Вие сте тук

Обявление за конкурс на общо основание EPSO/АST/133/14 – Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (AST 3)

Дата на публикуване: 
петък, 13 Юни, 2014 - 13:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 юни е публикувано Обявление за конкурс на общо основание EPSO/АST/133/14 – Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (AST 3). Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание по квалификации и с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на асистенти. Този конкурс има за цел съставянето на списъци на издържалите конкурса, от които да се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в институциите на Европейския съюз. Настоящото обявление се отнася за пет области. Можете да се регистрирате само за една от тези области.

Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте потвърдили и валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Длъжностните лица ще изпълняват задачите на асистенти, в това число:

— Намиране на решения от областта на информационните технологии (ИТ решения) в отговор на текущите потребности на работата (Business needs), изготвяне на казуси за предприятия с цел улесняване на процеса на вземане на решения.

— Организиране, внедряване и/или проследяване на предоставянето на оперативни услуги в една от тези области (със или без възлагане на част от работата на външен изпълнител), по-конкретно изготвяне на докладите и показателите за проследяване на дейностите според потребностите и документацията относно управлението на промените и проектите за развитие на инфраструктурите.

— Извършване на надзор на външните изпълнители, включително изготвяне на работните планове, проследяване на изпълнението на договора, прилагане на процедурите във връзка с получени услуги и прието оборудване и свързаното с тях фактуриране.

— Проектиране, изпитване и/или валидиране на техническите решения.

— Управление на екипите, работещи по ИТ проекти/услуги, и управление на договорите за проекти/компютърни услуги.

— Изготвяне на информационни бележки, доклади и презентации. в една от следните области:

Област 1 — Информационни системи

— Функционален и технически анализ (описание на потребностите, анализиране на бизнес процесите, функционални и технически характеристики), създаване на софтуерни архитектури, бази данни и приложения.

— Създаване на прототипи, разработване, изпитване, внедряване, контрол на качеството, поддръжка и управление на информационни системи в разнообразна по своя характер архитектура и среда („клиент/сървър“, на множество равнища (multi-tier), софтуерни пакети като SAP или насочени към мобилни устройства или към уебтехнологиите).

— Разработване, въвеждане в експлоатация и поддръжка на системи за събиране, обработване и разпространение на статистически данни (data warehouse) и/или на данни относно вземането на решения (business intelligence).

— Разработване, въвеждане в експлоатация и поддръжка на системи за документиране.

 Област 2 — Сигурност на информационните системи

— Изготвяне на анализи относно риска за системите чрез използване на признати методологически инструменти (EBIOS, PILAR и т.н.) и превръщането на заключенията от тези анализи в ответни мерки за сигурност, чиято цел е да се защити информационната система.

— Изготвяне на оперативни процедури във връзка със сигурността на информационните системи и на насоки относно настройките (операционни системи, бази данни, филтри за мрежи и т.н.) и участие в управлението на сигурността на информационните системи.

— Извършване на одит на сигурността на информационните системи и мрежите, на изпитвания, свързани с проникване в информационните системи, и на диагностика във връзка със сигурността на мрежите.

— Внедряване и работа с автоматизирани инструменти за анализиране на регистри на инцидентите (logs), с инструменти за анализиране на уязвими места, с филтри за мрежи, с IPS/IDS и с инструменти за защита срещу зловреден софтуер.

— Внедряване и работа с механизми за криптиране, използвани от правителството (управление на ключовете, аспекти относно осчетоводяването и т.н.).

— Внедряване и работа с инфраструктури за управление на публични ключове.

Област 3 — Мрежи и телекомуникации

— Създаване на решения, внедряване, управление и контрол на услугите в областта на мрежите за данни (LAN/WAN) и мрежите за гласови данни/видеоконференции и телекомуникациите като цяло.

— Управление, поддръжка и подпомагане във връзка с услуги и оборудване на мрежовата и телекомуникационната инфраструктура: активно и пасивно оборудване, маршрутизатори, защитна стена, прокси, устройства за баланс на натоварването, защита срещу спам, телефонни централи pabx и т.н. Наблюдаване на функционирането, работата и сигурността.

— Управление и извършване на одит на сигурността на мрежите и телекомуникациите.

 Област 4 — Инфраструктура за автоматизация на работата и център за данни

— Управление, поддръжка и подпомагане на потребителската среда. Конфигуриране на оборудването за работа, включително за мобилни устройства. Актуализиране на операционните системи, софтуерите и бизнес приложенията. Конфигуриране на настройките за сигурност на оборудването за работа и наблюдаване.

— Работа с/управление на центрове за обработка на данни: управление, поддръжка и подпомагане във връзка с услугите и оборудването за установяване на автентичността, управление на системи с файлове (filesystem), на бази данни, на сървъри с приложения, на системи за съхранение, запазване и архивиране на данните, на системи за виртуализация, на услуги, свързани с указатели, и предоставяне на информация относно потребителите на системи и приложения, управление на мобилните устройства, на електронната поща и на другите услуги, които обикновено се предоставят от център за данни.

— Управление на проекти, извършване на оценка на технологии и внедряване на решения в посочените подобласти.

— Подпомагане на потребителите в посочените подобласти.

— Участие в изготвянето и изпитването на План за осигуряване на непрекъснатост на дейността (Business Continuity Plan — ВСР) и на процедури за възстановяване на дейността при инцидент (Disaster Recovery Procedures — DRP).

Област 5 — Уебтехнологии

— Техническа архитектура: определяне на уебархитектурата от техническа гледна точка (back office), като се вземат под внимание характеристиките на използвания инструмент за управление на съдържанието и потребностите на работата.

— Разработване и конфигуриране на инструментите за управлението на уебстраници и съдържание (CMS).

— Конфигуриране/разработване на системи за валидиране и публикуване на съдържание.

— Организиране, внедряване и/или проследяване на оперативните услуги, свързани с управлението на уебсайтове (със или без възлагане на част от работата на външен изпълнител). Подготвяне на процедури, статистически данни, доклади и показатели за проследяване на дейностите в зависимост от потребностите.

— Осъществяване на разработки за социалните медии (Facebook и т.н.).

— Създаване и страниране на графично съдържание.

Пълният текст на обявлението може да видите тук: Обявление за конкурс на общо основание EPSO/АST/133/14 – Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (AST 3 (1018.5 KB, PDF))