Вие сте тук

Още за интегритета на магистратите

Дата на публикуване: 
сряда, 1 Ноември, 2017 - 11:40

На 31 октомври 2017 се състоя пресконференция „Още за интегритета на магистратите“по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ)и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

На пресконференцията се представиха целите на проекта и дейностите за тяхната реализация. Също така беше дадена и дефиницията за интегритет на съдебната система.

„Интегритетът е вътрешна характеристика, означаваща, че човек действа в съответствие със специфични принципи и ценности, без да прави компромиси нито в работата, нито в личния живот. Това означава честно, добросъвестно, коректно и трудолюбиво изпълнение на служебните задължения. Всъщност почтеността се проявява в постановяване на съдебните актове с обективност, при пълна равнопоставеност, спазване върховенството на закона, установяване на истината, съобразно доказателствата“, каза Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България.

Юлиана Николова, ръководител на проекта и директор на Фондация „Център за модернизиране на политики“ представи проекта и допълни „Отговорността на медиите към съдебната система, е критично, но отговорно и базирано на проверими факти, проследяване на почтеността на магистратите особено при назначения в ключови места на съдебната система.“

Душана Здравкова от Съюза на юристите допълни:  „Чест прави на магистратската общност, че през годините е поставяла на фокуса на своето внимание точно тази тема, както и много голямата ангажираност на отделни магистрати.

Въпреки това обаче, усилията не са доведени докрай и в обществото битува крайно отрицателната нагласа към съдебната система и в частност към нейните представители. Очевидно е, че само  мерки, предприети от външни фактори и опити на изпълнителна и законодателна власт да действат не проактивно, а като рефлексия на натиск отвън, са недостатъчно ефективни. Още повече, че постигането на ефективен интегритет е сложен и продължителен процес и изисква  комплексни усилия.“

Оперативна програма „Добро управление“

проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система",
съфинансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.