Вие сте тук

Европейският орган за безопасност на храните търси членове за групите от научни експерти

четвъртък, 1 Юни, 2017 - 10:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 юни е публикувана покана за изразяване на интерес към членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

Европейският орган за безопасност на храните е агенция на Европейския съюз и е неразделна част от системата на ЕС за безопасност на храните. Мисията на органа е да допринася за безопасността на храната и хранителната верига в ЕС и за високо ниво на защитата на човешкия живот и здраве.

ЕОБХ обединява най-добрите европейски експерти по оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, растителната защита и околната среда. Те действат като независими специалисти с цел да предоставят на институциите и държавите-членки на Европейския съюз, научни консултации от най-висок стандарт.

ЕОБХ е със седалище в Парма.

За да научите повече посетете уебсайта на ЕОБХ.

Научните съвети на ЕОБХ помагат за защита на потребителите, животните и околната среда от рискове, свързани с храните.

Поканата е отправена към учени, които желаят да се кандидатират за членство в Научния комитет (SC) на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) или в някоя от групите от научни експерти на ЕОБХ по: Здраве на животните и хуманно отношение към тях (AHAW), Биологични опасности (BIOHAZ), Замърсители в хранителната верига (CONTAM), Добавки и продукти или вещества, които се използват в животинските фуражи (FEEDAP), Генетично модифицирани организми (GMO), Хранене, нови храни и алергени в храните (NDA), Защита на растенията (PLH), Продукти за растителна защита и остатъчните вещества от тях (PPR), Хранителни добавки и ароматизанти (FAF), Материали, които влизат в контакт с храни, ензими и спомагателни средства за обработка (CEP).

Членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти са опитни, независими учени. На тях им се възлагат следните отговорности:

  • да отговарят своевременно за подготовката, обсъжданията и приемането на научно обосновани становища, ръководни документи и изявления на групите от научни експерти и/или на Научния комитет и за дейностите на техните работни групи;
  • да участват в независими научни консултации по въпроси в областта на компетенциите на групите от научни експерти и/или на Научния комитет, когато е необходимо;
  • да допринасят за съгласуваността на подходите на ЕОБХ за научни оценки; да работят в тясно сътрудничество с другите групи от научни експерти и Научния комитет;
  • да гарантират спазването на специфичните за сектора и на хоризонталните ръководни документи на ЕОБХ и съответното законодателство на ЕС.

От членовете на Научния комитет/групите се очаква да сътрудничат, да са с висока степен на професионална етичност и лоялност; да насърчават иновациите, водещи към високи научни постижения.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване:

  • гражданство на държава-членка на Европейския съюз, на държава от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или на страна кандидатка за членство в ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от трети държави, но техните кандидатури за членство в групите от научни експерти/Научния комитет ще бъдат разглеждани само ако сред гражданите на държавите от ЕС, ЕАСТ или на страните кандидатки за членство в ЕС не може да се намери специалист с необходимото равнище на експертни знания;
  • задълбочено владеене на английски език;
  • ангажимент за посещаване на заседанията и за активно участие в работата на Научния комитет/групите от научни експерти и на техните работни групи;
  • образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне четири (4) години, удостоверена с диплома, в една от следните области: селско стопанство, биохимия, биоинформатика, биология, биометрия, биотехнологии, химия, хранителна експозиция, екология, епидемиология, наука за храните, технология на храните, генетика, здраве и безопасност на храните, медицина, науки за живота, математика, микробиология, молекулярна биология, естествени науки, хранене, фармация, обществено здраве, статистика токсикология, ветеринарна медицина или сходни области;
  • най-малко седем (7) години професионален опит, свързан с обхвата на експертната група/и, придобит след получаване на изискваната диплома.

Кандидатите трябва да подадат заявленията си онлайн на уебсайта на ЕОБХ.

Заявленията за кандидатстване ще се считат за допустими само при подаване на правилно попълнен онлайн формуляр за кандидатстване преди изтичане на крайния срок. Не се приемат други форми на кандидатстване.

Крайният срок за изпращане на заявления за кандидатстване е 8 септември 2017 г. в полунощ (местно време, централноевропейско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес към членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните – EFSA/E/2017/01 (472.69 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.