Вие сте тук

От днес „Европейската заповед за разследване“ ще подпомага органите в борбата срещу престъпността и тероризма

понеделник, 22 Май, 2017 - 15:35

Днес влиза в сила „Европейската заповед за разследване“. Тя опростява работата на съдебните органи, когато искат събиране на доказателства, които се намират в друга държава от ЕС.

Например, ако френските съдебни органи следят терористи, които се укриват в Белгия, те могат да поискат от белгийските си колеги да разпитат свидетели или да извършат обиски на жилища от тяхно име. Този нов инструмент ще опрости и ускори трансграничните наказателни разследвания.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Престъпниците и терористите не познават граници. Снабдени с Европейската заповед за разследване, съдебните органи ще могат да си сътрудничат ефективно в борбата с организираната престъпност, тероризма, трафика на наркотици и корупцията. Заповедта ще даде на съдебните органи бърз достъп до доказателствата, където и да се намират те в ЕС. Призовавам всички държави членки да я въведат възможно най-бързо, за да се подобри общата ни борба срещу престъпността и тероризма. През юни ще обсъдим с държавите членки и някои решения за улесняване на събирането и обмена на електронни доказателства. Време е инструментите за провеждане на разследвания, поставени на разположение на съдебните органи, да бъдат напълно модернизирани. “

Европейската заповед за разследване се основава на взаимното признаване, което означава, че всяка държава — членка на ЕС, е задължена да признае и изпълни искането на другата държава, както би направила с решение, произлизащо от нейните собствени органи.

Европейската заповед за разследване ще има следните предимства:

  • Тя създава единен, цялостен инструмент с широк обхват — заповедта ще замени съществуващата фрагментирана правна рамка за получаване на доказателства. За участващите държави членки заповедта ще обхваща целия процес на събиране на доказателства — от обезпечаването на доказателствата до прехвърлянето на съществуващи такива.
  • В нея се определят строги крайни срокове за събирането на исканите доказателства — държавите членки разполагат най-много с 30 дни, за да решат дали приемат искането. Ако то бъде прието, се прилага 90-дневен срок за извършването на исканите процесуално-следствени действия. Всяко забавяне ще бъде докладвано на държавата от ЕС, издала заповедта.
  • При Европейската заповед за разследване се ограничават основанията за отказ на такива искания — получаващият орган може да откаже да изпълни заповедта само при определени обстоятелства, например, ако искането е в противоречие с основните принципи на правото на получаващата държава или вреди на интересите в областта на националната ѝ сигурност.
  • Заповедта намалява административните формалности чрез въвеждането на единен стандартен формуляр, преведен на официалния език на изпълняващата държава, с който органите могат да искат помощ при търсенето на доказателства.
  • С нея са защитени и основните права на защитата — издаващите органи следва да преценят необходимостта и пропорционалността на исканото процесуално-следствено действие. Европейската заповед за разследване трябва да бъде издадена или потвърдена от съдебен орган, а издаването ѝ може да бъде поискано от заподозряно или обвиняемо лице или от адвокат от негово име в съответствие с правото на защита и с националния наказателен процес. Държавите членки трябва да гарантират, че лицата разполагат с правни средства за защита, равностойни на тези, които са на разположение при сходно национално производство, както и че засегнатите лица са надлежно информирани за тези възможности.

По-специално Европейската заповед за разследване позволява следното:

  • временно предаване на задържани лица с цел събиране на доказателства;
  • проверки на банковите сметки и финансовите операции на заподозрените или обвиняемите лица;
  • разследвания под прикритие и прихващане на далекосъобщения;
  • мерки за запазване на доказателства.

Традиционните средства за разследване не винаги са адаптирани към цифровия свят, в който живеем. Съдебните органи се нуждаят от средства за достъп до доказателства, които се намират в цифров облак, или са разположени някъде другаде по света. Понастоящем Комисията работи върху решения за снабдяване на съдебните органи със съвременни инструменти за разследване, за да се опрости достъпът им до електронните доказателства.

Следващи стъпки

Държавите членки трябваше да въведат Европейската заповед за разследване в националното си законодателство до днес, 22 май 2017 г. Сега Европейската комисия ще анализира състоянието на въвеждане на директивата и ще предприеме действия спрямо държавите членки, които все още не са взели необходимите мерки.

На срещата на Съвета по правосъдие на 8 юни Комисията ще представи решения за подобряване на трансграничния достъп до електронни доказателства.

Контекст

Директивата се основава на принципа на взаимното признаване на съдебните решения, когато става дума за получаване на доказателства, които да бъдат използвани в рамките на наказателно производство.

Директивата се прилага за всички държави — членки на ЕС, с изключение на Дания и Ирландия, които не участват в нея. Обединеното кралство реши да вземе участие в предложената директива. Директивата замества съществуващите схеми на ЕС за правна взаимопомощ при събирането на доказателства, а именно Конвенцията на ЕС за правна взаимопомощ от 2000 г. и Рамково решение 2003/577/ПВР относно обезпечаването на доказателства.

На 21 май 2010 г. седем държави — членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Естония, Словения, Испания и Швеция), представиха инициатива за създаването на Европейска заповед за разследване. Директивата бе приета през 2014 г. съвместно от Съвета и Европейския парламент.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.