Вие сте тук

Обява за свободна длъжност за главен съветник - председател на комитета на Европейския съвет по иновациите

Дата на публикуване: 
вторник, 26 Октомври, 2021 - 10:54
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 октомври е публикувана обява за свободно работно място за длъжността главен съветник – председател на комитета на Европейския съвет по иновациите.

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ (ГД „Научни изследвания и иновации“) отговаря за разработването и прилагането на европейската политика в областта на научните изследвания и иновациите с оглед на постигането на целите на „Европа 2030“ и Съюза за иновации. ГД „Научни изследвания и иновации“ подкрепя научните изследвания и иновациите чрез европейски рамкови програми, координира и оказва подкрепа на национални и регионални програми за научни изследвания и иновации, допринася за създаването на европейското научноизследователско пространство и съдейства на европейските организации и изследователи в сътрудничеството им на международно равнище.

Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) беше създаден наскоро в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) с бюджет от над 10 милиарда евро за набелязване, насърчаване и разширяване на революционни технологии и иновации.

В съответствие със законодателните разпоредби комитетът на ЕСИ има председател, който се назначава от Комисията след прозрачна процедура за наемане на работа.

Изисквания към кандидатите

Председателят е публична личност от сферата на иновациите, която притежава солидни познания за научноизследователската и развойната дейност. Председателят се назначава за срок, не по-дълъг от четири години, който може да се подновява веднъж.

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава — членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат:образователна степен, която съответства на пълен курс университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);    
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години от този опит трябва да са в област, свързана с длъжността;
  • Консултантски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша консултантска длъжност;   
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да бъдат в състояние да изпълнят целия четиригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Кандидатите следва да обърнат внимание, че съгласно Правилника за персонала всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Мястото на работа е Брюксел, Белгия, където се намира седалището на ЕСИ.

Длъжността е свободна от 16 октомври 2021 г.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 26 ноември 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ обявява свободно работно място за длъжността главен съветник – председател на комитета на Европейския съвет по иновациите (869.17 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 17 ноември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

вместо: „Крайният срок за регистрация е 26 ноември 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация е 17 декември 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“