Вие сте тук

Основни резултати от извънредното заседание на Европейския съвет (член 50) от 29 април

Дата на публикуване: 
вторник, 2 Май, 2017 - 17:52

На извънредно заседание Европейският съвет (член 50) във формат ЕС-27 прие насоките за преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС. Публикуваме текста от интернет страницата на Европейския съвет:

„Искам да подчертая забележителното единство на всички 27 лидери относно насоките за нашите преговори с Обединеното кралство. (…) Получихме единодушната подкрепа на всички 27 държави членки и институциите на ЕС, което ни дава силен политически мандат за тези преговори.“

Председателят Доналд Туск по време на пресконференцията след срещата на върха

 • Бележки на председателя Доналд Туск след извънредното заседание на Европейския съвет (член 50), 29 април 2017 г. 
   

В насоките ще бъде установена рамката за преговори и ще бъдат изложени общите позиции и принципи на ЕС по време на преговорите. При необходимост Европейският съвет ще актуализира насоките в хода на преговорите.

Основни принципи

В насоките Европейският съвет заявява, че ЕС-27 ще запази единството си и ще действа като едно цяло по време на преговорите. Лидерите:

 • изтъкват отново желанието си Обединеното кралство да остане близък партньор
 • заявяват отново, че всяко бъдещо споразумение ще трябва да се основава на баланс между правата и задълженията и да гарантира равнопоставеност
 • изтъкват, че трябва да бъде запазена целостта на единния пазар, което означава, че четирите свободи са неделими, и изключва всякакъв преференциален избор
 • заявяват, че държава, която не е членка, не може да се ползва със същите права и предимства като държавите членки

„Преговорите по член 50 от ДЕС ще бъдат водени в дух на прозрачност и като един пакет. В съответствие с принципа, че нищо не е договорено, докато не бъде договорено всичко, отделни въпроси не могат да бъдат уреждани самостоятелно.“

Насоки на Европейския съвет (член 50) относно преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Поетапен подход

Държавните и правителствените ръководители постигнаха съгласие, че първият етап на преговорите следва да има за цел:

 • да предостави възможно най-голяма яснота и правна сигурност
 • да уреди оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Европейският съвет ще следи отблизо процеса и ще прецени кога реализираният напредък е достатъчен за преминаването на преговорите към следващия етап.

Споразумението относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство може да бъде сключено едва след като Обединеното кралство стане трета държава. Въпреки това лидерите заявяват готовност по време на втория етап от преговорите да започнат предварителни и подготвителни обсъждания по рамката за бъдещите отношения.

Двегодишният срок, определен в член 50, изтича на 29 март 2019 г.

Организирано оттегляне

„Граждани, които са изградили живота си върху правата, произтичащи от членството на Обединеното кралство в ЕС, са изправени пред перспективата да изгубят тези права. (…) Имайки предвид това, трябва да възприемем поетапен подход, като отдадем приоритет на организираното оттегляне.“

Насоки на Европейския съвет (член 50) относно преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Европейският съвет изтъкна значението на защитата на правата на гражданите, засегнати от излизането на Обединеното кралство от ЕС. Той подчерта, че трябва да се избегне правният вакуум за предприятията и посочи, че следва да се гарантира, че ЕС и Обединеното кралство спазват задълженията си чрез единно финансово споразумение.

С оглед на уникалните обстоятелства на остров Ирландия, Европейският съвет изтъкна, че е необходимо да се подкрепят Белфасткото споразумение и мирният процес в Северна Ирландия.

„Ще са нужни гъвкави и оригинални решения, включително с цел да се избегне необходимостта от „твърда“ граница, като се зачита целостта на правния ред на Съюза.“

Насоки на Европейския съвет (член 50) относно преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Принцип на лоялно сътрудничество

До напускането на Съюза Обединеното кралство продължава да е пълноправен член на ЕС с всички права и задължения, установени в Договорите и правото на ЕС. Цялата текуща работа на ЕС трябва да продължава възможно най-безпрепятствено в състав от 28 държави, като преговорите с Обединеното кралство ще бъдат водени отделно от текущата работа на Съюза и няма да влияят върху нейния напредък.

Следващи стъпки

След приемането на насоките от Европейския съвет и въз основа на препоръка на Комисията, на 22 май 2017 г. Съветът по общи въпроси се очаква:

 • да разреши започването на преговорите
 • да определи Комисията за преговарящ от името на ЕС
 • да приеме указания за водене на преговорите (подробен мандат за Комисията)

Контекст

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство официално уведоми Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС.

„Изразяваме съжаление, че Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз, но сме готови за процеса, който сега ще трябва да следваме. (…) В тези преговори Съюзът ще действа като едно цяло и ще защитава своите интереси. Първият ни приоритет ще бъде да сведем до минимум несигурността, възникнала за нашите граждани, предприятия и държави членки вследствие решението на Обединеното кралство.“

Изявление на Европейския съвет, 29 март 2017 г.