Вие сте тук

Още за интегритета на магистратите

сряда, 1 Ноември, 2017 - 11:40

На 31 октомври 2017 се състоя пресконференция „Още за интегритета на магистратите“по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ)и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

На пресконференцията се представиха целите на проекта и дейностите за тяхната реализация. Също така беше дадена и дефиницията за интегритет на съдебната система.

„Интегритетът е вътрешна характеристика, означаваща, че човек действа в съответствие със специфични принципи и ценности, без да прави компромиси нито в работата, нито в личния живот. Това означава честно, добросъвестно, коректно и трудолюбиво изпълнение на служебните задължения. Всъщност почтеността се проявява в постановяване на съдебните актове с обективност, при пълна равнопоставеност, спазване върховенството на закона, установяване на истината, съобразно доказателствата“, каза Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България.

Юлиана Николова, ръководител на проекта и директор на Фондация „Център за модернизиране на политики“ представи проекта и допълни „Отговорността на медиите към съдебната система, е критично, но отговорно и базирано на проверими факти, проследяване на почтеността на магистратите особено при назначения в ключови места на съдебната система.“

Душана Здравкова от Съюза на юристите допълни:  „Чест прави на магистратската общност, че през годините е поставяла на фокуса на своето внимание точно тази тема, както и много голямата ангажираност на отделни магистрати.

Въпреки това обаче, усилията не са доведени докрай и в обществото битува крайно отрицателната нагласа към съдебната система и в частност към нейните представители. Очевидно е, че само  мерки, предприети от външни фактори и опити на изпълнителна и законодателна власт да действат не проактивно, а като рефлексия на натиск отвън, са недостатъчно ефективни. Още повече, че постигането на ефективен интегритет е сложен и продължителен процес и изисква  комплексни усилия.“

Оперативна програма „Добро управление“

проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система",
съфинансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.