Вие сте тук

Еurofound търси да назначи администратор по човешките ресурси

петък, 17 Април, 2015 - 10:05
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 април е публикувано обявление, че Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) търси да назначи администратор по човешките ресурси (ЧР). Седалището на Eurofound е в Дъблин, Ирландия.

Пряко подчинен на началника на отдел „Човешки ресурси“, администраторът по ЧР ще предоставя консултации и съдействие. Той ще разработва/преработва и прилага средносрочните и дългосрочните стратегии за човешките ресурси в области като управление на професионалното развитие и способностите, управление на ефективността, както и обучение и развитие.

Одобреният кандидат ще има също така задължението да ръководи разработените/преработените политики в областта на ЧР, наред с комуникацията и осъществяването на тези политики.

От служителя на тази длъжност се очаква да е много добре запознат с целите и функционирането на Еurofound. Той трябва да действа като партньор консултант за постигане на стратегическите цели по иновативен начин.

Администраторът по ЧР отговаря за:

 • преглед, разработване и прилагане на стратегии, политики, процеси и инициативи с оглед задоволяване на потребностите на Еurofound от стратегии в областта на ЧР, като обучение и развитие, управление на способностите, професионално развитие и ефективност на персонала;
 • насочване на развитието и поддържането на способностите чрез изследване, планиране, предлагане и оформяне на решения, отговарящи на нуждите на организацията;
 • осигуряване на оптимални политики в областите на оформление на работното място, подбор, назначаване и професионално развитие в съответствие със стратегията на Еurofound;
 • подпомагане на планирането на програма за дейности по обучение, необходими за задоволяване на потребностите от колективно, както и индивидуално насочено обучение и развитие;
 • поддържане на контакт с други заинтересовани страни в рамките на Еurofound за определяне на дългосрочна стратегия за планиране по отношение на работната сила;
 • подпомагане на определянето, разработването и прилагането на подходящ модел на осигуряване на ЧР;
 • заместване на началника на отдел „Човешки ресурси“, когато е необходимо;
 • осигуряване на следните функции:
  • координация на отношенията между служителите;
  • администриране във връзка с Правилника за длъжностните лица.

Процедурата за подбор е открита за кандидати, които:

 • са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз, и не са лишени от права;
 • са изпълнили законовите си задължения във връзка с наборната военна служба;
 • имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания (ниво В2) на друг официален език на Съюза. Тъй като английският език е основният работен език на Еurofound, се изисква владеенето му на ниво, необходимо за изпълнение на служебните задължения. Длъжността „администратор по ЧР“ изисква много високо ниво на владеене на английски език;
 • образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на университетското образование е четири или повече години, или образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома и професионален стаж от не по-малко от една година, когато обичайната продължителност на университетското образование е не по-малко от три години;
 • университетска или еквивалентна степен в областта на управление на човешките ресурси;
 • най-малко шест години професионален опит след завършване на образованието, най-малко последните три години от които в областта на ЧР;
 • професионален опит на подобна длъжност;
 • опит от успешно разработване, съгласуване и изпълнение на проекти и политики в областта на ЧР;
 • опит от ефективно представяне и комуникация на информация и предложения за ръководството и персонала;
 • способност за изпълнение на административна дейност и способност за работа без проблеми с правни и административни правила и процедури.

Допълнителни изисквания са включени в пълния текст на обявлението за свободна длъжност, който може да се изтегли от страницата за свободни длъжности в уебсайта на Еurofound.

Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез системата за електронно набиране на персонал, до която също има достъп на тази страница.

Администраторът по ЧР ще бъде назначен като срочно нает служител (AD 7) с първоначален 5-годишен срочен трудов договор, който може да се подновява.

Крайният срок за подаване на заявления е 8 май 2015 г.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.