Вие сте тук

България и Румъния са последни по иновации в ЕС

Дата на публикуване: 
четвъртък, 14 Юли, 2016 - 15:23

Днес, 14 юли, Комисията публикува резултатите от сравнителния анализ на европейските иновации, регионалния сравнителен анализ на иновациите и Инобарометър за 2016 г., съобщи информационната служба на ЕС Рапид.

Основните изводи: ЕС постепенно настига Япония и САЩ, Швеция отново е иновационен лидер, а Латвия напредва с най-бързи темпове.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: Искам Европа да е място, където МСП и стартиращите предприятия с новаторско мислене преуспяват и се разрастват на единния пазар. За това са необходими съгласувани усилия. На равнището на ЕС трябва да опростим нормативната уредба за ДДС, да адаптираме правилата за обявяване в несъстоятелност, да осигурим по-достъпна информация за нормативните изисквания и да работим за приемането на по-ясна и по-благоприятна за МСП нормативна уредба за интелектуалната собственост. Трябва също да продължим да адаптираме единния пазар, за да може новаторски услуги — като икономиката на споделянето — да намерят своето място в него.

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, допълни: Водещите държави и региони подпомагат иновациите с комплексна политика — с инвестиции, образование и гъвкави условия на труд, с които публичната администрация доказва на практика, че зачита ценния принос на предприемачеството и иновациите. От своя страна Комисията също насърчава иновациите във всички области на политиката. Освен това чрез Плана за инвестиции за Европа, по който са предвидени 315 млрд. евро, и чрез съюза на капиталовите пазари ще осигурим по-добър достъп до частно финансиране. Създаваме и нов Европейски съвет по иновациите.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу отбеляза: Благодарение на стратегиите за интелигентна специализация държавите членки и регионите могат да оползотворят конкурентните си предимства в областта на научните изследвания и иновациите и да развиват сътрудничеството между бизнеса и университетите. Те са своеобразен компас за иновативни дългосрочни инвестиции, които могат да разчитат на подкрепа от европейските структурни и инвестиционни фондове и други източници на финансиране от ЕС. Това значително ще улесни прехода на Европа към икономика, основана на знанието.

Ето и основните констатации от трите доклада, публикувани днес:

  • Швеция отново е на първо място в областта на иновациите в ЕС. След нея се нареждат Дания, Финландия, Германия и Нидерландия.
  • Списък на водещите държави в ЕС в отделни области, свързани с иновациите: Швеция — човешки ресурси и качество на изследователската дейност в университетите; Финландия — финансова уредба; Германия — частни инвестиции в областта на иновациите; Белгия — мрежи за иновации и сътрудничество; Ирландия — иновации в малките и средните предприятия.
  • С най-бързи темпове в областта на иновациите се развиват Латвия, Малта, Литва, Нидерландия и Обединеното кралство.
  • Регионални иновационни центрове има и в държави с умерени постижения в областта на иновациите: Пиемонт и Фриули-Венеция Джулия в Италия, Баската автономна област в Испания и Братиславски край в Словакия.
  • Основният фактор за водещи позиции в областта на иновациите е да се създаде балансирана система за развитие на иновациите, която съчетава в подходяща степен публични и частни инвестиции, конструктивни партньорства за иновации между предприятията и академичните среди, солидна основа в образованието и отлични научни достижения. Иновациите трябва да имат икономическо изражение — продажби и износ на иновативни продукти, както и участие в заетостта.
  • Специализацията в главни базови технологии (ГБТ), особено авангардни материали, промишлени биотехнологии, фотоника и усъвършенствани производствени технологии, е фактор за по-добри резултати в областта на иновациите на регионално равнище.
  • Очакванията са през следващите две години ЕС да постигне още по-добри резултати в областта на иновациите. През следващата година повечето дружества смятат да заделят за иновации същите или още по-големи средства. Предприятията в Румъния, Малта и Ирландия са най-склонни догодина да инвестират повече за иновации.

Според публикувания неотдавна доклад Показатели в областта на науката, изследванията и иновациите в ЕС съществува недвусмислена връзка между растежа в ЕС и инвестициите в областта на изследванията и иновациите. Както се подчертава в доклада, изключително важно е усилията за повече инвестиции в тази област да продължат. Информация за дейността на Комисията в подкрепа на иновациите можете да намерите в последния раздел от често задавани въпроси.

Сравнителният анализ на европейските иновации се изготвя ежегодно и съпоставя ефективността на изследванията и иновациите в държавите от ЕС и избрани трети държави. В доклада за 2016 г. за пръв път е включен раздел с прогнози, в който се разглеждат най-новите процеси, тенденции и очаквани промени.

Регионалният сравнителен анализ на иновациите допълва сравнителния анализ за европейските иновации с оценка на резултатите по региони.

Инобарометърът показва последните тенденции и нагласи в иновационните дейности на предприятията в държавите от ЕС, в Швейцария и САЩ.