Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси директор на дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“

Съдът на Европейския съюз
Дата на публикуване: 
сряда, 8 Юни, 2022 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 юни е публикувано обявление, че Съдът на Европейския съюз в Люксембург предстои да се освободи длъжността директор на дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“.

Дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“ има за задача да предлага и прилага политиката на институцията в областта на човешките ресурси при спазване на правната рамка, определена с Правилника за длъжностните лица и с Условията на работа на другите служители на Европейския съюз.

Като упражнява функциите си под ръководството на генералния директор на генерална дирекция „Администрация“, директорът на дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“ има за задача да гарантира оптималното функциониране на последната.

С оглед на това директорът на дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“ по-конкретно предлага стратегически цели, взема необходимите организационни и управленски мерки за постигането им, отговаря за гарантиране на качеството, предлага на по-висшестоящите органи подходящи мерки за управление на човешките ресурси, участва в социалния диалог и консултира и оказва съдействие на членовете на институцията, на началниците на отдели и на членовете на персонала по въпроси от сферата му на компетентност. Той също така представлява институцията в рамките на междуинституционални форуми на високо равнище в тази сфера.

Изисквания

Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

  • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома;
  • да имат най-малко десетгодишен подходящ професионален опит;
  • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на работата се изисква добро владеене на английски и френски език.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на електронен адрес DIR-DRHAP@curia.europa.eu най-късно до 7 юли 2022 г.

Към кандидатурите следва да се приложат подробна автобиография и всички други подходящи документи. Кандидатите трябва освен това да приложат към кандидатурата си мотивационно писмо и кратко изложение (до 5 страници) на виждането си за работата и управлението на дирекцията.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за подаване на кандидатури за директор на Директор на дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“ (степен AD 14 или AD 15) (825.99 KB, PDF)