Вие сте тук

Общият съд обявява свободно място за поста секретар

Съдът на Европейския съюз
понеделник, 16 Януари, 2023 - 10:02
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 януари е публикувана покана за представяне на кандидатури за длъжността секретар на Общия съд.

Общият съд е една от двете юрисдикции, които съставят Съда на Европейския съюз. Задачата му е в частност да упражнява контрол за законосъобразност на актовете на институциите и органите на Европейския съюз. В този смисъл отнасяните до Общия съд спорове отразяват дейностите на тези институции и органи. Освен това се предлага да се разширят правомощията на Общия съд, така че да обхващат и разглеждането на преюдициални запитвания, отправяни по силата на член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз в някои специфични сфери.

Назначението е за срок от шест години, считано от датата на встъпване в длъжност, която по възможност би трябвало да е 1 май 2023 г.

Функции

Под ръководството на председателя на Общия съд секретарят отговаря за получаването, изпращането и съхраняването на всички документи и за връчването на документи в приложение на Процедурния правилник на Общия съд.

Секретарят подпомага членовете на Общия съд при всички действия във връзка с изпълнението на длъжността им.

Секретарят съхранява печатите и отговаря за архива. Той отговаря за публикациите на Общия съд, и по-специално за сборника със съдебна практика и за разпространението на отнасящи се до Общия съд документи в интернет.

Под ръководството на председателя на Общия съд и със съдействието на службите на Съда на Европейския съюз секретарят се грижи за административното и финансовото управление и счетоводството на Общия съд.

Секретарят ръководи служба от около 70 длъжностни лица и служители. За изпълнението на функциите му са необходими безспорни управленски способности, доказани с наличието на подходящ опит в тази област.

 Подаване на кандидатури

За да кандидатстват, заинтересованите лица следва да изпратят мотивационно писмо заедно с подробна автобиография, съдържаща в частност всички данни за:

  • гражданството им;
  • университетските им дипломи в правната област и евентуално по други специалности;
  • езиковите им познания, и в частност познанията им по френски и английски език;
  • настоящата и предходната им професионална дейност, която свидетелства за наличието на подходящ, по възможност поне 15-годишен опит;
  • и всеки друг опит в съдебна и международна среда.

Кандидатурите за длъжността трябва да постъпят в секретариата на председателя на Общия съд единствено по електронна поща, на адрес:

Secretariat_President-Tribunal@curia.europa.eu, не по-късно от 15 февруари 2023 г.

Кандидатурите ще бъдат разгледани от комитет по подбора. Кандидатите, които преминат предварителния подбор въз основа на анализ на автобиографията и мотивационното им писмо, ще бъдат поканени на събеседване.

След събеседванията комитетът по подбора ще изготви списък на кандидатите, които намира за годни да изпълняват длъжността секретар. Списъкът ще бъде предаден на Общия съд с оглед на назначаването на секретаря в съответствие с член 32, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.