Вие сте тук

Покана за предложения относно потенциалното използване на финансови инструменти, подкрепяни от ЕФРР, КФ, ЕСФ и ЕЗФРСР

Дата на публикуване: 
петък, 8 Май, 2015 - 10:45
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 май е публикувана покана за представяне на предложения - Европейска комисия - ГД „Регионално развитие“ – Помощ за няколко региона за оценка на потенциалното използване на финансови инструменти, подкрепяни от ЕФРР, КФ, ЕСФ и ЕЗФРСР.

С поканата за представяне на предложения, публикувана на:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/bg/newsroom/funding-opportunities

Европейската комисия предвижда да съфинансира действия относно потенциалното използване на финансови инструменти по буква А) Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и/или Кохезионен фонд (КФ), и/или по буква Б) Европейски социален фонд (ЕСФ) и/или по буква В) Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Действията изпълняват целта на Съюза за разширяване на използването на финансови инструменти, съфинансирани от горепосочените фондове, както се призовава в „План за инвестиции за Европа“ (Съобщение на Комисията COM(2014)903). Заявителите могат да представят предложения, свързани с целите на една или повече от горепосочените три области.

Очаква се подкрепата, предоставяна за действията, съфинансирани в рамките на тази покана, да допринесе за повишеното използване на финансови инструменти за крайното постигне на целите на политиките по ЕФРР, КФ, ЕСФ и ЕЗФРСР. По-конкретно чрез разширяване на използването им в нови/иновативни области. По-конкретно, целта е да се подобрят познанията на управляващите органи/междинните звена по програмите, съфинансирани по ЕФРР, КФ, ЕСФ и ЕЗФРСР. Тази цел ще бъде постигната чрез изграждане на съответните експертни знания за евентуалното използване на специфични финансови инструменти по отношение на въпроси, общи за най-малко два региона в най-малко две различни държави-членки.

Заявлението трябва да бъде подадено от консорциум от най-малко два управляващи органа/междинни звена по програми по ЕФРР, КФ, ЕСФ или ЕЗФРСР, които обхващат поне две различни държави-членки.

Критерии за отстраняване

Заявителите ще бъдат отстранени от участие в процедурата по поканата, ако се намират в някое от положенията, посочени в член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. На заявителите няма да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ, ако по време на процедурата за предоставяне на безвъзмездни средства те се намират в някое от положенията, посочени в член 107 от регламента.

Критерии за подбор

Заявлението следва да удостоверява финансовия и оперативен капацитет за изпълнение на предложеното действие. Заявителите трябва да разполагат със стабилни и остатъчни източници на финансиране за поддържане на тяхната дейност през целия период на изпълнение на действието и да участват във финансирането му. Заявителите трябва да притежават оперативния капацитет и по-специално професионалните компетенции, както и подходящите квалификации, необходими за изпълнение на предложеното действие.

Критерии за отпускане на средства

Допустимите заявления/действия, съфинансирани с безвъзмездни средства, ще се оценяват въз основа на следните критерии и като се вземат предвид тегловните коефициенти за всеки от тях, както е посочено в квадратни скоби по-долу:

  • Адекватност: размерът на приноса по действия, съфинансирани с безвъзмездни средства, и очакваните резултати за постигане на целите по поканата; равнището на участието на по-широк кръг от експертни ресурси, като например представители на академичните среди; единният и всеобхватен характер на дейностите, предложени за изпълнение по действието; и новаторският характер на действието [40 %].
  • Въздействие: постигнатият в резултат на това географски обхват; устойчивостта на резултатите от действието; прехвърляемостта и планираното използване на очакваните резултати, включително планираното разпространение [30 %].
  • Качество: ефективността и рационалността на предложената методология и организация (включително график на изпълнението и мониторинг); уместността и качеството на средствата за изпълнение и използваните ресурси във връзка със заложените цели (особено по отношение на икономическата ефективност); последователността на предложеното действие [30 %].

Общият бюджет, предназначен за действия, съфинансирани с безвъзмездни средства, възлиза на 10,83 млн. EUR.

Максималният размер на безвъзмездните средства за всяко действие и област ще бъде следният:

А) от ЕФРР и/или КФ: 2,5 млн. евро;

Б) ЕСФ: 0,5 млн. евро;

В) ЕЗФРСР: 1,4 млн. евро.

Максималният размер на безвъзмездните средства за всяко действие, съчетаващо A, Б и/или В, ще бъде 2,5 млн. евро.

Като се имат предвид целите на поканата, Комисията очаква, че действията няма да имат продължителност от повече от една година.

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени до Комисията не по-късно от 31 юли 2015 г.

Заявленията трябва да отговарят на изискванията, определени в поканата за представяне на предложения, публикувана на

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/bg/newsroom/funding-opportunities/

и да бъдат подадени чрез предоставените за целта формуляри. За повече информация заявителите могат да се консултират с ръководството на същия уебсайт.