Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“

Дата на публикуване: 
четвъртък, 26 Януари, 2017 - 10:48
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 януари е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“ – КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията.

Секторните съюзи на уменията имат за цел справяне с недостига на умения по отношение на един или повече професионални профили в определен сектор. Те постигат това чрез откриване на съществуващи или възникващи нужди на пазара на труда в конкретен сектор (търсенето). Освен това те подобряват способността за реагиране на системите за първоначалното и продължаващо професионалното образование и обучение (ПОО) на всички нива по отношение на нуждите на пазара на труда (предлагането). Посредством доказателства относно нужните умения секторните съюзи на уменията подпомагат разработването и предоставянето на транснационално учебно съдържание за професионално обучение, както и на методологии за преподаване и обучение за основните европейски професионални профили.

Секторните съюзи на уменията за стратегическо сътрудничество, във връзка с уменията в рамките на сектора, набелязват и разработват конкретни действия за установяване на съответствие между търсенето и предлагането на умения с цел подпомагане на цялостната стратегия за развитие на сектора.

Проектите могат да постигат тези цели чрез кандидатстване по една от следните „партиди“:

Партида 1 – Секторни съюзи на уменията за определяне на нужните умения

Имат за цел да определят и предоставят подробни доказателства относно нуждите от умения и недостига на такива в определен икономически сектор. Това би дало възможност за справяне с подобен недостиг чрез осигуряване на обучение, независимо дали в сферата на ПОО или друг сектор в образованието и обучението.

Партида 2 – Секторни съюзи на уменията за разработване и предоставяне на ПОО

Имат за цел да реагират на определен недостиг на умения и нужди от квалифицирана работна сила в конкретен икономически сектор. Тази цел се осъществява чрез разработване на учебни планове и методологии за осигуряване на преподаване и обучение. Плановете и методологиите за обучение трябва да включват стабилен компонент за учене в процеса на работа и да подпомагат транснационалната мобилност на учащите.

Партида 3 – Секторни съюзи на уменията за въвеждане на нов стратегически подход („план“) за сътрудничество в сектора по отношение на уменията

Планът за сътрудничество в сектора по отношение на уменията е едно от десетте действия в „Програмата за нови умения за Европа“. Той цели подобряване на познанията за уменията и осигуряване на ясна стратегия и инструменти за справяне с недостига на квалифицирана работна сила в конкретни икономически сектори. Той ще се изпробва в шест сектора: автомобилна, отбранителна, морска технология, космическа и гео-информация, кожени изделия, текстилна, шивашка и обувна промишленост и туризъм.

Критерии за отпускане на средства

Допустимите кандидатури ще се оценяват по следните критерии:

  • Значение на проекта (максимум 25 точки – минимален праг 13 точки);
  • Качество на разработването и изпълнението на проекта (максимум 30 точки – минимален праг 16 точки);
  • Качество на екипа по проекта и споразуменията за сътрудничество (максимум 25 точки – минимален праг 13 точки);
  • Въздействие и разпространяване на резултатите (максимум 20 точки – минимален праг 11 точки);
  • Прагът за представяне на предложенията пред комисията за оценка е минимум 70 точки (от общо 100 точки).

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде 28 млн. евро (1 млн. евро за партида 1, 3 млн евро за партида 2 и 24 млн. евро за партида 3).

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 2 май 2017 г. 12:00 на обяд (Брюкселско време).

Основните насоки и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en

Заявленията трябва да отговарят на всички условия в насоките.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EACEA 04/2017 – Програма „ЕРАЗЪМ+“ – КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията (507.65 KB, PDF)