Вие сте тук

Европейската комисия предявява иск срещу Полша пред Съда на ЕС с цел защита на съдиите от политически контрол

Дата на публикуване: 
четвъртък, 10 Октомври, 2019 - 14:08

Днес, 10 октомври 2019, Европейската комисия реши да предяви иск срещу Полша пред Съда на ЕС с искане за ускорена процедура относно новия режим за дисциплинарните производства срещу полските съдии. Това съобщи пресслужбата на ЕК. 

На 3 април 2019 г. Комисията даде началото на това производство за установяване на нарушение на основание че новият режим на дисциплинарните производства нарушава независимостта на съдебната власт на полските съдии и не осигурява необходимите гаранции за защита на съдиите от политически контрол, както се изисква от Съда на ЕС.

По-конкретно, полското законодателство позволява съдиите в обикновените съдилища да бъдат подложени на дисциплинарни разследвания, процедури и санкции въз основа на съдържанието на техните съдебни решения, включително въз основа упражняването на техните права съгласно член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) да поискат преюдициални заключения от Съда на Европейския съюз. Освен това новият режим на дисциплинарните производства не гарантира независимостта и безпристрастността на дисциплинарния състав на Върховния съд, състоящ се само от съдии, избрани от Националния съдебен съвет, който от своя страна се назначава политически от полския парламент (Сейм). Освен това новият режим на дисциплинарните производства не гарантира, че съд, „създаден със закон“, ще взема решенията на първа инстанция по дисциплинарни производства срещу съдиите в обикновените съдилища. Вместо това той оправомощава председателя на дисциплинарния състав да определя въз основа на всеки конкретен случай и с почти неограничено право на преценка дисциплинарния съд на първа инстанция, който да разглежда дадено дело срещу съдиите в обикновените съдилища. С новия режим вече не се гарантира, че делата се решават в разумни срокове, което позволява на министъра на правосъдието да не приключва делата по дисциплинарни производства срещу съдии в обикновените съдилища посредством назначени от него длъжностни лица, отговарящи за дисциплинарни производства. Новият режим засяга също правото на защита на съдиите в обикновените съдилища. Накратко съдиите не са предпазени спрямо наличието на политически контрол и поради това е нарушена независимостта на съдебната власт.

На 3 април 2019 г. Комисията отправи официално уведомително писмо на Полша. След задълбочен анализ на отговора, който получи, Комисията заключи, че той не разсейва опасенията от правно естество и предприе следващата стъпка от процеса, изпращайки мотивирано становище на 17 юли 2019 г. В своя последен отговор Полша отново не успя да разсее опасенията на Комисията.

По тази причина Комисията реши да предяви иск срещу Полша пред Съда на ЕС. Предвид потенциалното отражение на дисциплинарния режим върху независимостта на съдебната власт бе отправено искане за ускорена процедура с цел постигане на окончателно решение във възможно най-кратък срок. Това би било също в съответствие със Съобщението на Комисията от 17 юли 2019 г., озаглавено „Укрепване на върховенството на закона в Съюза – План за действие“, в което се подчертава, че като се основава на настоящия си подход към прилагането и развитието на съдебната практика на Съда на ЕС Комисията ще се стреми към стратегически подход по отношение на процедурите за нарушение, свързани с принципите на правовата държава, като изисква ускорени процедури и временни мерки винаги, когато е необходимо.

 

Принципите на правовата държава са едни от общите ценности, на които се основава Европейският съюз, и те се споделят от всички държави членки. В това си качество те са залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз. Принципите на правовата държава са от основно значение за функционирането на ЕС в неговата цялост, например що се отнася до вътрешния пазар и сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, и са гаранция, че националните съдии — които са и „съдии от ЕС“, могат да изпълняват своите функции за осигуряване на прилагането на правото на ЕС и могат да взаимодействат подобаващо със Съда на ЕС в контекста на преюдициалните производства. В съобщенията на Комисията от 3 април (PDF) и 17 юли 2019 г. относно върховенството на закона се обяснява какъв е наличният инструментариум за прилагане на принципите на правовата държава и какви са действията и предложенията на Комисията за по-нататъшно усъвършенстване на този инструментариум.

Съгласно Договорите Европейската комисия, заедно с другите институции на Съюза и държавите членки, трябва да гарантира зачитането на принципите на правовата държава като основна ценност на Съюза и да следи за съблюдаването на законодателството, ценностите и принципите на ЕС.

Събитията в Полша накараха Европейската комисия да започне диалог с полското правителство през януари 2016 г. в рамките на уредбата за укрепване на принципите на правовата държава и след това да задейства процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС на 20 декември 2017 г. Процесът се основава на непрекъснат диалог между Комисията и съответната държава членка. Комисията редовно и подробно информира Европейския парламент и Съвета.

Освен това, на 2 юли 2018 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение във връзка с полския Закон за Върховния съд поради неговите разпоредби, уреждащи пенсионирането, и тяхното въздействие върху независимостта на Върховния съд. На 24 септември 2018 г. Комисията взе решение да отнесе случая до Съда на ЕС, който даде своето окончателно решение на 24 юни 2019 г. Съдът установи, че намаляването на възрастта за пенсиониране на съдиите от Върховния съд противоречи на правото на Съюза и нарушава принципа на несменяемост на съдиите, а по този начин и на принципа на независимостта на съдебната власт.

На 29 юли 2017 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение във връзка с полския Закон за обикновените съдилища поради неговите разпоредби, уреждащи пенсионирането, и тяхното въздействие върху независимостта на съдебната власт. Комисията реши да отнесе случая до Съда на ЕС на 20 декември 2017 г.