Вие сте тук

Службата на Общността за сортовете растения обявява свободно работно място за длъжността заместник-председател

Службата на Общността за сортовете растения
Дата на публикуване: 
вторник, 7 Юни, 2022 - 13:31
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 юни е публикувано обявление, че Службата на Общността за сортовете растения обявява свободно работно място за длъжността заместник-председател.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) е независима агенция на ЕС. CPVO отговаря за управлението на системата на правна закрила на Общността на сортовете растения. Тази система защитава с право на интелектуална собственост нови растителни видове на равнището на Европейския съюз. Мисията на CPVO е да осигури и да насърчава ефикасна система на права на интелектуална собственост, която подкрепя създаването на нови растителни видове в полза на обществото.

Службата се намира в Анже, Франция. Тя има около 50 служители и годишен бюджет от приблизително 20 милиона евро, финансиран основно от постъпленията от различните такси, които налага.

Заместник-председателят подпомага председателя в изпълнението на неговите функции и правомощия, по-специално във връзка с представляването на Службата, осигуряването на нейното ръководене, управление и даването на стратегически насоки. По-специално заместник-председателят подпомага председателя при управлението и развиването на междуинституционалните отношения и мрежи, както и при осигуряването на координация в рамките на CPVO по въпроси, свързани с Европейската комисия (включително нейните генерални дирекции), други агенции на ЕС и съответните заинтересовани страни на CPVO.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 12 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Службата;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 7 юли 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността заместник-председател на Службата на Общността за сортовете растения (1.15 MB, PDF)