Вие сте тук

Комисията насърчава правата, ценностите и демокрацията

вторник, 24 Януари, 2017 - 14:34

Европейската комисия публикува днес своя трети Доклад за гражданството на ЕС (1.42 MB, PDF), в който прави преглед на напредъка, постигнат от 2014 г. насам, и очертава действия, за да се гарантира, че гражданите могат да се ползват пълноценно от правата си във всекидневието — когато работят, пътуват, учат или участват в избори.

В наши дни европейците са осведомени по-добре от всякога за своя статут на граждани на Съюза, а делът на европейските граждани, които биха искали да знаят повече за своите права, продължава да нараства. Всеки четири от пет европейци ценят особено много правото на свободно движение, което им позволява да живеят, работят, учат и извършват стопанска дейност навсякъде в ЕС (Евробарометър от декември 2016 г.). Въпреки това, липсата на информираност означава, че гражданите на ЕС не упражняват в пълна степен правото си да гласуват на европейски и местни избори, и много от тях не са запознати с правото си на консулска закрила. В Доклада за гражданството на ЕС от 2017 г. се определят приоритетите на Комисията за по-нататъшното повишаване на осведомеността за тези права и за улесняване на използването им на практика.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, отговарящ за правата, произтичащи от гражданството на ЕС, посочи: „87 % от европейците са запознати със статута си на граждани на ЕС, като този процент е по-голям от всякога, но те невинаги са запознати с правата, произтичащи от гражданството на ЕС. Гражданството на ЕС е свързано с важни права и свободи, а също така и с възможността за участие в демократичния живот и за вземане на активно участие в процеса на вземане на решения в ЕС. Ние искаме да предоставим възможност на гражданите да получат повече информация за своите права в ЕС и да ги използват по-лесно.“

Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: „Европейският съюз съществува за европейските граждани и чрез тях. За да се гарантира, че гражданите на ЕС могат да се ползват пълноценно от своите права и свободи във време на нарастващи транснационални предизвикателства, ние сме решени да продължим нашата работа за укрепване на сигурността в рамките на ЕС и чрез засилване на защитата на нашите общи външни граници.“

Докладът е изготвен въз основа на информация, предоставена от гражданите, чрез участие в проучвания и в обществена консултация, и се фокусира върху четири основни области: 1) утвърждаване на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; 2) засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; 3) опростяване на всекидневието на гражданите на ЕС; 4) повишаване на сигурността и утвърждаване на равенството.

За постигането на тези цели Комисията ще предприеме редица действия, които включват:

  • организиране на кампания в целия ЕС за информиране за правата, произтичащи от гражданството на ЕС, за да се помогне на гражданите да разберат по-добре правата си;
  • засилване на доброволчеството: Комисията се стреми към създаването на повече възможности за младите хора в Европа, за да могат да допринасят в значителна степен за обществото и да проявяват солидарност. Европейският корпус за солидарност, създаден на 7 декември 2016 г., предоставя на младите хора възможност да придобият ценен професионален опит, като същевременно проявяват солидарност към нуждаещите се.
  • представяне на предложение за „единен цифров портал“, така че на гражданите да се предостави лесен онлайн достъп до информация, помощ и услуги за решаване на проблеми по широка гама от административни въпроси;
  • по-интензивно провеждане на граждански диалози и публична дискусия, с цел да се обменят мнения с гражданите на ЕС и да се подобри разбирането на гражданите за въздействието, оказвано от Съюза върху ежедневието им. От встъпването в длъжност на Комисията на председателя Юнкер досега вече са били организирани 125 граждански диалога;
  • популяризиране на най-добрите практики, за да се помогне на гражданите да гласуват и да се кандидатират на изборите за Европейски парламент, особено в навечерието на изборите, които ще се проведат през 2019 г.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.