Вие сте тук

Свободно работно място за длъжността член на Съвета и директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането

петък, 20 Юли, 2018 - 11:53
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 юли е публикувана обява за свободно работно място за длъжността член на Съвета и директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането.

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е европейският орган за преструктуриране. Работи в тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране на участващите държави членки, които заедно формират Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП). ЕСП работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ) с цел запазване на финансовата стабилност.

Неговата мисия е да се гарантира организирано преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите държави членки и извън тях. Поради това на ЕСП се възлагат конкретни задачи и отговорности във връзка с подготвянето и извършването на преструктуриране на банки, които са проблемни или има вероятност да станат проблемни.

ЕСП отговаря също за управлението на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП), създаден с Регламента за ЕМП, за да се осигури наличието на средносрочна финансова подкрепа, докато банката е в процес на реорганизация и/или преструктуриране.

ЕСП е самофинансираща се агенция на Европейския съюз.

Европейската комисия, в консултация с ЕСП, организира процедура за подбор за член на Съвета и директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането.

Мястото на работа ще бъде Брюксел (Белгия), където се намира седалището на ЕСП.

Избраният кандидат ще поеме своите задължения като член, имащ право на глас, на органа за вземане на решения на ЕСП – Съвета, в пленарно и изпълнително заседание; и като директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането в ЕСП.

Освен това в качеството си на директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането избраният кандидат ще отговаря за съответната дирекция за развитие и координация на политиката.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

  • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Университетска степен или диплома: да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години, или;
    • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по-долу);
  • Професионален опит: да притежават най-малко 20 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне десет години – в области, свързани с надзора, реорганизацията или преструктурирането на финансови институции и с регулирането на финансовите пазари;
  • Опит на висше управленско равнище: най-малко пет години професионален опит в ръководенето на организация на висша управленска длъжност;
  • Езици: да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят задоволително поне още един от официалните езици на Европейския съюз. Комисиите за подбор могат да проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждането на част от събеседването на този друг език.

Няма възрастова граница.

Преди да подадете своята кандидатура, моля, проверете внимателно дали отговаряте на всички критерии за допустимост, особено на изискванията относно вида диплома и задълбочения професионален и управленски опит, както и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Кандидатстването се извършва посредством регистриране в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за подаване на кандидатури е 12 септември 2018 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността член на Съвета и директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането (969.6 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.