Вие сте тук

Търси се изпълнителен директор на съвместното предприятие Shift to Rail в Брюксел

сряда, 27 Май, 2015 - 10:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 май е публикувана обява COM/2015/20006 (2015/C 172 A/01) за свободно място за изпълнителен директор на съвместното предприятие Shift to Rail в Брюксел (срочно нает служител — степен AD 14)

Съвместното предприятие Shift to Rail (СП S2R) е публично-частно партньорство между Европейския съюз и железопътния сектор, създадено с Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета (1) в Брюксел за периода до 31.12.2024 г. То ще изготви и изпълни много наситена нова програма за изследвания и иновации в железопътния сектор, която ще бъде финансирана и управлявана съвместно от Европейската комисия и промишлеността на Европейския съюз с цел оказването на подпомагане за изпълнението на дългосрочните цели на транспортната политика на Европейския съюз, в това число повишаване на привлекателността и ефикасността на железопътния сектор и завършване на единното европейско железопътно пространство. То се стреми също така да повиши конкурентоспособността на европейския железопътен сектор като цяло.

По-специално, СП S2R ще изпълнява следните задачи:

ще определи в стратегически генерален план (генералния план за S2R) приоритетните научноизследователски и иновационни дейности, включително едромащабните демонстрационни дейности, насочени към ускореното проникване на интегрирани, оперативно съвместими и стандартизирани технологични иновации, които са необходими за подпомагане на единното европейско железопътно пространство и за постигане на високи оперативни резултати на железопътната система, като същевременно се повишават капацитетът и надеждността и се намаляват разходите за железопътен транспорт. Тези дейности ще следват подход, насочен към изграждането на холистична железопътна система и ориентиран към клиентите, и ще бъдат структурирани около пет ключови програми за иновации (ПИ), обхващащи всички различни структурни (технически) и функционални (управленски) подсистеми на железопътната система, а именно:

ПИ1: Рентабилни и надеждни влакове, включително висококапацитетни влакове и високоскоростни влакове;

ПИ2: Усъвършенствани системи за управление и контрол на движението;

ПИ3: Рентабилна, устойчива и надеждна висококапацитетна инфраструктура;

ПИ4: ИТ решения за привлекателни железопътни услуги;

ПИ5: Технологии за устойчив и привлекателен европейски товарен превоз.

ще организира и осъществява ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите на инициативата Shift2Rail, както са определени в генералния план за S2R, посредством изготвянето на подробни годишни работни планове, ориентирани към постигането на конкретни резултати и придружени от подробни инвестиционни планове, и посредством осигуряването на контрол върху разработването на общите продукти, надлежно посочени в генералния план за S2R;

ще организира техническата работа във връзка с научноизследователските, развойните и проучвателните дейности, както и дейностите по доказване в практиката, които ще се извършват под негово ръководство, и ще осигурява финансова подкрепа за непреките научноизследователски и иновационни действия, най-вече като предоставя безвъзмездни средства на своите членове и на участниците чрез най-подходящите мерки, като например възлагане на обществени поръчки или отпускане на безвъзмездни средства след покани за представяне на предложения с оглед да се постигнат заложените в програмата цели в съответствие с Регламент (ЕС) № 1290/2013;

ще мобилизира средства от публичния и от частния сектор за финансиране на дейностите на инициативата Shift2Rail, определени в генералния план за S2R, в това число чрез установяването на взаимодействия с други програми на Съюза, като Механизма за свързване на Европа, европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейския фонд за регионално развитие, за да се гарантира, че могат да бъдат финансирани изпитани и одобрени решения, които са резултат от дейностите на съвместното предприятие;

ще гарантира ефективността и ефикасността на научноизследователските и иновационните дейности в областта на железопътния транспорт и ще проследява напредъка към постигане на целите на СП S2R чрез подходящи процедури за наблюдение и оценка;

ще обобщава изискванията на потребителите и ще предлага стандарти за оперативна съвместимост с цел инвестициите в научноизследователски и иновационни дейности да бъдат насочени към функционални и пазарно приложими решения;

ще установява и развива тясно и дългосрочно сътрудничество между Съюза, производителите на железопътно оборудване, предприятията за експлоатация на железопътния транспорт, научноизследователски организации и университети и други заинтересовани страни от частния и публичния сектор в областта на железопътния транспорт, необходимо за разработването на пионерни технологии, и ще осигурява мащабното внедряване на пазара на иновативни решения. СП S2R ще насърчава участието на МСП и на заинтересовани страни извън традиционния железопътен сектор с цел постигането на максимален потенциал за иновации;

ще установява тясно сътрудничество и координация със съответните европейски, национални и международни научноизследователски и иновационни дейности в областта на железопътния транспорт, по-конкретно посредством технологичната платформа на Европейския консултативен съвет за научни изследвания в областта на железопътния транспорт (ERRAC), както и в други области, като например Европейския консултативен съвет за изследвания в областта на пътния транспорт (ERTRAC), Консултативния съвет за научни изследвания и иновации в областта на въздухоплаването в Европа (ACARE), Европейската технологична платформа Waterborne, Европейската платформа за строителни технологии (ECTP), Платформата за производствени технологии на бъдещето (Manufuture), Алианса за иновации в логистиката (ALICE), Платформата за модерни инженерни технологии и материали (EuMaT) и други.

В СП S2R ще бъдат ангажирани до 920 млн. EUR за периода 2014 — 2024 г., включително i) вноска (в брой) от Европейския съюз за СП S2R, ненадвишаваща 450 млн. EUR от Рамковата програма „Хоризонт 2020“, ii) вноска (в натура и в брой), възлизаща на поне 350 млн. EUR, от членове, различни от ЕС; iii) непарични вноски, възлизащи на поне 120 млн. EUR, за допълнителни дейности. Разходите за функционирането на СП S2R ще бъдат поделени поравно и в брой между Комисията, от една страна, и членове, различни от Съюза (различни от научноизследователски центрове и университети), от друга страна.

Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/shift-to-rail_en.htm

Изпълнителният директор е законният представител на СП S2R и неговото лице пред обществеността. Той изпълнява своите задачи самостоятелно и се отчита пред управителния съвет (състоящ се от представители на Европейската комисия и на другите членове на СП).

Изпълнителният директор ръководи и управлява СП S2R и носи цялата отговорност за неговите дейности, включително за изпълнението на бюджета му и за постигането на целите му.

Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на СП S2R в съответствие с решенията на управителния съвет. Това включва:

създаване на стратегически контакти и договаряне на всички необходими споразумения с представители на всички заинтересовани страни и членове на СП S2R;

организиране и ръководене на отправянето на покани за предложения и процедурите за оценка, както и договаряне и сключване на споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства за избрани предложения, осигуряване на последващия периодичен мониторинг и контрол на проектите, изготвяне на технически и финансови доклади;

изготвяне и изпълнение на годишния работен план и на годишния бюджетен план на СП S2R; изготвяне на годишния доклад за дейността, на годишните счетоводни отчети и на счетоводния баланс, за да бъдат представени на управителния съвет за одобрение;

подготвяне и изпълнение на бюджета на СП S2R и гарантиране на неговото ефикасно управление съгласно финансовия правилник на СП S2R;

назначаване, управление и надзор на персонала на СП S2R и насърчаване на установяването на добра работна среда;

осигуряване на пълна независимост и липса на конфликт на интереси при изпълнението на дейностите на СП S2R;

създаване на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол и осигуряване на нейното функциониране;

гарантиране на извършването на оценка и управление на риска;

осигуряване на спазването на задълженията на СП S2R по договорите и споразуменията, които то сключва;

осигуряване на координирането на дейностите между различните програми за иновации, управлявани от СП S2R, и проследяване на техния напредък във връзка с постигането на целите им;

уреждане на спорове в рамките на програмите за иновации и между тях;

представяне на техническите и финансовите доклади на управителния съвет и на Комисията;

осъществяване на редовни контакти с Групата на представителите на държавите, Научния комитет и Европейската железопътна агенция по всички въпроси, попадащи в обхвата на консултативната им функция;

управление на комуникационните дейности и връзките с обществеността на СП S2R, включително организирането на мероприятия за представяне и разпространение на информация.

Критерии за подбор

Ще се предпочитат кандидати, които притежават:

а)

Управленски опит, и по-специално:

много добра способност за управление и мониторинг на мащабни проекти, включително за изготвяне и управление на програми за промишлени изследвания с множество участници;

опит в управлението на значителни финансови средства в национална, европейска и/или международна среда, включително бюджетно планиране и вътрешен контрол;

точна преценка и доказан успех на длъжност, свързана с ръководенето на персонал, по-специално способност за ръководене и мотивиране на екипи и разгръщане на пълния им потенциал, в това число административен и технически персонал;

Наличието на доказана способност за създаване и консолидиране на нова структура ще бъде предимство. Притежаването на опит в прилагането и управлението на системи за гарантиране на качеството и на методики за управление на риска също ще бъде предимство. И накрая, притежаването на опит, придобит в мултикултурна и многоезична среда, ще бъде считано за предимство;

б)

Технически познания, и по-специално:

добро познаване на институциите на Европейския съюз и тяхното функциониране и взаимодействие;

задълбочени познания и опит в областта на политиката на Европейския съюз или международната политика в областта на транспорта, по-специално политиката в железопътния сектор;

добро познаване на научноизследователската и развойната дейност в сферата на дейност на СП S2R и познаване на регулаторната политика и практика, отнасящи се за сферите на дейност на съвместното предприятие;

способност за изготвяне на стратегическа визия за железопътния сектор;

познаване на националните, междуправителствените и/или европейските програми за научноизследователска и развойна дейност;

в)

Умения за комуникация и водене на преговори, и по-специално:

способност за изготвяне на комуникационна стратегия за СП S2R, за ефективна комуникация с обществеността и за изграждане на стратегически работни отношения с всички заинтересовани страни;

много добра способност за въвеждане на иновации и за предлагане на идеи за насърчаване, планиране и използване на резултатите, постигнати от СП S2R;

отлични междуличностни и организационни умения, умения за вземане на решения и водене на преговори, както и способност за създаването на основани на доверие работни взаимоотношения с институциите на Европейския съюз и със заинтересованите страни;

Притежаването на опит в контактите със заинтересовани страни от транспортния сектор и познаването на бизнес потребностите и бизнес ограниченията на тези страни, както и притежаването на опит в работата с представители на промишлеността и/или научните среди, включително в сътрудничеството между публични и частни организации, също ще бъдат предимство.

Задълбоченото писмено и устно владеене на английски език ще се счита за значително предимство, тъй като това е работният език на съвместното предприятие.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

Националност: да бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на държава, асоциирана към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ (2);

Университетска степен или диплома: кандидатите трябва да притежават:

образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското образование е четири или повече години; или

образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетското образование е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);

Професионален опит: кандидатите трябва да имат:

най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват горепосочените квалификации;

най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност (3);

Езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Общността (4) и на задоволително равнище още един от тези езици в степента, необходима за изпълнението на техните задължения.

Максимална възраст: към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да бъдат в състояние да изпълнят целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено за края на месеца, през който лицето навършва 66 години (вж. член 52, буква а) от Правилника за длъжностните лица) (5).

Независимост и декларация на интереси

От изпълнителния директор ще бъде поискано да заяви ангажимента си да действа независимо в полза на обществения интерес и да декларира всички интереси, които биха могли да бъдат счетени за накърняващи неговата независимост. Кандидатите трябва да потвърдят готовността си да направят това в своята кандидатура.

Равни възможности

Като орган на Европейския съюз СП S2R прилага политика на равни възможности и на недискриминация в съответствие с член 1г от Правилника за длъжностните лица (5).

Подбор и назначаване

Изпълнителният директор ще бъде назначен от управителния съвет на СП S2R по предложение на Европейската комисия.

Европейската комисия ще сформира комисия за предварителен подбор, в която ще участват един представител на управителния съвет на СП S2R, различен от Европейската комисия, като член и още един като наблюдател. Тази комисия ще анализира всички кандидатури и ще определи известен брой кандидати, чийто профил отговаря в най-голяма степен на критериите за подбор, посочени по-горе. Тези кандидати ще бъдат поканени на събеседване с комисията за предварителен подбор.

След събеседванията комисията за предварителен подбор ще изготви своите заключения и ще предложи списък с кандидати за следващо събеседване с Консултативния комитет по назначенията (ККН) към Европейската комисия.

Кандидатите, поканени на събеседване с ККН, ще участват в целодневна оценка по модела „център за оценяване“, която ще бъде извършена от външни консултанти за подбор на кадри. Въз основа на събеседването и резултатите в доклада от оценката по модела „център за оценяване“ ККН ще определи списък с одобрените кандидати, които счита за подходящи да изпълняват длъжността изпълнителен директор. Списъкът с одобрените кандидати ще бъде предаден на съответния(те) член(ове) на Европейската комисия, който/които ще проведе(ат) събеседване с тези кандидати.

След това Европейската комисия ще приеме списък на най-подходящите кандидати, който ще бъде представен на управителния съвет на СП S2R. Управителният съвет може да проведе събеседвания с кандидатите от списъка. Впоследствие той ще назначи изпълнителния директор. Включването в списъка на Европейската комисия с одобрените кандидати не е гаранция за назначение.

От кандидатите може да бъде поискано да преминат други събеседвания и/или тестове в допълнение към посочените по-горе.

Изпълнителният директор се очаква да встъпи в длъжност на 1 март 2016 г.

Условия за работа

Изпълнителният директор ще бъде назначен от управителния съвет като срочно нает служител със степен AD 14 по силата на член 2, буква а) и член 10 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности (5) за срок от пет години. След оценка на резултатите от работата на изпълнителния директор управителният съвет може да поднови мандата му еднократно за максимален срок от пет години, както е предвидено в член 9 от приложение I към Регламента за създаване на съвместното предприятие Shift to Rail.

Кандидатите трябва да обърнат внимание на изискването, че съгласно Условията за работа на другите служители всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок.

Мястото на работа е Брюксел, където се намира седалището на съвместното предприятие.

Процедура за кандидатстване

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит. Неизпълнението на някое от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате чрез интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес се използва за идентифицирането на Вашата регистрация и на него ще получавате информация за хода на процедурата за подбор. Поради това моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8  000 знака). Автобиографията и писмото трябва да бъдат написани на английски, френски или немски език.

След приключване на онлайн регистрацията на екрана ще се появи регистрационен номер, който трябва да запишете и да запомните — това ще бъде референтният Ви номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура. Когато получите този номер, процесът на регистрация е приключил — това е потвърждение, че въведените от Вас данни са регистрирани. Ако не получите номер, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Процесът на подбор, включително кореспонденцията с комисиите за подбор по време на тази процедура за подбор, ще се провежда единствено на английски език (6).

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, можете да изпратите кандидатурата си (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо (7), с дата на пощенското клеймо, не по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към кандидатурата трябва да приложите удостоверение за увреждането, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими за улесняване на участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Краен срок

Крайният срок за регистрация е 26 юни 2015 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате, тъй като натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, което ще наложи да повторите целия процес отначало. След изтичане на крайния срок за регистрация няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации, получени по електронната поща, няма да бъдат приемани.

Важна информация за кандидатите

На кандидатите се напомня, че работата на комисиите за подбор е поверителна. На кандидатите и на всеки друг действащ от тяхно име се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членове на тези комисии.

Защита на личните данни

Комисията и съвместното предприятие Shift to Rail гарантират, че личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (8). Това важи, по-специално, за поверителността и сигурността на тези данни.


(1)  ОВ L 177, 17.6.2014 г., стр. 9.

(2)  Асоциираните към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ държави са Исландия, Норвегия, Армения, Израел, Молдова, Украйна, Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, Турция и Фарьорските острови.

(3)  В автобиографиите си кандидатите трябва да посочат поне за тези пет години, през които са придобили управленски опит на висша ръководна длъжност: 1) наименованието и ролята на заеманите ръководни длъжности, 2) броя подчинени служители, 3) размера на управлявания бюджет, 4) броя йерархични нива над и под длъжността и 5) броя длъжности на еквивалентно ниво.

(4)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_bg.htm

(5)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:BG:PDF

(6)  Комисиите за подбор ще гарантират, че не се предоставя неправомерно предимство на кандидатите, чийто майчин език е английският.

(7)  European Commission, Directorate-General Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat — COM/2015/20006, SC11 08/30, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

(8)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.