Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси директор на дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“

Съдът на Европейския съюз
сряда, 8 Юни, 2022 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 юни е публикувано обявление, че Съдът на Европейския съюз в Люксембург предстои да се освободи длъжността директор на дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“.

Дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“ има за задача да предлага и прилага политиката на институцията в областта на човешките ресурси при спазване на правната рамка, определена с Правилника за длъжностните лица и с Условията на работа на другите служители на Европейския съюз.

Като упражнява функциите си под ръководството на генералния директор на генерална дирекция „Администрация“, директорът на дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“ има за задача да гарантира оптималното функциониране на последната.

С оглед на това директорът на дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“ по-конкретно предлага стратегически цели, взема необходимите организационни и управленски мерки за постигането им, отговаря за гарантиране на качеството, предлага на по-висшестоящите органи подходящи мерки за управление на човешките ресурси, участва в социалния диалог и консултира и оказва съдействие на членовете на институцията, на началниците на отдели и на членовете на персонала по въпроси от сферата му на компетентност. Той също така представлява институцията в рамките на междуинституционални форуми на високо равнище в тази сфера.

Изисквания

Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

  • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома;
  • да имат най-малко десетгодишен подходящ професионален опит;
  • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на работата се изисква добро владеене на английски и френски език.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на електронен адрес DIR-DRHAP@curia.europa.eu най-късно до 7 юли 2022 г.

Към кандидатурите следва да се приложат подробна автобиография и всички други подходящи документи. Кандидатите трябва освен това да приложат към кандидатурата си мотивационно писмо и кратко изложение (до 5 страници) на виждането си за работата и управлението на дирекцията.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за подаване на кандидатури за директор на Директор на дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“ (степен AD 14 или AD 15) (825.99 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.