Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор на Дирекция „Протокол и срещи“

Генералният секретариат на Съвета
Дата на публикуване: 
сряда, 14 Юли, 2021 - 10:57
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна позиция за длъжността директор на Дирекция „Протокол и срещи“ (ORG.2).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност, включително политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Генерална дирекция „Организационно развитие и услуги“ (ГД ORG) отговаря за организационното развитие на ГСС и предоставянето на ключови услуги за подкрепа. Понастоящем генералната дирекция се състои от пет дирекции („Човешки ресурси“, „Протокол и срещи“, Сгради и логистика“, „Финанси“ и „Безопасност и сигурност“).

Дирекция „Протокол и срещи“ (ORG.2) предоставя всички логистични услуги, необходими за организирането на официални срещи на високо равнище, посещения и церемонии, както на място, така и при необходимост навсякъде по света. Мисията ѝ е да реагира бързо и гъвкаво за предоставянето на всички услуги, необходими за организирането на официални срещи и прояви.

Дирекцията отговаря и за протокола, логистиката и организацията на пътуванията за председателя на Европейския съвет и неговия кабинет, в Белгия или в чужбина.

Понастоящем дирекцията се състои от четири отдела: „Протокол“, „Срещи“, „Кетъринг“ и „Подкрепа“, и разполага с годишен бюджет от над 100 милиона евро.

Длъжността директор в ORG.2 е отговорна позиция в интересна от политическа гледна точка. Директорът ръководи екип от над 200 служители от всички функционални групи. В качеството си на ръководител на протокола ще подпомагате председателя на Европейския съвет, председателството и бъдещите председателства в логистичната организация на заседанията, ще осъществявате надзор и ще координирате организацията на заседанията на Европейския съвет и на Съвета и ще отговаряте за всички протоколни въпроси, свързани с Европейския съвет и със Съвета, под ръководството на генералния секретар.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат само по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Крайният срок за кандидатстване е 20 август 2021 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност директор на Дирекция „Протокол и срещи“ (ORG.2) – CONS/AD/171/21 (1.84 MB, PDF)