Вие сте тук

Европейска програма за миграцията

сряда, 13 Май, 2015 - 13:47

Европейската комисия представи днес Европейска програма за миграцията, в която са очертани мерките, които ще бъдат взети незабавно в отговор на кризисната ситуация в Средиземноморието, както и стъпките, които трябва да бъдат предприети през следващите години за по-добро управление на миграцията във всички нейни аспекти, съобщава Рапид.

Тежкото положение на хиляди мигранти, които излагат на риск живота си, за да прекосят Средиземно море, шокира страните членки. Същевременно е ясно, че нито една от тях не може и не бива да бъде оставяна да се справя самостоятелно с огромния миграционен натиск. В тази програма е описана европейската реакция, която съчетава вътрешни и външни политики, като използва максимално агенциите и инструментите на ЕС и включва всички действащи лица: страните членки, институциите на ЕС, международни организации, гражданското общество, местните органи и страни извън ЕС.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Трагичната смърт на хора в Средиземноморието шокира всички европейци. Нашите граждани очакват от държавите членки и европейските институции да предприемат действия, за да предотвратят продължаването на тази трагедия. Европейският съвет ясно посочи, че трябва да намерим европейски решения, основани на вътрешна солидарност, като осъзнаваме, че носим обща отговорност за създаването на ефективна миграционна политика. Затова Комисията предлага днес програма, която отразява нашите общи ценности и дава отговор, от една страна, на опасенията на нашите граждани във връзка с неприемливото човешко страдание, а от друга — на неправилното прилагане на нашите общи правила във връзка с убежището, по които е постигната договореност. Предлаганите от нас мерки ще помогнат за по-добро управление на миграцията и по този начин ще се отговори на основателните очаквания на гражданите“.

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини каза: „С тази амбициозна програма Европейският съюз показва готовността си да вземе мерки във връзка с тежкото положение на хората, бягащи от войни, преследване и бедност. Миграцията е обща отговорност на всички страни членки и всички те са призовани да допринесат за справяне с това историческо предизвикателство. Предизвикателството е не само европейско, но и глобално: с тази програма потвърждаваме и разширяваме нашето сътрудничество със страните на произход и на транзитно преминаване, за да спасим човешки животи, да вземем мерки срещу мрежите за трафик и да защитим хората, които имат нужда от това. Всички ние обаче знаем, че истински, дългосрочни мерки за решаване на проблема ще има само след като бъдат премахнати причините, които пораждат миграцията: като започнем от бедността, през нестабилността, причинена от войни, и стигнем до кризите в Либия и Сирия. Като Европейски съюз ние поемаме ангажимент и сме твърдо решени да си сътрудничим с международната общност по този въпрос“.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Европа не може да гледа безучастно, докато умират хора. Европейската програма за миграцията е конкретен отговор на неотложната нужда за спасяване на човешки животи и за подпомагане на страните на първа линия с решителни действия, включително засилване на присъствието в морето на координирани от Frontex (Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз) плавателни съдове, 60 милиона евро спешна помощ и план за действие за борба с трафикантите, които се възползват от уязвимите мигранти и ги малтретират. В дух на по-голяма солидарност сме решени да приложим широкообхватен подход, който ще доведе до значително подобряване на управлението на миграцията в Европа“.

Незабавни действия

След разигралите се неотдавна трагични събития в Средиземноморието, в Европейския парламент и Европейския съвет има политически консенсус да бъдат мобилизирани всички усилия и инструменти, с които разполагаме, за да бъдат предприети незабавни действия, като по този начин се избегне смъртта на още хора в морето. Днес Комисията посочи какви конкретни и незабавни действия ще предприеме, включително:

Утрояване на капацитета и активите за съвместните операции на Frontex „Тритон“ и „Посейдон“ през 2015 и 2016 г. Днес бе приет коригиращ бюджет за 2015 г., за да се осигурят необходимите средства — общо 89 милиона евро, включително 57 милиона евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 5 милиона спешно финансиране по линия на фонд „Вътрешна сигурност“ за страните на първа линия, а до края на май ще бъде представен и новият оперативен план „Тритон“;

Предлага се за пръв път да бъде задействан механизмът за извънредни ситуации по силата на член 78, параграф 3 от ДФЕС, за да се помогне на страните членки, в които има внезапен прилив на мигранти. До края на май Комисията ще направи предложение за механизъм за временно разпределяне на лица, които очевидно се нуждаят от международна закрила в ЕС. До края на 2015 г. ще бъде направено предложение за постоянна система на ЕС за преместване при извънредни ситуации на масов приток на хора;

До края на май ще бъде предложена схема за презаселване, която ще обхваща целия ЕС и в рамките на която ще бъдат предоставени 20 000 места, разпределени във всички страни членки, на разселени лица, които очевидно се нуждаят от международна закрила в Европа. На схемата ще бъде предоставено специално допълнително финансиране от 50 милиона евро за 2015 и 2016 г.;

Започване на операция по унищожаване на мрежи на трафиканти и борба с трафика на хора в Средиземноморието в рамките на общата политика за сигурност и отбрана в съответствие с международното право.

Миграционната криза в Средиземноморието насочи вниманието към неотложните нужди. Но тя също така показа недостатъците на миграционната политика в ЕС. Европейската програма за миграцията доразвива политическите насоки на председателя Юнкер в набор от взаимно съгласувани и подсилващи се инициативи, основани на четири стълба, за по-добро управление на миграцията във всички нейни аспекти (вж. също приложението).

Четирите стълба на новата програма за миграцията са:

Намаляване на стимулите за незаконна миграция, най-вече чрез командироване на европейски служители за връзка по въпросите на миграцията към делегациите на ЕС в ключови страни извън Съюза; изменение на правното основание за Frontex с цел засилване на ролята на агенцията във връзка с връщането на мигранти; нов план за действие с мерки, целящи трафика на хора да се превърне във високорискова дейност, която не носи голяма печалба, и да се въздейства върху причините, които водят до миграция, чрез сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ;

Управление на границите – спасяване на човешки животи и обезпечаване на сигурността по външните граници, най-вече чрез засилване на ролята и капацитета на Frontex; помощ за укрепване на капацитета на страни извън ЕС да управляват границите си; по-нататъшно обединяване, когато е необходимо, на някои функции на бреговата охрана на равнище ЕС;

Дългът на Европа да защитава: солидна обща система за убежище: Приоритетът е да се гарантира пълно и последователно прилагане на общата европейска система за убежище, най-вече чрез насърчаване на систематично идентифициране и снемане на пръстови отпечатъци и чрез полагане на усилия за намаляване на злоупотребите с нея, като се подсилят разпоредбите за сигурна страна на произход в Директивата за процедурите за убежище; оценяване и евентуално преразглеждане на Регламента от Дъблин през 2016 г.;

Нова политика за законната миграция: Акцентът се поставя върху запазването на привлекателността на Европа като дестинация за мигранти на фона на наблюдавания в нея демографски спад. Това ще стане най-вече чрез модернизиране и реформиране на схемата „синя карта“, чрез промяна на приоритетите на нашите политики в областта на миграцията и постигане на максимална полза от миграционната политика за отделните лица и страните на произход, включително като се улеснят по-евтините, по-бързи и по-безопасни парични преводи.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.