Вие сте тук

Обяви за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции на Генералния секретариат на Съвета

Justus Lipsius
понеделник, 3 Февруари, 2020 - 10:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 февруари са публикувани обяви за свободни позиции за длъжността директор на дирекция „Правосъдие“ (JAI.2) и на дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Обявление за свободна длъжност директор на дирекция „Правосъдие“ (JAI.2) – CONS/AD/157/20

Генерална дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“ (DG JAI) се състои от две дирекции: „Вътрешни работи“ (JAI.1) и „Правосъдие“ (JAI.2). Два отдела, „Основни права и ценности, правова държава и защита на данните“ и „Оценки в областта на правосъдието и вътрешните работи и политиката за борба с наркотиците“, също докладват на генералния директор.

Дирекция JAI.2 носи водещата отговорност в областта на правосъдието, като обхваща досиетата на наказателното правосъдие, сътрудничеството в областта на гражданското правосъдие, електронното правосъдие и редица въпроси, свързани с киберполитиката. Дирекцията координира организацията на заседанията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, който обикновено заседава най-малко четири пъти годишно. Тези заседания на Съвета се подготвят от Корепер и няколко работни групи, специални комитети и други форуми. Те разглеждат както законодателни, така и незаконодателни досиета, а също и международните отношения във връзка с тези досиета.

Дирекция JAI.2 има единно ръководство на равнище директор, както и заместник-директор, отговарящ за конкретни досиета, възложени от директора.

Като директор на дирекция „Правосъдие“ ще давате съвети на високо ниво в областта на политиката и процедурата, както устно, така и писмено, по своя инициатива или при поискване, на Европейския съвет, Съвета, Корепер и техните председателства, а също и на генералния секретар по всички аспекти на досиетата, които попадат в областите на компетентност на дирекцията. Освен това ще участвате в заседания и, когато е целесъобразно, в брифинги и/или преговори с оглед на постигането на компромис и намирането на решения. Във връзка с това Вие ще подпомагате ротационното председателство в преговорите и ще гарантирате ефективна комуникация и сътрудничество с институциите, агенциите и другите органи на ЕС в областите на компетентност на дирекцията.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Ще отговаряте също за инициирането и упражняването на надзор над дейности за анализ на политиките с оглед на това да давате становища, които да послужат за вземането на решения в областите на компетентност на дирекцията.

Обявление за свободна длъжност директор на дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5) – CONS/AD/158/20

Генерална дирекция „Организационно развитие и служби“ (ГД ORG) отговаря за организационното развитие на ГСС и предоставянето на ключови услуги за подкрепа. Генералната дирекция се състои от пет дирекции („Човешки ресурси“, „Протокол и срещи“, Сгради и логистика“, „Финанси“ и „Безопасност и сигурност“).

Дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5) е упълномощена от генералния секретар да гарантира безопасността и сигурността на ГСС. За тази цел дирекцията гарантира, че са въведени мерки за сигурност и безопасност с цел справяне с всички заплахи за активите на ГСС (хора, информация, сгради, инфраструктура и репутация). Дирекцията предоставя съвети на генералния секретар, както и на Европейския съвет и Съвета в областта на укрепването на културата на сигурност на ГСС.

Дирекцията се състои от четири отдела, които се занимават съответно със стратегията за сигурността и непрекъснатостта на дейността, оперативната сигурност, сигурността на информацията и безопасността.

Като директор на дирекция ORG.5 Вие ще укрепвате културата на сигурност в Европейския съвет и в Съвета на всички равнища. Ще председателствате Комитета по сигурността на Съвета, който осигурява подходяща защита на класифицираната информация на ЕС, и при необходимост ще предоставяте съвети по въпроси, свързани със сигурността, на други органи на Съвета. Ще работите с отдела на ГСС, който отговаря за цифровите услуги, за да се гарантира подходяща защита на цялата информация на ГСС.

Ще отговаряте за взаимодействието с външни органи по въпросите на безопасността и сигурността. Във връзка с това от Вас ще се изисква по-конкретно да представлявате Европейския съвет и Съвета при обсъжданията и в преговори с други институции на ЕС, органите на приемащата държава и тези на останалите държави членки на ЕС, в областите на компетентност на дирекцията.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Предварителният график за подбора е следният:

  • очаква се подбраните за събеседване кандидати да бъдат информирани за това до средата на март 2020 г.;
  • първите събеседвания са предвидени за втората половина на март 2020 г.;
  • явяването в центъра за оценяване се очаква да стане до края на март/началото на април 2020 г.;
  • вторият кръг събеседвания е предвиден за втората половина на април 2020 г.

Крайният срок за кандидатстване е 21 февруари 2020г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност директор на дирекция „Правосъдие“ (JAI.2) – CONS/AD/157/20 (2.12 MB, PDF)

Обявление за свободна длъжност директор на дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5) – CONS/AD/158/20 (2.16 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.