Вие сте тук

Обява за свободна позиция за длъжността началник отдел – заместник-началник на протокола на дирекция „Протокол и заседания“ (ORG 2)

Justus Lipsius
Дата на публикуване: 
петък, 11 Февруари, 2022 - 10:32
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 февруари е публикувана обява за свободно работно място за длъжността началник отдел – заместник-началник на протокола на дирекция „Протокол и заседания“ (ORG 2).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, включително правни и политически становища, координация с други институции, изготвяне на компромисни текстове и проекти за текстове, както и всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета.

Генерална дирекция „Организационно развитие и служби“ (ГД ORG) отговаря за цялостното стратегическо управление на развитието на организацията и службите в ГСС. Понастоящем генералната дирекция се състои от пет дирекции („Човешки ресурси“, „Протокол и срещи“, Сгради и логистика“, „Финанси“ и „Безопасност и сигурност“).

Дирекция „Протокол и заседания“ (ORG 2) отговаря и за протокола, логистиката и организацията на пътуванията на председателя на Европейския съвет и членовете на неговия кабинет, в Белгия и в чужбина.

Под ръководството на директора на ORG.2 „Протокол и заседания“ и началник на протокола, ще ръководите отдела и ще организирате неговите дейности и ресурси.

Ще създавате условия за ефективна комуникация и сътрудничество в рамките на отдела, с останалите служби на ГСС и с външни заинтересовани страни.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

За да бъде валидно, досието за кандидатстване трябва да съдържа следните документи в pdf формат (NB: не се приемат заключени, защитени с парола или електронно подписани документи):

  • формуляр за кандидатстване, надлежно попълнен и с отбелязана дата (файлът трябва да бъде наименуван „XXX (ВАШЕТО ФАМИЛНО ИМЕ) — Application form.pdf“);
  • подробна автобиография на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения (файлът трябва да бъде наименуван „XXX (ВАШЕТО ФАМИЛНО ИМЕ) — CV.pdf“);
  • мотивационно писмо на английски или френски език (файлът трябва да бъде наименуван „XXX (ВАШЕТО ФАМИЛНО ИМЕ) — Motivation letter.pdf“);
  • групирани в един pdf документ, копия на дипломите, удостоверяващи образованието, и копия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Не е достатъчно просто да се изпрати автобиографията, посочена по-горе. Придружителните документи трябва да са издадени от трета страна (съдържащият документите файл трябва да бъде наименуван „XXX (ВАШЕТО ФАМИЛНО ИМЕ) — Supporting documents.pdf“).

Кандидатури ще се приемат само по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu, не по-късно от крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (в полето „Относно“ на съобщенията трябва да се посочи: CONS/AD/176/22)

Крайният срок за кандидатстване е 28 февруари 2022 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност началник отдел – заместник-началник на протокола на дирекция „Протокол и заседания“ (ORG 2) – CONS/AD/176/22 (893.05 KB, PDF)