Вие сте тук

Покана за предложения чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания

Дата на публикуване: 
петък, 16 Февруари, 2018 - 10:35
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 февруари е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова стипендия по линия на EIBURS към Програмата за знания.

Програмата за знания на Института на Европейската инвестиционна банка предоставя безвъзмездна помощ чрез различни схеми. EIBURS е инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания.

EIBURS предоставя безвъзмездна помощ на университетски факултети или на свързани с университетите в ЕС изследователски центрове в страни кандидати или потенциални кандидати, които разработват теми от особен интерес за банката. Тригодишните стипендии по линия на EIBURS са в размер до 100 000 евро годишно. Те се разпределят на базата на състезателен процес сред заинтересовани университетски факултети или изследователски центрове с утвърдени постижения в съответната област. Одобрените предложения са обвързани с постигането на определени резултати, които са предмет на договорни задължения към Европейската инвестиционна банка.

През академичната 2018-2019 г. програмата EIBURS предвижда изследователски разработки по следната тема:

„Икономически ефекти от съвместна европейска политика в областта на сигурността и отбраната“

Отговорните за политиката на ЕС работят усилено за общата външна политика и политика на сигурност. Обвързват се вътрешната сигурност с взаимоотношенията със съседните региони в рамките на външната дейност на ЕС. Целта е повишаване ефективността на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Постигането на единодушие по нови области в политиката става още по-наложително предвид напускането на Обединеното кралство на ЕС. Добавянето на тази нова област в политиката може да има значително отражение върху бюджета и финансите на държавите членки, както и да повиши ефективността чрез обединяване на ресурсите. Пример в това отношение са общоевропейските тръжни процедури за обществени поръчки, които заместват преобладаващите национални тръжни процедури. Изследването има за цел изготвяне на оценка на икономическото отражение от съгласуване в Европа на общите разходи за сигурност и отбрана и въздействието върху икономическия растеж и способността за иновации. Повишената икономическа и оперативна ефективност изглежда е основен двигател за подобна еволюция в посока интеграция. В този смисъл е необходимо да се придобие по-добра представа за действителния мащаб на икономическите последици от подобни мерки.

Предложената изследователска програма ще внесе яснота относно размера на икономическите ресурси (разходи, личен състав и др.), които държавите членки на Европейския съюз заделят за отбрана и сигурност. Тя ще се опита да очертае областите с най-голям потенциал за повишаване на ефективността, най-вече чрез избягване на неефективно дублиране на разходите. В същото време ще бъде направен подсекторен анализ на икономическите дейности и региони, които са най-осезаемо засегнати от разходите за отбрана. Следва да бъде направен и подробен анализ на ролята и размера на бюджета за отбрана, както и на наличните към момента източници на финансиране. Един от важните аспекти е и приносът на разходите за отбрана за насърчаване на научната и иновационната дейност. Изследването трябва да може да оцени ефекта от предвиденото от НАТО увеличение на разходите за отбрана до 2 % от БВП.

ЕИБ очаква предложения за изследвания, които да отговарят на следните изисквания:

  • независимо, че горните теми включват целия ЕС, изследването би трябвало да включва задълбочен анализ на близо пет представителни държави;
  • подробно да развие различни варианти на политика за интеграция и съответните икономически последици;
  • да проучи подходящите финансови инструменти, в т. ч. инструменти за привличане на публични средства (както от ЕС, така и национални).

Проектът може да включва и допълнителни научни разработки по желание на изследователския център в рамките на стипендията, под формата на (i) организиране на семинари или конференции; (ii) създаване на бази данни; и (iii) задълбочени анализи на практически казуси.

Предложенията трябва да бъдат изпратени на английски език до 15 април 2018 г., 24:00 (централноевропейско време). Изпратените след тази дата предложения няма да бъдат разглеждани. Предложенията трябва да бъдат изпращани по електронна поща на адрес:

Events.EIBInstitute@eib.org

По-подробна информация за процеса на подбор по EIBURS и за Института на ЕИБ можете да намерите на Интернет страницата на Института.