Вие сте тук

Обява за свободна позиция за длъжността началник отдел – заместник-началник на протокола на дирекция „Протокол и заседания“ (ORG 2)

Justus Lipsius
петък, 11 Февруари, 2022 - 10:32
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 февруари е публикувана обява за свободно работно място за длъжността началник отдел – заместник-началник на протокола на дирекция „Протокол и заседания“ (ORG 2).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, включително правни и политически становища, координация с други институции, изготвяне на компромисни текстове и проекти за текстове, както и всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета.

Генерална дирекция „Организационно развитие и служби“ (ГД ORG) отговаря за цялостното стратегическо управление на развитието на организацията и службите в ГСС. Понастоящем генералната дирекция се състои от пет дирекции („Човешки ресурси“, „Протокол и срещи“, Сгради и логистика“, „Финанси“ и „Безопасност и сигурност“).

Дирекция „Протокол и заседания“ (ORG 2) отговаря и за протокола, логистиката и организацията на пътуванията на председателя на Европейския съвет и членовете на неговия кабинет, в Белгия и в чужбина.

Под ръководството на директора на ORG.2 „Протокол и заседания“ и началник на протокола, ще ръководите отдела и ще организирате неговите дейности и ресурси.

Ще създавате условия за ефективна комуникация и сътрудничество в рамките на отдела, с останалите служби на ГСС и с външни заинтересовани страни.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

За да бъде валидно, досието за кандидатстване трябва да съдържа следните документи в pdf формат (NB: не се приемат заключени, защитени с парола или електронно подписани документи):

  • формуляр за кандидатстване, надлежно попълнен и с отбелязана дата (файлът трябва да бъде наименуван „XXX (ВАШЕТО ФАМИЛНО ИМЕ) — Application form.pdf“);
  • подробна автобиография на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения (файлът трябва да бъде наименуван „XXX (ВАШЕТО ФАМИЛНО ИМЕ) — CV.pdf“);
  • мотивационно писмо на английски или френски език (файлът трябва да бъде наименуван „XXX (ВАШЕТО ФАМИЛНО ИМЕ) — Motivation letter.pdf“);
  • групирани в един pdf документ, копия на дипломите, удостоверяващи образованието, и копия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Не е достатъчно просто да се изпрати автобиографията, посочена по-горе. Придружителните документи трябва да са издадени от трета страна (съдържащият документите файл трябва да бъде наименуван „XXX (ВАШЕТО ФАМИЛНО ИМЕ) — Supporting documents.pdf“).

Кандидатури ще се приемат само по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu, не по-късно от крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (в полето „Относно“ на съобщенията трябва да се посочи: CONS/AD/176/22)

Крайният срок за кандидатстване е 28 февруари 2022 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност началник отдел – заместник-началник на протокола на дирекция „Протокол и заседания“ (ORG 2) – CONS/AD/176/22 (893.05 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.