Вие сте тук

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор в ГД „Комуникация и информация“

ЕС
Дата на публикуване: 
понеделник, 14 Март, 2022 - 10:47
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 14 март е публикувано обявление зa свободна длъжност за поста „генерален директор в ГД „Комуникация и информация“.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Под ръководството на генералния секретар той дава становища и подпомага Европейския съвет и Съвета, както и техните председателства, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Генерална дирекция „Комуникация и информация“ (COMM) осъществява комуникация и предоставя информация относно ролята и дейностите на Европейския съвет и Съвета. COMM е междинното звено между обществеността и тези институции. Тя осигурява точна, обективна и навременна информация за тяхната роля и дейности, както и за политиките на ЕС.

Генерална дирекция COMM се състои от две дирекции: COMM 1 (Медии и комуникация) и COMM 2 (Информация и връзки с обществеността); и двете дирекции са на подчинение на генералния директор.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с двамата директори в COMM Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му. Вие ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество. Ще поддържате култура на ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на генералната дирекция, така и с другите генерални дирекции, а също и с другите служби на ГСС и външните участници.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2022 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (полето „Относно“ на съобщенията трябва да съдържа следната референция: CONS/AD/178/22 COMM).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор в ГД „Комуникация и информация“ - CONS/AD/178/22 (886.64 KB, PDF)