Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
петък, 6 Декември, 2019 - 10:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище.

Експерименталните подходи в европейската политика са транснационални проекти за сътрудничество, ръководени от публични органи на високо равнище от държавите по Програмата. Те включват изпитване на целесъобразността, ефективността, потенциалното въздействие и разширяване на мащаба на политиките чрез паралелни полеви изпитвания в различни държави.

Конкретните цели са:

 • да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище от допустимите за участие държави с цел да се подкрепи системното подобряване и иновациите в областите на образованието и обучението;
 • да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства, с цел да се осигури успешното прилагане на иновативни мерки;
 • да се улеснят преносимостта и разширяване на мащаба на иновативните мерки.

Кандидатите, които се считат за допустими по настоящата покана, са:

 • Публични органи (министерство или приравнени на него органи), отговарящи за образованието и обучението на най-високо равнище в съответния контекст (национално или децентрализирано). Публични органи, отговорни за сектори, различни от образование и обучение (напр. заетост, младеж, финанси, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат опитите;
 • Публични или частни организации, извършващи дейности в областите на образованието или обучението или други свързани области;
 • Публични или частни организации или институции, извършващи междусекторни дейности в областите на образованието и обучението в други социално-икономически сектори (напр. неправителствени организации, служби за информация или ориентиране, публични органи, агенции или служби, отговорни за: образованието, обучението, младежта, заетостта, социалните въпроси, вътрешните работи, правосъдието, както и осигуряването, признаването и/или валидирането на качеството; професионалното ориентиране, търговски камари, бизнес и социални партньори, търговски организации, организации на гражданското общество, културни или спортни организации, организации за оценка или научни изследвания, медии и пр.).

Допустими са само заявления от юридически лица, установени в следните държави, участващи в програмата:

 • държавите членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • страните кандидатки за членство в ЕС: Северна Македония, Турция и Сърбия.

Допустимите дейности трябва да отговарят на изискванията в приложението към указанията за кандидатите. Полевите изпитвания трябва да се извършват в най-малко три държави, чиито публични органи/министерства участват в проекта.

Дейностите трябва да започнат между 1 януари 2021 г. и 28 февруари 2021 г.

Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по тази покана, е 14 000 000 ЕUR.

Крайният срок за подаване на заявления е:

 1. Предварителни предложения: 21 април 2020 г., 17:00 ч. (брюкселско време);
 2. Пълни предложения: 24 септември 2020 г., 17:0 ч. (брюкселско време).

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация в поканата за представяне на предложения EACEA/38/2019 и процедурата за подаване на заявления. Те трябва да използват задължителните документи, които могат да се намерят на https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en - референтен номер на поканата EACEA/38/2019.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения EACEA/38/2019 в рамките на програма „Еразъм+“ Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката (512.27 KB, PDF)