Вие сте тук

Сравнителен анализ на утвърдени инструменти за измерване на интегритета, приложими в съдебната система

събота, 17 Февруари, 2018 - 15:31

Готов е Доклад „Сравнителен анализ на утвърдени инструменти за измерване на интегритета, приложими в съдебната система". Той е изготвен по дейност 1.1. по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г

Проектът има за цел създаване на устойчив инструмент за мониторинг на интегритета в съдебната система – Индекс на интегритета в съдебната система (ИИСС), като това спомогне за укрепването на интегритета на съдебната система. Повече за проекта може да разберете тук: http://www.ry2kcc.org/page.php?category=342&id=1803

Сравнителният анализ на утвърдени инструменти за измерване на интегритета, приложими в съдебната система е посветен на представяне на утвърдени методи за измерване на интегритета, приложими в съдебната система. Разгледани са докладите и методолигиите на Индекс за Местната система за почтеност, Инициатива за съдебен интегритет, Изследване на Световния корупционен барометър на Прозрачност без граници (Хората и корупцията: Европа и Централна Азия), Индекс на върховенството на закона WJP 2017-2018 и GRECO.

Прави впечатление, че в утвърдената национална и международна практика, изследователските екипи и организации стриктно спазват правилата за независимост на изследванията. Използват се както документални изследвания, така и анкетни проучвания и интервюта. Заради спецификата на публичната сфера респондените биват разделяни в няколко групи: тесни специалисти, представители на академичната среда и широка общественост.

Доклада може да видите  sravnitelen_analiz_instrumenti.pdf (375.2 KB).

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.