Вие сте тук

Службата на Общността за сортовете растения търси член на отделението по жалбите

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO)
четвъртък, 30 Април, 2020 - 09:50
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 април е публикувана покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделението по жалбите на службата на общността за сортовете растения.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) е агенция на ЕС. Тя има административна и финансова независимост. Управлява системата на правната закрила на Общността на сортовете растения, специфичен вид право на индустриална собственост върху нови сортове растения. По-специално Службата е упълномощена да взема решения по заявките за предоставяне на такива права, които гарантират еднаква защита в Европейския съюз. Седалището на Службата е в Анжер, Франция.

Отделението по жалбите се състои от председател, докладчик, друг член и техни заместници. В състава му влизат членове с техническа и юридическа квалификация.

Избраният член упражнява правомощията, предоставени на отделението по жалбите.

Задачите на член на отделението по жалбите включват по-специално следното:

  • разглежда и се произнася по жалби, независимо и безпристрастно;
  • спазва правните принципи и правила по време на производствата;
  • произнася се относно допустимостта и обосноваността на жалбите;
  • участва в устни изслушвания и изготвя решения по жалби, навременно и изчерпателно.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

  • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да владеят задълбочено един от официалните езици на ЕС и да владеят задоволително един от другите официални езици на ЕС. Доброто владеене на английски език се счита за предимство.

Кандидатурата и подробна автобиография на английски език (формат на ЕС) следва да бъдат изпратени най-късно до полунощ на 31 май 2020 г. на следния e-mail адрес: gardener@cpvo.europa.eu

Пълния текст на обявата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделението по жалбите на службата на общността за сортовете растения (859.96 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.