Вие сте тук

Разходните планове на държавите членки са насочени към целите на стратегията „Европа 2020“, но мерките за измерване на изпълнението са прекалено сложни

Дата на публикуване: 
петък, 7 Април, 2017 - 13:40

Според нов доклад на Европейската сметна палата, публикуван на 5 април, въпреки някои първоначални трудности, разходните планове, съгласувани между Комисията и държавите членки на ЕС, успешно са определили националните нужди от инвестиции, целите и планираните резултати. Те са насочени също така в подкрепа на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места. Разработени са били обаче ненужно голям брой показатели за изпълнението, а някои важни определения не са били хармонизирани.

Държавите членки сключват с Европейската комисия така наречените „споразумения за партньорство“. Това са стратегически инвестиционни планове, които съдържат националните разходни приоритети за Европейския фонд за регионално развитие, за Кохезионния фонд и за Европейския социален фонд. Очаква се инвестициите, подпомагани от тези три фонда и изпълнявани чрез оперативни програми, да възлязат приблизително на 350 млрд. евро за периода 2014—2020 г., което представлява около една трета от бюджета на ЕС.

Одиторите провериха дали Комисията е договорила ефективно споразуменията за партньорство и оперативните програми, така че финансирането от ЕС да бъде по-добре насочено към приоритетите на стратегията „Европа 2020“, както и дали условията за изпълнение са определени по подходящ начин. Те посетиха Испания, Ирландия, Хърватия, Полша, Румъния и Дания.

„Законодателството относно политиката на сближаване беше прието точно преди началото на програмния период 2014-2020 г.“, заяви Ladislav Balko - членът на ЕСП, който отговаря за изготвянето на доклада. „ Въпреки това затруднение, Комисията ефективно е приела споразуменията за партньорство и оперативните програми и е фокусирала средствата на ЕС върху целите на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места. Постигането на резултати обаче изисква също така съществени вноски от националните бюджети, както и структурни реформи. Това показва, че Комисията използва все повече тези фондове, за да въздейства върху икономическото управление в държавите членки.“