Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

петък, 13 Октомври, 2017 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2018 г.

Поканата се отнася за финансиране от бюджетни кредити и в рамките на бюджета за 2018 година на информационни мерки.

Информационната мярка представлява самостоятелен и съгласуван набор от информационни дейности, организирани въз основа на отделен бюджет.

Цели

Общата цел на поканата е да се изгради доверие в Европейския съюз и сред всички граждани, независимо дали са земеделски стопани, или не. Общата селскостопанска политика е политика за всички граждани на ЕС и ползите за тях трябва да бъдат ясно демонстрирани. Ключовите въпроси и послания следва да бъдат изцяло в съответствие с правното изискване на Комисията за изпълнение на информационни мерки в областта на ОСП по смисъла на член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

По отношение на широката общественост – целта е да се повиши обществената осведоменост относно значението на подкрепата, оказвана от ЕС в рамките на ОСП, за селското стопанство и развитието на селските райони.

По отношение на заинтересованите страни – целта е да се работи в сътрудничество със заинтересованите страни (основно земеделски стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони), за да може да се разшири информацията за ОСП в техните избирателни райони и сред широката общественост.

Тема

Предложението за информационни мерки трябва да показва как ОСП продължава да допринася за осъществяването на политическите приоритети на Европейската комисия.

То следва да отразява факта, че ОСП е политика за всички граждани на Европейския съюз, която оказва отражение върху техния живот по много начини и изгражда доверие в Съюза и сред гражданите, независимо дали са земеделски стопани, или не.

Предложенията следва да включват по-специално приноса на ОСП за:

  • стимулиране на работните места, растежа и инвестициите в селските райони и поддържане на жизнеспособни селскостопански общности в целия ЕС;
  • насърчаване на знанията, иновациите и цифровизацията в селскостопанския сектор;
  • повишаване на екологичната устойчивост и устойчивостта спрямо изменението на климата;
  • укрепване на смяната на поколенията и на социално-икономическата структура на селските райони;
  • гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани от агрохранителната верига с цел поддържане жизнеспособността на европейското селскостопанско производство и бъдещето на семейния модел на селско стопанство;
  • насърчаване на здравословни хранителни навици сред децата и възрастните чрез консумацията на безопасни и устойчиво произведени качествени храни и разпространението на селскостопански продукти в рамките на схемата на ЕС за предлагане в училищата, като важен принос към инициативата на Комисията за здравословен начин на живот.

Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на информационните мерки, възлиза на 4 000 000 EUR. Максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде 500 000 EUR.

Тази сума зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2018 г. след приемането на бюджета за 2018 г. от бюджетния орган на ЕС, или на бюджетните кредити, предвидени в т.нар. „временни суми от една дванадесета“.

Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.

Предложенията трябва да бъдат подадени на хартия. Формулярите за кандидатстване и съответните документи са достъпни на:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Кандидатурите трябва да се подават с правилния формуляр, надлежно попълнен и датиран. Те трябва да са подписани от лицето, упълномощено да поема правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация.

Когато е приложимо, цялата допълнителна информация, която се счита за необходима от кандидата, може да бъде включена на отделни листове.

Кандидатурите се изпращат на следния адрес:

European Commission Unit AGRI. E.5
Call for proposals 2016/C 401/09
To the attention of Head of Unit
L130 4/149
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Крайният срок за получаване на кандидатури е 15 декември 2017 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2018 г. (868.85 KB, PDF)

 

В Официалния вестник на ЕС от 5 декември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 8, раздел 3, таблицата, ред б) „краен срок за подаване на кандидатурите“, колона „Дата и период“:

вместо:
„15 декември 2017 г.“

да се чете:
„5 януари 2018 г.“

На страница 9, раздел 6, точка 6.1 „Допустими кандидати“, подзаглавие „Свързани субекти“:

вместо:
„… в раздел 11.2 …“

да се чете:
„… в раздел 11.1 …“

На страница 13, раздел 7, точка 7.2 „Коригиращи мерки“

вместо:
„… (вж. раздел 7.4) …“

да се чете:
„… (вж. раздел 7.1) …“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.