстван от правила за локализиране или други технически и законови бариери. Ако искаме нашата икономика да генерира растеж и работни места, трябва да използваме данните. За това обаче е необходимо те да са достъпни и да бъдат анализирани. Нуждаем се от координиран и общоевропейски подход, за да извлечем максимума от възможностите на данните, като се основаваме на строги правила на ЕС за защита на личните данни и правото на личен живот.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: Данните са горивото на новата икономика. За да гарантираме успеха на Европа в новата ера на индустриалната икономика, ни е нужна солидна и предвидима рамка за движението на данни на единния пазар. Ясните правила относно достъпа до данни, сигурността и отговорността са ключът към използването на пълния потенциал на интернет на нещата от европейските дружества, МСП и стартиращи предприятия. Вместо да издигаме цифрови граници трябва да насочим усилията си към създаването на основана на данни европейска икономика, която е напълно интегрирана и конкурентоспособна в световната икономика, основана на данни. 

В съобщението Комисията също така предложи на заинтересованите държави членки да участват в трансгранични проекти, проучващи възникващи проблеми в реалния живот, свързани с данни. В някои държави от ЕС вече са в ход проекти за съвместна, свързана и автоматизирана мобилност, които дават възможност на автомобили да се свързват един с друг и с пътната инфраструктура. Комисията иска да използва тези проекти като основа, за да провери регулаторните последици от достъпа до данни и отговорността във връзка с тях.

През 2015 г. основаната на данни икономика в ЕС бе оценена на 272 млрд. евро (растеж от 5,6 % на годишна база), а до 2020 г. в нея могат да работят 7,4 млн. души. Данните могат да бъдат използвани за подобряване на почти всеки аспект на нашето ежедневие — от бизнес анализите до прогнозата за времето, от нова ера в медицината, даваща възможност за персонализирани грижи, до по-безопасни пътища и по-малко задръствания. Затова в своето съобщение Комисията обръща специално внимание на ролята на свободното движение на данни в ЕС.

Освен това проучвания показват редица законови или административни ограничения, предимно под формата на изисквания за локализиране на национални данни, които ограничават целия пазар на данни в ЕС. Премахването на тези ограничения ще генерира до 8 млрд. евро БВП на година (проучване).

Всички тези инициативи се основават на строги правила за защита на личните данни (Общ регламент относно защитата на данните, приет миналата година) и за гарантиране на поверителността на електронните комуникации (вж. днешното предложение относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации), тъй като доверието е фундаментът, на който трябва да бъде изградена основаната на данни икономика.

Общият регламент относно защитата на данните регулира изцяло обработката на лични данни в ЕС, включително на машинно генерирани или индустриални данни, които идентифицират или правят възможно идентифицирането на дадено физическо лице. Като определя единни високи стандарти за защита на данните, той гарантира свободното движение на лични данни в ЕС. Общият регламент относно защитата на данните обаче не обхваща неличните данни, когато те са индустриални или машинно генерирани, или пречките пред движението на лични данни по причини, различни от защитата на личните данни, например в рамките на законите за данъчното облагане или за счетоводството.

За да може европейската икономика да се възползва максимално от предоставяните от данните възможности, Комисията ще:

  • започне структурирани диалози с държавите членки и заинтересованите страни, за да обсъдят пропорционалността на ограниченията във връзка с локализирането на данни. Целта е да се събере повече информация за характера на тези ограничения и за ефекта им върху предприятията, по-специално МСП и стартиращите предприятия, както и върху организации от публичния сектор.
  • предприеме, когато е нужно и уместно, действия по правоприлагане, а ако е необходимо, ще започне по-нататъшни инициативи в отговор на необосновани или непропорционални ограничения във връзка с локализирането на данни.

Комисията също така анализира правната несигурност, породена от проблеми, възникващи в основаната на данни икономика, и търси мнения за евентуални законови и политически ответни мерки във връзка с:

  • Достъп до данни и прехвърляне на данни. Широкото използване на нелични машинно генерирани данни може да доведе до раждането в ЕС на значими иновации, стартиращи предприятия и нови бизнес модели.
  • Отговорност във връзка с основаните на данни продукти и услуги. Настоящите правила на ЕС относно отговорността не са адаптирани към съвременните цифрови, основани на данни, продукти и услуги.
  • Преносимост на данните. Преносимостта на неличните данни в момента е усложнена, например когато дадено предприятия иска да прехвърли големи масиви от корпоративни данни от един доставчик на компютърни услуги „в облак“ към друг.

Контекст

Днешните инициативи ще допринесат за премахването на оставащите пречки на единния пазар, както призова Европейският съвет през декември 2016 г. (заключения). С подкрепата на Европейския парламент и държавите членки цифровият единен пазар трябва да бъде завършен възможно най-бързо. Днешните инициативи ще помогнат за оформянето на бъдещата политическа програма на европейската икономика, основана на данни. Консултацията относно изграждането на основана на данни европейска икономика ще продължи до 26 април 2017 г. и ще бъде взета предвид по-късно през 2017 г. в евентуална бъдеща инициатива на Комисията по този въпрос. Консултацията във връзка с оценяването на Директивата относно отговорността за вреди, причинени от дефектни стоки, ще продължи до 14 април 2017 г. Тези консултации се насочени към създателите, събиращите и потенциалните и реалните потребители на нелични данни, по-специално необработени машинни или генерирани от сензори данни. Това включва предприятия с всякакви размери, производители и потребители на свързани устройства, оператори и потребители на онлайн платформи, брокери на данни, публични органи, неправителствени организации, изследователски организации и потребители.

 

За повече информация

Информационен документ: Изграждане на европейска икономика, основана на данни — често задавани въпроси

Съобщение „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“

Страница за обществени консултации

#dataeconomy

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.