Вие сте тук

Европейският парламент обявява свободни позиции за поста "генерален директор" в различни дирекции

Дата на публикуване: 
петък, 23 Октомври, 2020 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 октомври са публикувани две обявления за свободни работни места в различни дирекции към Европейския парламент.

Председателят на Европейския парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността „генерален директор“ (AD, степен 15) в Генерална дирекция за сигурността и безопасността и в Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване.

Тази процедура за подбор цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Тя ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 15. Основното месечно възнаграждение е 16 787,82 EUR. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 13 ноември 2020 г., 12 ч. (обед), брюкселско време.

Кандидатите учтиво се молят да изпратят единствено по електронна поща във формат pdf мотивационно писмо и автобиография във формат Europass, като посочат референтния номер на съответното обявлението за заемане на длъжност в предмета на съобщението, на следния адрес: 

PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часа на изпращане на съобщението по електронната поща.

Кандидатите трябва да се уверят, че сканираните документи са четливи.

Пълните текстове на обявленията, както и референтните им номера, можете да видите и изтеглите оттук: