Вие сте тук

Честване на европейското териториално сътрудничество: четири граници, четири проблема, четири решения

петък, 16 Май, 2014 - 13:42
Дата на събитието: 
понеделник, 19 Май, 2014 - 14:00

Специфичните предизвикателства, пред които са изправени една трета от гражданите на ЕС, живеещи и работещи в гранични райони, ще бъдат изтъкнати по време на проява, чиято цел е да покаже как регионалната политика на ЕС помага на хората по места да намерят решения на проблеми чрез европейското териториално сътрудничество.

В периода 2007-2013 г. бяха подкрепени над 8000 проекта във връзка с Европейското териториално сътрудничество в европейските региони — както в страни от ЕС, така и в държави извън Съюза. Повечето от тях бяха насочени към 60-те вътрешни граници в ЕС и живеещите там граждани. Проектите, разполагащи с относително малък бюджет, дават множество конкретни резултати: премахване на пречките пред подобряване на сигурността, транспорта, образованието, енергетиката, здравните услуги, обучението и създаването на работни места.

На 19 и 20 май в Брюксел ще се състои годишната среща на органите, управляващи програмите за Европейско териториално сътрудничество, които наблюдават тези проекти. На срещата са поканени и хора, които са участвали и са се възползвали от четири водещи трансгранични регионални проекта. Идващи от различни части на ЕС лекари, полицаи, занаятчии и студенти ще се присъединят към представители на граничните региони, включително на Асоциацията на европейските гранични региони, за да споделят опита си за това как трансгранични проекти на ЕС са помогнали за справяне с различни предизвикателства — като се започне от изтичане на мозъци, сигурност, здравеопазване, безработица и се стигне до липса на професионални квалификации.

Европейското териториално сътрудничество, известно още под името Interreg, отбелязва 25-та си годишнина през следващата година. То се превърна в крайъгълен камък на европейската регионална политика.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Териториалното сътрудничество заема място в самото сърце на европейския идеал. Този вид проекти показват Европа в действие — не само на междуправителствено равнище, но и сътрудничеството на местно равнище. Трябва да имаме предвид това, подготвяйки се за европейските избори. То е конкретен пример какво прави Европа за гражданите си – независимо дали в областта на здравеопазването, сигурността, образованието или опазването на нашите традиции и култура. Европейското териториално сътрудничество означава изграждане на доверие, понякога между съседи, които преди са били врагове, обединяване на хората в тяхното ежедневие и гарантиране, че общите проблеми се решават заедно.

Друг важен елемент на тези проекти е ролята, която те играят за интегрирането на по-новите страни от ЕС“, добави той. „Тъй като външните граници на ЕС постоянно се променят, сътрудничеството със съседните страни извън Съюза играеше и продължава да играе решаваща роля в процеса на разширяване и в създаването на по-силни връзки за по-нататъшна интеграция — като например с балканските страни“.

За 2014-2020 г. за Европейско териториално сътрудничество са предоставени почти 10 млрд. евро, като около 6,6 млрд. евро от тази сума ще бъдат за трансгранични региони. Въпреки че програмите Interreg доведоха до значителни резултати през годините, новият период ще изисква всяка от тези 91 програми да бъде по-добре насочена по отношение на резултати и приоритети в съответствие с новата реформирана политика на сближаване на ЕС. Това би трябвало да гарантира максимален ефект и още по-ефективно използване на инвестициите.

На срещата на 19 и 20 май ще бъде дадено начало на видео конкурс „Гранични въпроси, гранични решения“, за да се изтъкнат резултатите и ползите от регионалното сътрудничество. Победителите ще бъдат обявени по време на европейските дни на сътрудничеството в средата на септември в Милано. По време на проявата журналистите ще могат да разговарят също така с участниците в проекти и местните представители.

Четирите представени проекта

Проектът „Университетът на Големия регион“ – Белгия, Германия, Франция, Люксембург (PDF)

На фона на намаляването на публичното финансиране за висше образование в много страни членки шест университета (университетът на Саарланд, университетът в Лиеж, Люксембургският университет, Техническият университет в Кайзерслаутерн, университетът в Трир и университетът на Лотарингия) в четири съседни страни обединиха усилия за запазване на високите си академични и изследователски стандарти за над 125 000 студенти и 6500 изследователи и лектори. Това сътрудничество засили трансграничната мобилност, свързваща студентите и изследователите, и ще допринесе за по-нататъшното превръщане на Големия регион в двигател на икономически растеж.

Проектът „Разминиране“ – Унгария и Хърватия (PDF)

През 2011 г. по хърватско‑унгарската граница бяха открити животозастрашаващи противопехотни мини от конфликта в бивша Югославия през 90-те години на ХХ век. Унгарските власти обявиха част от граничния район за опасно място. Средства от ЕС помогнаха за отстраняване на мините, защита на населението и създаване на условия за множество трансгранични защитени зони по „Натура 2000“, което доведе до засилване на устойчивия туризъм. Проектът е част от стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR).

Проектът „Теледиагностика“ – Румъния и Сърбия (PDF)

С помощта на инвестиции от ЕС здравни институции в Румъния и Сърбия се наредиха сред водещите медицински центрове в световната телемедицина. Проектът включва споделяне на уникална система за телемедицина, която позволява на лекарите да използват новаторски технологии за електронна информация, за да предоставят здравни услуги на пациенти от голямо разстояние. Това доведе до намаляване на медицинските разходи и по-бърза и по-безопасна диагностика, като здравните услуги по румънско-сръбската граница реално се подобриха.

Проектът „Академия за занаяти“ – Словения и Унгария (PDF)

Създаването на този проект бе предизвикано от заплаха за отдавнашните занаятчийски традиции в тази част на Словения и Унгария. Някои училища за изкуства и занаяти са принудени да затворят врати, тъй като все по-малко хора избират професионалното обучение. Проектът „Академия за занаяти“ помага за създаването на нови възможности за младите хора и запазване на това културно наследство. В проекта участват около 1000 предприемачи.

Контекст

Европейското териториално сътрудничество е основна цел на регионалната политика на ЕС. Европейските региони и градове са насърчавани да работят заедно и да се учат едни от други чрез съвместни програми, проекти и мрежи. Основните видове програми за сътрудничество са:

За повече информация

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.