Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси юрист-лингвисти с български, чешки, френски, ирландски, унгарски и полски език

Дата на публикуване: 
четвъртък, 21 Януари, 2021 - 10:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 януари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за юрист-лингвисти с български, чешки, френски, ирландски, унгарски и полски език. Целта е да бъдат съставени списъци на издържалите съответния конкурс, от които главно Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия могат да наемат на работа нови членове на публичната служба.

Обявлението се отнася за шест конкурса. Можете да кандидатствате само за един от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Институциите на Европейския съюз набират висококвалифицирани юристи, които трябва да могат да редактират на езика на конкурса правни текстове на Европейския съюз от най-малко два други езика. Те също така трябва да могат и да дават консултации във връзка със съставянето на законодателни текстове, за да се гарантира качеството на съставяне на правните актове на Европейския съюз. В работата си юрист-лингвистите използват стандартни компютърни и офис приложения.

Юрист-лингвистите следят развитието на законодателните процедури в течение на целия процес и участват в тях в качеството си на консултанти. Те проверяват качеството на съставяне на законодателните текстове и спазването на формалните изисквания за това. Освен това те проверяват правното и езиковото съответствие на вече преведени и редактирани законодателни текстове на езика на конкурса спрямо другите езикови версии на тези текстове. Характерът на служебните им задължения предполага чести контакти с различните участници в законодателната процедура.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 23 февруари 2021 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявлението, заедно с приложенията, можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание за юрист-лингвисти (1.16 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 8 март 2022 г. е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 4 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде най-много 4 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всеки конкурс. Ако имате един от най-високите общи резултати на теста по писмен превод, ще бъдете поканен да се явите на посочените от Вас езици 1, 2 и 3 на тестове в рамките на център за оценяване (онлайн или лично), които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за всеки конкурс, като за целта ще се използват три теста .

Общите компетенции ще бъдат оценени чрез интервю относно общите компетенции (на Вашия език 2). Вашите общи компетенции, Вашите свързани с областта компетенции и познанията Ви за правото на Европейския съюз ще бъдат оценени по време на устната презентация (на Вашия език 1) и сесията за въпроси и отговори след това (също на Вашия език 1). На последно място, резюмето, което трябва да изготвите на език 1 въз основа на текст на език 3, ще оцени Вашите компетенции, свързани с областта, на език 3.

Пълния текст на поправката можете да видите в Официалния вестник на ЕС.