Вие сте тук

Европейският съвет за системен риск търси външни експерти за Консултативния научен комитет

Европейския съвет за системен риск
петък, 3 Юни, 2022 - 11:26
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 юни е публикувана покана за изразяване на интерес от външни експерти, които да бъдат назначени като членове на Консултативния научен комитет на Европейския съвет за системен риск (Франкфурт на Майн, Германия).

Европейският съвет за системен риск (ЕССР) има Консултативен научен комитет (КНК), който предоставя съвети и помощ по въпроси, свързани с дейността на ЕССР.

Поради това ЕССР отправя тази покана за изразяване на интерес от външни експерти с оглед на назначаването им за членове на КНК с мандат от 4 години с възможност за подновяване. Служителите на институциите, от които Генералният съвет на ЕССР привлича своите членове, обаче не се допускат до кандидатстване. Експертите се избират въз основа на тяхната компетентност като цяло и въз основа на богатия им опит в академичната област или в други области, особено в областта на малките и средните предприятия или на профсъюзите, или като доставчици или потребители на финансови услуги.

КНК се състои от 15 експерти, представляващи широк спектър от умения, опит и знания за всички съответни сектори на финансовите пазари. Председателят на Консултативния технически комитет (КТК) също е член на КНК. С изключение на председателя на КТК членовете на КНК не могат да са служители на институциите, от които Генералният съвет привлича своите членове.

Критерии за подбор

Кандидатурите се подлагат на сравнително оценяване, провеждано от ЕССР, по-специално въз основа на следните критерии за подбор:

  • дълбоки експертни познания в областта на финансовия сектор и неговите взаимоотношения с цялата икономика и обща компетентност относно въпросите, свързани със системния риск, по-специално на нивото на Съюза;
  • научен принос към разбирането на взаимодействието между секторите на банковото дело, пазарите на ценни книжа или застраховането и професионалното пенсионно осигуряване;
  • докторат по финанси, икономика или друга релевантна област или равностойна квалификация, солиден академичен опит в университет (напр. преподавателска дейност) в една или повече области от значение за ЕССР и/или наличието на богата публицистична дейност;
  • способност за рецензиране на научни трудове и публикации и за анализиране на комплексна информация и досиета;
  • професионален опит в мултидисциплинарна среда, предимно в международен контекст;
  • доказани писмени и устни комуникационни умения на английски език, основани на преподавателски опит, публични презентации, активно участие на срещи на експерти и публикации.

Кандидатурите се подават само на английски език чрез попълване на формуляра, достъпен на уебсайта на ЕССР и чрез подаване на автобиография във формат Europass.

Кандидатурите могат да бъдат подадени по електронна поща на следния адрес: ascapplications@esrb.europa.eu

Кандидатурите не се разглеждат в следните случаи:

  • ако са подадени след крайния срок или чрез други средства (напр. по факс); или
  • ако в голяма степен са неясни или непълни; или
  • ако не са подадени на английски език.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 23:59 ч. централноевропейско време на 24 юни 2022 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес от външни експерти, които да бъдат назначени като членове на Консултативния научен комитет на Европейския съвет за системен риск (Франкфурт на Майн, Германия) (946.83 KB, PDF)

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.