Вие сте тук

ЕК предлага нови правила за по-добра закрила на децата при трансгранични производства по семейноправни въпроси

петък, 1 Юли, 2016 - 10:54

Вчера пресслужбата Рапид съобщи, че  Европейската комисия предлага подобрения на правилата на ЕС за закрила на децата при трансгранични спорове в областта на родителската отговорност, свързани с правото на упражняване на родителски права, правото на лични отношения с децата и отвличането на деца.

С новите правила ще се ускорят съдебните и административните производства и ще се гарантира, че винаги се взема под внимание висшият интерес на детето.

При семейни спорове или раздяла на международни двойки трансграничното съдебно сътрудничество е от ключово значение, за да се осигури безопасна правна среда за децата, в която те да поддържат отношения и с двамата родители (и настойници), живеещи евентуално в различни европейски страни.

Първият заместник-председател на Комисията Тимерманс заяви: „Има малко неща, които са по-травмиращи за едно дете от това да бъде свидетел на споровете на родителите си. Когато тези спорове доведат до съдебни производства с трансгранично измерение, ЕС носи отговорност да гарантира, че те се уреждат възможно най-гладко и най-ефикасно. Новите опростени правила, които приехме, ще донесат ползи за семействата и децата. Те ще спечелят от съкратените срокове за уреждане на споровете и ще избегнат високите финансови разходи, с които често са свързани подобни производства. Трябва да гарантираме, че различните правни режими са съвместими помежду си, за да се намалят усложненията, закъсненията, страданието и несигурността.“

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Децата са в центъра на настоящата реформа. Раздялата на родителите им е достатъчно трудна за тях. Засегнатите деца заслужават съдебни производства, които уреждат тяхното положение възможно най-бързо и вземат под внимание техния висш интерес. Днес ние предлагаме да се модернизират съществуващите правила въз основа на практиката от последните 10 години. Акцентът на тази реформа е ясен — необходимо е да се ускорят трансграничните производства. Времето е от съществено значение за благополучието на децата, затова се нуждаем бързо от новите правила.“

Актуализираните правила се основават на оценка на съществуващите правила и имат за цел преодоляване на установените недостатъци. По-конкретно, основна цел е постигането на по-бързи процедури като цяло, като се има предвид, че времето е от съществено значение с оглед на защитата на висшите интереси на детето в тези трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност. По-конкретно се предлагат следните целенасочени промени:

  • По-ефективни процедури за справяне с трансграничното отвличане на дете от родител

Крайните срокове, приложими за различните етапи на процедурата за връщане на дете, ще бъдат ограничени до максимален срок от 18 седмици (максимум шест седмици за получаващия централен орган да обработи молбата, шест седмици за първоинстанционния съд и шест седмици за апелативния съд). Решенията за връщане ще могат да се обжалват само веднъж, а съдията ще трябва да решава дали дадено решение за връщане на дете следва междувременно да подлежи на изпълнение.

При пълно зачитане на структурата на националните правни системи ще се гарантира, че делата за отвличане на дете от родител се разглеждат от ограничен брой съдилища, за да може съдиите да развият необходимите им експертни умения.

  • Гарантиране на изслушване на детето

На децата, които могат да формират свое собствено мнение, ще бъде осигурена възможност да изразят мнението си в рамките на всички производства по техния случай. Това ще се отнася особено за производствата относно правото на упражняване на родителските права и правото на лични отношения с децата, както и за връщането на децата, ако са били отвлечени от единия от родителите.

  • Бързо изпълнение на решенията в другите държави членки

Понастоящем родителите често трябва да отправят молба за изпълнението в друга държава членка на решение, отнасящо се до правото на упражняване на родителски права или правото на лични отношения с децата. С новите правила ще се премахне екзекватурата — междинна процедура, необходима за изпълнението на съдебно решение в друга страна. Когато след шест седмици изпълнението все още не е осъществено, съдът ще информира молещия централен орган в държавата членка по произход или пряко заявителя относно причините за липса на своевременно изпълнение. Освен това, с цел да се ускори изпълнението, съдът, който е издал решението, ще може да го обяви за подлежащо на предварително изпълнение.

  • Подобряване на сътрудничеството между органите на държавите членки

Доброто сътрудничество между централните органи при разглеждането на случаите, отнасящи се до деца, е необходима предпоставка за взаимното доверие между органите на различните държави членки. С новите правила ще се насърчи по-тясното сътрудничество между централните органи, тъй като те са звеното за пряк контакт за родителите и играят ключова роля за подпомагане на съдиите при прилагането на правилата. Освен това органите за закрила на детето ще бъдат включени по-добре в трансграничното сътрудничество.

Новите правила ще донесат ползи за семействата и децата. Те ще спечелят от съкратените срокове за разрешаване на споровете и ще избегнат високите разходи, с които обикновено са свързани подобни производства. Например, в случай на производство за връщане, родителите ще разполагат с по-ясни правила и ще бъдат насърчавани да участват в медиация, спестявайки евентуалните съдебни разходи, които възлизат средно на 2 200 евро за цялото производство. Премахването на екзекватурата ще доведе до спестяване на около 1 100 до 4 000 евро на дело в някои държави членки. В допълнение, ускоряването на изпълнението ще позволи на семействата да спестят разходи за специализиран адвокат на приблизителна стойност, в зависимост от държавата членка, между 1 000 и 4 000 евро за всеки допълнителни 10 работни часа.

Следващи стъпки

Приетото днес от Комисията предложение ще бъде изпратено на Съвета на ЕС. Решението в Съвета се взема с единодушие, в съответствие със специалната законодателна процедура за съдебно сътрудничество в областта на семейното право (член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз). По предложението ще бъде проведена консултация с Европейския парламент.

Контекст

Регламент „Брюксел IIa“ е основополагащият инструмент на ЕС за съдебното сътрудничество по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност, включително във връзка с правото на упражняване на родителски права, правото на лични отношения с децата и отвличането на деца. Той служи за разрешаване на спорове за компетентност между държавите членки и улеснява свободното движение на съдебни решения в ЕС, като установява разпоредби относно тяхното признаване и изпълнение в друга държава членка. В случаите на трансгранично отвличане на дете от родител, регламентът предвижда процедура за връщане на детето в държавата членка по обичайното му местопребиваване. Регламентът започна да се прилага на 1 март 2005 г. във всички държави членки с изключение на Дания.

Трансграничните спорове по семейноправни въпроси в ЕС зачестяват поради увеличаващия се брой международни семейства, изчисляван към момента на 16 милиона и непрестанно нарастващ. Броят на международните разводи в Съюза вече е около 140 000 годишно. Броят на децата, родени от международни двойки, които нямат сключен брак, също се е увеличил, а годишно има до 1800 случая на отвличане на дете от родител в рамките на ЕС.

С цел да се оцени ефективността на правилата, през април 2014 г. Комисията прие доклад относно начина, по който регламентът функционира на практика, и проведе обществена консултация, в рамките на която събра становища от експерти относно това кои са необходимите промени за подобряване на съществуващите правила.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.