Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за техници или помощни работници

Дата на публикуване: 
четвъртък, 23 Септември, 2021 - 10:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 септември е публикувана обява, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да се изготвят списъци за бъдещи назначения, от който Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на ЕС, Съдът на ЕС, Икономическият и социален комитет, Сметната палата и Комитетът на регионите могат да наемат нови членове на публичната служба като „техници“ (функционална група AST) или „помощни работници“ (функционална група AST-SC).

Обявлението се отнася за два конкурса, като единият от тях съдържа три области. В рамките на даден конкурс можете да се регистрирате само за една област. Този избор се прави в момента на кандидатстването по електронен път и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя електронен формуляр за кандидатстване.

По време на процедурата за подбор ще бъдете поканен/а да се явите на няколко теста. EPSO ще гарантира, че условията, при които ще участвате в тези тестове, са съобразени с препоръките, изготвени от съответните публични здравни органи (Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията/други международни/европейски и национални органи).

EPSO/AST/150/21

Област 1: Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване

Техниците по аудио-визуална техника и конферентно оборудване отговарят за проектирането, пускането в експлоатация и конфигурирането на аудио-визуална инфраструктура, като например оборудване за провеждането на заседания и оборудване, ориентирано към излъчване, както и за управлението на свързани проекти и, ако е необходимо, за експлоатацията и отстраняването на неизправности на такива инфраструктури.

Област 2: Техници по сградите

Техниците по сградите оказват съдействие при управлението на проекти в областите на строителството и реновирането на сгради, управлението на инсталации, специализираните технологии (напр. отопление, вентилация и климатизация – HVAC, електромеханика и електроинженерство), структурните и довършителните строителни дейности, енергетиката и управлението на околната среда на сградите, управлението на здравословни и безопасни условия на работното място и въпросите по превенцията.

Област 3: Лабораторни техници

Лабораторните техници отговарят за проектирането, инсталирането, управлението и поддръжката на технически инсталации и лаборатории, използвани основно от Съвместния изследователски център на Европейската комисия. Техническите инсталации включват лаборатории по химия/материалознание/биология/електричество/електроника, електрически мрежи, хидравлични и вентилационни системи, механични работилници и мехатронни системи.

EPSO/AST-SC/11/21 – Помощни работници в лаборатория

Помощните работници в лаборатория извършват оперативните задачи, свързани с проектирането, инсталирането, управлението и поддръжката на техническите инсталации и лабораториите, използвани основно от Съвместния изследователски център на Европейската комисия. Техническите инсталации включват лаборатории по химия/материалознание/биология/електричество/електроника, електрически мрежи, хидравлични и вентилационни системи, механични работилници и мехатронни системи.

За по-подробна информация относно най-често изпълняваните служебни задължения вижте пълния текст на обявлението.

Към датата, на която изтича крайният срок за кандидатстване по електронен път, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 26 октомври 2021 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – Техници и помощни работници – EPSO/AST/150/21 – Техници (AST 3) – Област 1: Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване – Област 2: Техници по сградите – Област 3: Лабораторни техници – EPSO/AST-SC/11/21 – Помощни работници в лаборатория (AST-SC 1) (1.21 MB, PDF)