Вие сте тук

Бъдещето на финансите на ЕС: Група на високо равнище излиза с предложения за опростяване на достъпа до фондовете на ЕС

Дата на публикуване: 
вторник, 11 Юли, 2017 - 15:07

Днес групата от независими експерти по политиката на сближаване представи окончателния си доклад за по-опростена рамка на фондовете на ЕС след 2020 г.

Макар че постиженията на политиката на сближаване на ЕС са безспорни, обемът на разпоредбите понякога затруднява работата на органите, които управляват по места фондовете на ЕС, и на предприятията, които искат да кандидатстват за финансиране. Поради това опростяването е от основно значение и Европейската комисия следва да проучи възможностите за опростяване на достъпа до фондовете на ЕС в бюджетната рамка след 2020 г.

Това е основното послание, което групата на високо равнище, работеща по опростяването на рамката, иска да разпространи в дискусията за бъдещето на финансите на ЕС, която Комисията стартира на 28 юни със специално изготвения документ за размисъл, който е последният от петте документа за размисъл, представени след като на 1 март Комисията публикува своята Бяла книга за бъдещето на Европа.

Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви: „Гражданите очакват от ЕС да прави повече, а бюджетът на ЕС се свива. В тези условия трябва да постигаме максимални резултати с всяко евро, което харчим. Когато правилата са по-опростени, разходването на средствата е по-успешно.“

Комисарят за регионалната политика Корина Крецу заяви: „Когато правилата са по-малобройни и по-прости, резултатите са по-добри, а грешките — по-малко. Нека се съсредоточим върху истински важното: подобряването на живота на гражданите навсякъде в Европа.“

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Ако максимално добре опростим правилата, ще спестим време и пари, които можем да вложим в постигането на по-голямо социално сближаване в Европа.“

Председателят на групата на високо равнище Сийм Калас заяви: „Опростяването на достъпа и използването на фондовете за сближаване на ЕС със сигурност ще доближи гражданите до ЕС.“

Становището на групата е, че сегашната структура на правилата е ефективна, но трябва добре да се прочисти от всичко, което ненужно я усложнява. Споделеното управление следва да се запази, за да гарантира взаимно доверие и ангажираност с общите цели за растеж и работни места. Най-прости са малобройните правила — затова групата предлага правила, които могат да отпаднат или драстично да се свият като обем.

Правилата за отделните фондове и инструменти на ЕС трябва да се хармонизират по отношение на държавната помощ, обществените поръчки и методите за възстановяване на разходи, да улесняват постигането на синергии и да дават възможност на бенефициерите да кандидатстват за различни източници на финансиране от ЕС за един и същ проект. Например прилагането на едни и същи правила в политиката на сближаване и в Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще улесни достъпа на малките предприятия до подпомагане.

Държавите членки и регионите следва да могат да работят и съгласно още по-опростена рамка, стига да отговарят на няколко критерия: надеждни системи за контрол и управление; значително национално съфинансиране, което да бъде стимул за отговорно разходване на средствата; набелязани основни структурни реформи и съсредоточаване върху няколко приоритетни области, което ще осигури постигане на резултати.

Групата предлага в такива случаи правилата на ЕС да се изчерпват с определяне на стратегическите инвестиционни приоритети и принципите при разходването на средствата. Фондовете на ЕС ще се използват чрез съществуващите национални административни механизми, а одитната дейност на Комисията ще бъде ограничена. Държавата членка и Комисията ще договарят какви структурни реформи трябва да бъдат проведени и кои ще са конкретните резултати, въз основа на които може да се иска възстановяване на разходите.

Опростяването вече се доказа като особено полезно: днес комисарят Йотингер представи три доклада относно изпълнението на бюджета на ЕС за 2016 г. Един от изводите е, че по-опростените правила на ЕС улесняват органите по места, земеделските производители и предприятията да използват ефективно и правилно фондовете на ЕС. С тази мотивация през септември 2016 г. Комисията предложи да бъдат опростени правилата, съгласно които държавите членки и други бенефициери получават средства от ЕС.

Контекст

Европейската комисия сформира групата на високо равнище през 2015 г. със задачата да набележи възможности за премахване на ненужната усложненост на правилата на политиката на сближаване с оглед както на междинния преглед на многогодишната финансова рамка (МФР) 2014 — 2020 г., за който групата има голям принос (PDF), така и с оглед на процеса на размисъл за бюджетната рамка след 2020 г.

Председателят на групата на високо равнище Сийм Калас е бивш заместник председател на Европейската комисия с ресор административните въпроси, одита, борбата с измамите и транспорта. Освен че познава изключително добре фондовете на ЕС, Сийм Калас — като бивш министър-председател и министър на финансите на Естония — има и богати наблюдения как финансовата подкрепа на ЕС може най-добре да се съчетае с реформи на местно равнище, за да създаде икономически растеж.

Дванадесетте членове на групата на високо равнище представляват национални и регионални органи и частния сектор. Всички те познават от първо лице използването на фондовете на ЕС и имат новаторски идеи за реформиране на системата.

За повече информация

Информационен документ (PDF) — основни препоръки на групата на високо равнище за рамката след 2020 г.

Доклад — предложение от групата на високо равнище към разработващите политиките за периода след 2020 г.

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС