Вие сте тук

Доклад „Предварителна оценка на нормативната уредба по отношение на интегритета на съдебната система“

сряда, 28 Февруари, 2018 - 15:55

 

Публикуване е доклад „Предварителна оценка на нормативната уредба по отношение на интегритета на съдебната система“. Той е изготвен по Дейност 1.3. по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Докладът е посветен на предварителната оценка на нормативната уредба, вътрешноорганизационната регулация, Кодекса за етично поведение на магистратите, практики, свързани с интегритета в българската съдебна система. Докладът допринася за постигане на специфична цел 1 и 2 на проекта.

Фокус на проекта е укрепването на интегритета на съдебната система, разбиран в широк смисъл. Повече за проекта и дефиницията на интегритета в съдебната система може да прочетете тук (http://www.ry2kcc.org/page.php?category=342&id=1803)

Представеният доклад разглежда историческото развитие на съдебната система и правната рамка, която я определя. В него са разгледани и предизвикателствата пред България, произтичащи от необходимостта за провеждане на съдебна реформа, която да отговаря на очакванията на българските граждани и да е хармонична със състоянието на съдебните системи у другите държави-членки на ЕС. Съществено внимание е отредено и на ролята на етичните кодекси на различните участници в съдебната система. Друг фокус на анализа са статута на магистратите и тяхното кариерно развитие и поведение.

Целият доклад може да видите  тук (PDF).

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган

 

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.