Вие сте тук

Европейската агенция по химикалите търси изпълнителен директор

 Европейската агенция по химикалите (ECHA)
Дата на публикуване: 
петък, 15 Октомври, 2021 - 10:40
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 октомври е публикувано обявление, че Европейската агенция по химикалите (ECHA) обявява свободно работно място за длъжността изпълнителен директор.

Европейската агенция по химикалите (ECHA), създадена на 1 юни 2007 г. Седалището на Агенцията е в Хелзинки, Финландия.

ECHA играе централна роля в гарантирането на високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда, включително насърчаването на алтернативни методи за оценка на опасностите от вещества, както и свободното движение на вещества на вътрешния пазар.

Изпълнителният директор е законният представител на ECHA и нейното лице пред обществеността. Той се отчита пред Управителния съвет на ECHA. Той/тя ръководи и управлява ECHA. Поема цялостна отговорност за дейността ѝ, като гарантира постигането на целите на ECHA.

Изпълнителният директор е напълно независим при изпълнението на своите задължения, без да се засягат съответните компетенции на Комисията и управителния съвет.

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. най-малко 5 години от този професионален опит трябва да са придобити в област, съответстваща на дейностите на Агенцията;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: към крайната дата за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Директорът ще бъде назначен от управителния съвет на EСНA въз основа на списък на най-подходящите кандидати, предоставен от Европейската комисия.

Мястото на работа е Хелзинки, Финландия, където се намира Агенцията.

Длъжността е свободна от 1 април 2022 г.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 19 ноември 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Европейската агенция по химикалите (ECHA) – Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор (срочно нает служител, степен AD 14) – COM/2021/20069 (897.42 KB, PDF)