Вие сте тук

Покана за изразяване на интерес за членове на научния комитет на Агенцията на ЕС за основните права

петък, 19 Май, 2017 - 11:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 май е публикувано обявление за11 свободни работни места в научен комитет на Агенцията на ЕС за основните права (FRA). Мандатът на новите членове ще започне на 4 юни 2018 г. и ще завърши на 3 юни 2023 г.

FRA е консултативен орган на Европейския съюз със седалище във Виена. Задачата й е да предоставя на институциите и държавите-членки на ЕС (когато действат в приложното поле на правото на ЕС), основани на доказателства съвети в областта на основните права. Агенцията поставя ударението върху положението с основните права в ЕС и неговите 28 държави-членки. Държавите кандидатки и държавите, които са сключили споразумение за стабилизиране и асоцииране с ЕС, може да бъдат поканени да участват.

FRA се състои от следните органи:

 • Управителен съвет;
 • Изпълнителен съвет;
 • Научен комитет;
 • Директор.

За разлика от управителния съвет, научният комитет е консултативен орган, който не участва в администрирането и управлението на Агенцията. Същевременно комитетът е работен орган, който участва в изследователските процеси на Агенцията. Това значи, че от членовете се очаква да проявяват максимална ангажираност, давайки съществен принос за работата на Агенцията под формата на вложено време и работен обем. Този принос следва да бъде под формата на обосновани доводи относно качеството на работата на Агенцията, което може да изисква подробни писмени изложения. Комитетът се ръководи от своя председател, който се избира от комитета с мандат от една година. Председателят се подпомага от точка за контакт в кабинета на директора на FRA.

Критерии за допустимост

Кандидатите за членове на научния комитет трябва да отговарят на следните четири критерия:

 • да имат следдипломна или равностойна университетска степен в съответната научна област;
 • да имат седемгодишен документиран професионален опит в областта на основните права в контекста на дисциплини, като социални науки, политически науки, право и/или статистика след получаването на горепосочената степен;
 • националност на една от държавите-членки на ЕС, или на държава, която участва в работата на FRA като наблюдател в съответствие с член 28 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права;
 • задълбочено познаване на един от официалните езици на ЕС и достатъчно добро познаване на друг език на ЕС.

Кандидатите трябва да подадат своето заявление по електронен път на уебсайта на Агенцията.

Заявления ще се приемат само онлайн.

Заявленията ще се считат за допустими само ако включват:

 • писмо за изразяване на интерес (не повече от една страница);
 • формуляр за регистрация, намиращ се на уебсайта на Агенцията на страницата, свързана с поканата за изразяване на интерес;
 • списък на научни публикации в книги и рецензирани списания, включително резюметата на петте най-относими статии (три от тези резюмета следва да бъдат на английски език). На по-късен етап на подбора могат да бъдат изискани допълнителни удостоверителни документи.

Пояснения относно поканата и процедурата за кандидатстване могат да бъдат поискани на следния електронен адрес:

selection-scientific-committee@fra.europa.eu

Крайният срок, определен за подаване на кандидатурите, е 7 юли 2017 г. в 13:00 ч. (местно време, GMT +1).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за членове на научния комитет на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) - Референтен №: CEI-SCIE-2017 (511.39 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.