Вие сте тук

Службата на Общността за сортовете растения търси член на отделението по жалбите

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO)
Дата на публикуване: 
четвъртък, 30 Април, 2020 - 09:50
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 април е публикувана покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделението по жалбите на службата на общността за сортовете растения.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) е агенция на ЕС. Тя има административна и финансова независимост. Управлява системата на правната закрила на Общността на сортовете растения, специфичен вид право на индустриална собственост върху нови сортове растения. По-специално Службата е упълномощена да взема решения по заявките за предоставяне на такива права, които гарантират еднаква защита в Европейския съюз. Седалището на Службата е в Анжер, Франция.

Отделението по жалбите се състои от председател, докладчик, друг член и техни заместници. В състава му влизат членове с техническа и юридическа квалификация.

Избраният член упражнява правомощията, предоставени на отделението по жалбите.

Задачите на член на отделението по жалбите включват по-специално следното:

  • разглежда и се произнася по жалби, независимо и безпристрастно;
  • спазва правните принципи и правила по време на производствата;
  • произнася се относно допустимостта и обосноваността на жалбите;
  • участва в устни изслушвания и изготвя решения по жалби, навременно и изчерпателно.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

  • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да владеят задълбочено един от официалните езици на ЕС и да владеят задоволително един от другите официални езици на ЕС. Доброто владеене на английски език се счита за предимство.

Кандидатурата и подробна автобиография на английски език (формат на ЕС) следва да бъдат изпратени най-късно до полунощ на 31 май 2020 г. на следния e-mail адрес: gardener@cpvo.europa.eu

Пълния текст на обявата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделението по жалбите на службата на общността за сортовете растения (859.96 KB, PDF)