Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси юрист-лингвисти

четвъртък, 5 Март, 2020 - 10:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание за юрист-лингвисти (AD 7) с датски (DA), гръцки (EL), френски (FR), хърватски (HR) и полски език (PL).

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Съдът на Европейския съюз в Люксембург може да наема на работа нови членове на публичната служба като „ юрист-лингвисти“ (функционална група AD).

Обявлението се отнася до пет конкурса. Можете да кандидатствате само за един от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя електронен формуляр за кандидатстване.

Съдът набира висококвалифицирани юристи, които трябва да могат да превеждат на езика на конкурса често сложни юридически/законодателни текстове от най-малко два други езика. За своята работа юрист-лингвистите използват компютърни и други офис приложения.

Служебните задължения включват писмен превод на езика на конкурса на юридически текстове (решения на Съда и на Общия съд, заключения на генералните адвокати, писмени изявления на страните и т.н.) от най-малко 2 други официални езика на Европейския съюз, редактиране на такива преводи и изготвяне на правни анализи в сътрудничество със секретариатите и другите служби на Съда.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:

  1. Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  2. Да сте изпълнили задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;
  3. Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 7 април 2020 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – EPSO/AD/375/20 – Юрист-лингвисти (AD 7) с датски език (DA) – EPSO/AD/376/20 – Юрист-лингвисти (AD 7) с гръцки език (EL) – EPSO/AD/377/20 – Юрист-лингвисти (AD 7) с френски език (FR) – EPSO/AD/378/20 – Юрист-лингвисти (AD 7) с хърватски език (HR) – EPSO/AD/379/20 – Юрист-лингвисти (AD 7) с полски език (PL) (1.04 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 2 април е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 8

вместо:

„EPSO/AD/377/20 – ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ФРЕНСКИ ЕЗИК (FR)

1.   Квалификации и дипломи

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с една от следните дипломи за френско, белгийско или люксембургско юридическо образование на френски език:

Avoir suivi une formation juridique complète, principalement dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois où les enseignements sont dispensés en langue française. Par formation juridique complète, il convient d’entendre une formation juridique de cinq années/300 crédits ECTS [European Credit Transfer System], pour les formations achevées depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, ou de quatre ou cinq années pour les formations achevées antérieurement. Cette formation doit, en outre, avoir été sanctionnée par un diplôme correspondant au moins au master 2 (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de ladite réforme de 2004, ou à la maîtrise en droit française (quatre années d’études), ou à la licence en droit belge (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de cette même réforme.“

да се чете:

„EPSO/AD/377/20 – ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ФРЕНСКИ ЕЗИК (FR)

1.   Квалификации и дипломи

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с една от следните дипломи за френско, белгийско или люксембургско юридическо образование на френски език:

Avoir suivi une formation juridique complète, principalement dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois où les enseignements sont dispensés en langue française. Par formation juridique complète, il convient d’entendre une formation juridique de cinq années/300 crédits ECTS [European Credit Transfer System], pour les formations achevées depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, ou de quatre ou cinq années pour les formations achevées antérieurement. Cette formation doit, en outre, avoir été sanctionnée par un diplôme correspondant au moins au master 2 (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de ladite réforme de 2004, ou à la maîtrise en droit française (quatre années d’études), ou à la licence en droit belge (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus avant l’entrée en vigueur de cette même réforme.“

В Официалния вестник на ЕС от 16 април е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 1

вместо: „Краен срок за регистрация: 7 април 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време“

да се чете: „Краен срок за регистрация: 5 май 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време

На страница 6

вместо: „Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu преди: 7 април 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.“

да се чете: „Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu преди: 5 май 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.“

В Официалния вестник на ЕС от 19 октомври е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 7, след последната алинея от раздел 6 се добавя следният параграф:

„7. Чрез дерогация от раздел 6, за конкурси EPSO/AD/376/20, EPSO/AD/377/20 и EPSO/AD/379/20 процедурата за ситуационното интервю относно компетенциите ще бъде онлайн среща с двама членове на конкурсната комисия, които ще интервюират, наблюдават и оценяват представянето на всеки кандидат и ще присъждат точки за компетенциите, обхванати от теста. На срещата няма да присъства друг интервюиращ в допълнение към членовете на конкурсната комисия. Останалите разпоредби на раздел 6 остават приложими.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.