Вие сте тук

Еurofound търси да назначи администратор по човешките ресурси

Дата на публикуване: 
петък, 17 Април, 2015 - 10:05
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 април е публикувано обявление, че Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) търси да назначи администратор по човешките ресурси (ЧР). Седалището на Eurofound е в Дъблин, Ирландия.

Пряко подчинен на началника на отдел „Човешки ресурси“, администраторът по ЧР ще предоставя консултации и съдействие. Той ще разработва/преработва и прилага средносрочните и дългосрочните стратегии за човешките ресурси в области като управление на професионалното развитие и способностите, управление на ефективността, както и обучение и развитие.

Одобреният кандидат ще има също така задължението да ръководи разработените/преработените политики в областта на ЧР, наред с комуникацията и осъществяването на тези политики.

От служителя на тази длъжност се очаква да е много добре запознат с целите и функционирането на Еurofound. Той трябва да действа като партньор консултант за постигане на стратегическите цели по иновативен начин.

Администраторът по ЧР отговаря за:

 • преглед, разработване и прилагане на стратегии, политики, процеси и инициативи с оглед задоволяване на потребностите на Еurofound от стратегии в областта на ЧР, като обучение и развитие, управление на способностите, професионално развитие и ефективност на персонала;
 • насочване на развитието и поддържането на способностите чрез изследване, планиране, предлагане и оформяне на решения, отговарящи на нуждите на организацията;
 • осигуряване на оптимални политики в областите на оформление на работното място, подбор, назначаване и професионално развитие в съответствие със стратегията на Еurofound;
 • подпомагане на планирането на програма за дейности по обучение, необходими за задоволяване на потребностите от колективно, както и индивидуално насочено обучение и развитие;
 • поддържане на контакт с други заинтересовани страни в рамките на Еurofound за определяне на дългосрочна стратегия за планиране по отношение на работната сила;
 • подпомагане на определянето, разработването и прилагането на подходящ модел на осигуряване на ЧР;
 • заместване на началника на отдел „Човешки ресурси“, когато е необходимо;
 • осигуряване на следните функции:
  • координация на отношенията между служителите;
  • администриране във връзка с Правилника за длъжностните лица.

Процедурата за подбор е открита за кандидати, които:

 • са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз, и не са лишени от права;
 • са изпълнили законовите си задължения във връзка с наборната военна служба;
 • имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания (ниво В2) на друг официален език на Съюза. Тъй като английският език е основният работен език на Еurofound, се изисква владеенето му на ниво, необходимо за изпълнение на служебните задължения. Длъжността „администратор по ЧР“ изисква много високо ниво на владеене на английски език;
 • образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на университетското образование е четири или повече години, или образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома и професионален стаж от не по-малко от една година, когато обичайната продължителност на университетското образование е не по-малко от три години;
 • университетска или еквивалентна степен в областта на управление на човешките ресурси;
 • най-малко шест години професионален опит след завършване на образованието, най-малко последните три години от които в областта на ЧР;
 • професионален опит на подобна длъжност;
 • опит от успешно разработване, съгласуване и изпълнение на проекти и политики в областта на ЧР;
 • опит от ефективно представяне и комуникация на информация и предложения за ръководството и персонала;
 • способност за изпълнение на административна дейност и способност за работа без проблеми с правни и административни правила и процедури.

Допълнителни изисквания са включени в пълния текст на обявлението за свободна длъжност, който може да се изтегли от страницата за свободни длъжности в уебсайта на Еurofound.

Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез системата за електронно набиране на персонал, до която също има достъп на тази страница.

Администраторът по ЧР ще бъде назначен като срочно нает служител (AD 7) с първоначален 5-годишен срочен трудов договор, който може да се подновява.

Крайният срок за подаване на заявления е 8 май 2015 г.