Вие сте тук

Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ търси директор за дирекция COMPET.1

pic
четвъртък, 10 Ноември, 2022 - 11:45
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 ноември е публикувана обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна позиция за поста директор на дирекция COMPET.1 към Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ (ГД COMPET).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ (ГД COMPET) координира организацията на съставите на Съвета по конкурентоспособност и на Съвета по външни работи – Търговия, като всеки от тях заседава съответно най-малко четири пъти и два пъти годишно.

Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ (ГД COMPET) понастоящем се състои от три дирекции: COMPET.1, занимаваща се с вътрешния пазар, защитата на потребителите и интелектуалната собственост; COMPET.2, занимаваща се с конкуренцията, промишлеността, научните изследвания и космическото пространство; COMPET.3, занимаваща се с търговията.

Генералната дирекция ще претърпи реорганизация и дирекция COMPET.1 ще се занимава с повечето области на политиката, за които отговаря Съветът по конкурентоспособност в състава промишленост и вътрешен пазар (вътрешен пазар, промишленост, туризъм, конкуренция, интелектуална собственост).

Дирекцията съветва председателството на Съвета и председателя на Европейския съвет и съдейства за подготовката и подпомагането на Съвета по конкурентоспособност (COMPET) и съответните Корепер и работни групи във всичките им области на дейност. Дирекцията подпомага председателството и Съвета в хода на целия законодателен процес, включително работата с Комисията и Европейския парламент. Тя осигурява и секретариата на работната група на високо равнище „Конкурентоспособност и растеж“.

Длъжността директор на COMPET.1 е отговорна позиция в интересна от политическа гледна точка среда, с различни заинтересовани страни и висококвалифицирани служители.

Под ръководството на генералния директор Вие ще управлявате и координирате Вашата дирекция и нейните ресурси по професионален начин и ще организирате дейностите ѝ. Ще гарантирате качеството на услугите и продуктите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и сътрудничество в рамките на дирекцията, с цялата генерална дирекция и с другите служби на ГСС.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез изготвянето на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Ще отговаряте също за инициирането и упражняването на надзор над дейностите за анализ на политиките с оглед на това да давате становища, които да послужат за вземането на решения в областите на компетентност на дирекцията.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu  до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (полето „Относно“ на съобщенията трябва да съдържа следната референция: CONS/AD/182/22).

Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември 2022 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за поста директор на дирекция COMPET.1 – CONS/AD/182/22 (859.63 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.