Вие сте тук

Съвместното предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ търси изпълнителен директор

Съвместното предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“
Дата на публикуване: 
петък, 10 Септември, 2021 - 10:45
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 септември е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместното предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“.

Съвместното предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ („съвместно предприятие ECSEL“) е публично-частно партньорство, имащо за цел да привлича инвестиции в сектора на електрониката в Европа. Съвместното предприятие ECSEL насърчава сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите (НИИ) между всички заинтересовани страни като промишлеността, публичните органи, академичните среди и организациите в областта на научноизследователските технологии, като обединява и насочва усилията им.

Седалището на съвместното предприятие ECSEL е в Брюксел, Белгия. Понастоящем съвместното предприятие ECSEL има 30 служители.

Изпълнителният директор е законният представител на съвместното предприятие. Той представлява съвместното предприятие в сектора за електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа/ключови цифрови технологии. Той изпълнява своите задачи самостоятелно и се отчита пред управителния съвет.

Изпълнителният директор ръководи и управлява съвместното предприятие. Той носи цялостна отговорност за неговите дейности, включително за изпълнението на бюджета, като същевременно осигурява постигането на целите на съвместното предприятие. В това си качество той ще играе важна роля в дейността на съвместното предприятие.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на съвместното предприятие;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: към крайната дата за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия тригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Мястото на работа е Брюксел, Белгия, където се намира седалището на съвместното предприятие.

Длъжността е свободна от 1 януари 2022 г.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 7 октомври 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) – COM/2021/20067 (968.91 KB, PDF)