Вие сте тук

Покана за предложения чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания

петък, 16 Февруари, 2018 - 10:35
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 февруари е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова стипендия по линия на EIBURS към Програмата за знания.

Програмата за знания на Института на Европейската инвестиционна банка предоставя безвъзмездна помощ чрез различни схеми. EIBURS е инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания.

EIBURS предоставя безвъзмездна помощ на университетски факултети или на свързани с университетите в ЕС изследователски центрове в страни кандидати или потенциални кандидати, които разработват теми от особен интерес за банката. Тригодишните стипендии по линия на EIBURS са в размер до 100 000 евро годишно. Те се разпределят на базата на състезателен процес сред заинтересовани университетски факултети или изследователски центрове с утвърдени постижения в съответната област. Одобрените предложения са обвързани с постигането на определени резултати, които са предмет на договорни задължения към Европейската инвестиционна банка.

През академичната 2018-2019 г. програмата EIBURS предвижда изследователски разработки по следната тема:

„Икономически ефекти от съвместна европейска политика в областта на сигурността и отбраната“

Отговорните за политиката на ЕС работят усилено за общата външна политика и политика на сигурност. Обвързват се вътрешната сигурност с взаимоотношенията със съседните региони в рамките на външната дейност на ЕС. Целта е повишаване ефективността на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Постигането на единодушие по нови области в политиката става още по-наложително предвид напускането на Обединеното кралство на ЕС. Добавянето на тази нова област в политиката може да има значително отражение върху бюджета и финансите на държавите членки, както и да повиши ефективността чрез обединяване на ресурсите. Пример в това отношение са общоевропейските тръжни процедури за обществени поръчки, които заместват преобладаващите национални тръжни процедури. Изследването има за цел изготвяне на оценка на икономическото отражение от съгласуване в Европа на общите разходи за сигурност и отбрана и въздействието върху икономическия растеж и способността за иновации. Повишената икономическа и оперативна ефективност изглежда е основен двигател за подобна еволюция в посока интеграция. В този смисъл е необходимо да се придобие по-добра представа за действителния мащаб на икономическите последици от подобни мерки.

Предложената изследователска програма ще внесе яснота относно размера на икономическите ресурси (разходи, личен състав и др.), които държавите членки на Европейския съюз заделят за отбрана и сигурност. Тя ще се опита да очертае областите с най-голям потенциал за повишаване на ефективността, най-вече чрез избягване на неефективно дублиране на разходите. В същото време ще бъде направен подсекторен анализ на икономическите дейности и региони, които са най-осезаемо засегнати от разходите за отбрана. Следва да бъде направен и подробен анализ на ролята и размера на бюджета за отбрана, както и на наличните към момента източници на финансиране. Един от важните аспекти е и приносът на разходите за отбрана за насърчаване на научната и иновационната дейност. Изследването трябва да може да оцени ефекта от предвиденото от НАТО увеличение на разходите за отбрана до 2 % от БВП.

ЕИБ очаква предложения за изследвания, които да отговарят на следните изисквания:

  • независимо, че горните теми включват целия ЕС, изследването би трябвало да включва задълбочен анализ на близо пет представителни държави;
  • подробно да развие различни варианти на политика за интеграция и съответните икономически последици;
  • да проучи подходящите финансови инструменти, в т. ч. инструменти за привличане на публични средства (както от ЕС, така и национални).

Проектът може да включва и допълнителни научни разработки по желание на изследователския център в рамките на стипендията, под формата на (i) организиране на семинари или конференции; (ii) създаване на бази данни; и (iii) задълбочени анализи на практически казуси.

Предложенията трябва да бъдат изпратени на английски език до 15 април 2018 г., 24:00 (централноевропейско време). Изпратените след тази дата предложения няма да бъдат разглеждани. Предложенията трябва да бъдат изпращани по електронна поща на адрес:

Events.EIBInstitute@eib.org

По-подробна информация за процеса на подбор по EIBURS и за Института на ЕИБ можете да намерите на Интернет страницата на Института.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.