Вие сте тук

Трима са кандидатите да обучават администрацията за Председателството

понеделник, 12 Септември, 2016 - 12:26

Две обединения и една фирма кандидатстват да обучават държавните служители по европейски въпроси, за да ги подготвят да участват ефективно в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Това съобщава официалната страница на Българското председателство на 9 септември.

Офертите бяха отворени публично в сградата на Института по публична администрация.

Единият от кандидатите е обединение между Европейския институт за публична администрация (ЕIPA) в Холандия и Националната школа по администрация на Франция (ЕNA). Другото обединение е ЕСЕ Груп и в него влизат Център за политически и дипломатически изследвания – Великобритания, ЕSTEP – Латвия, Естонско училище по дипломация и Агенция „Стратегма“ ООД. Като самостоятелна фирма кандидатства Рувекс АД.

Бъдещият изпълнител ще трябва да разработи обучителни програми и да проведе обучения на общо 1740 експерти от държавната администрация, включително и на екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС. Обученията трябва да приключат най-късно до 31 октомври 2017 година.

Подготовката на екипа е най-важното условие за успеха на председателството ни през 2018 година, коментира вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Тя подчерта, че кандидатите са авторитетни институции и имат богат опит в подготовката на експерти, които участват активно в осъществяването на ротационни председателства в други страни-членки.

Основните теми на предстоящите обучения са свързани със законодателния процес в ЕС и практиката на Триалога след Договора от Лисабон, стратегии и тактики за лобиране, председателстване на срещите на работните групи и органи на Съвета на ЕС, документация и документооборот в Съюза.

Обществената поръчка „Обучения за подобряване на капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в Европейския съюз и изпълнение на ангажиментите на Република България“ бе обявена от Института за публична администрация в началото на август. Поръчката е с прогнозна стойност 1,5 млн.лева, като средствата са по проект, финансиран от оперативна програма „Добро управление“.

Припомняме, че от стенограмата на заседанието на Министерски съвет от 31 август (същото заседание, на което премиерът Борисов пое координацията на Българското председателство) вицепремиерът  Меглена Кунева спомена за откриването на процедурата. Публикуваме откъса тук:

Точка 21

Проект на Решение за приемане на отчет за изпълнението на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. за периода май 2016 г. – юли 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Кунева.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин министър-председател, колеги, това е много важен отчетен период, защото, всъщност, през него се случи решението за излизане на Великобритания от Европейския съюз и взимането на решение с шест месеца да се изтегли по-рано нашето председателство. Имаше един период около 20 дни на несигурност, но това е решението, с което финиширахме.

Аз искам да акцентирам върху два момента.

Единият е свързан със сградния фонд. Там нещата с обществената поръчка за НДК тръгнаха, което е много добър знак. На 29 август са отворени подадените оферти по поръчка на НДК, шест компании са кандидати, вие ги знаете, вероятно сте ги проследили през медиите, и предстои избор на изпълнители и започване дейностите по подготовка на сградния фонд на председателството. Знаете, че има решение, което включва и Народно събрание и Резиденция „Бояна“. Всъщност, ангажимента на тези сгради към председателството ще бъде не повече от 30 дни и това ще бъде предмет на наем, но без техния ремонт няма къде да проведем събитията.

Освен този важен старт, имаме нещо, с което можем да се похвалим – че националната обучителна програма беше в много кратки срокове изменена, сроковете и броя на курсовете намалени. Искам тук специално да похваля нашата дирекция, госпожа Хитрова, които бързо направиха необходимото, за да може да започнем с обучителния модул, който се провежда в периода септември-декември 2016 г., но с финансиране от държавния бюджет. Модулът обхваща минимум 160 представители и заместник-представители, това са функционални групи 5, и 650 експерти – функционална група 6.

Наложи ни се да направим обществена поръчка. Имахме преди това надеждата, че може директно да влезем в отношения с Европейския институт по публична администрация, но не, няма как това да се случи и ще минава през обществена поръчка. Аз се надявам, че с министъра на финансите ще можем да направим необходимото, за да може тези средства, които не са много, впрочем, като обем, да ги преведем на Института по публична администрация, за да може заплатите на лекторите да се случат и да започнем.

Ключов момент е ротацията на допълнителни служители в Постоянното представителство. Изготвя се график за командироването им, отчитайки натовареността, броя подготвителни органи и опит на служители и т. н.

Искам също така да кажа добри думи за усилието на Министерството на външните работи, което е изпратило проект на решение на Министерски съвет за изменение на Постоянното представителство. Моля, колкото се може по-бързо да се придвижи този проект на решение и увеличаването на числеността е с 80 бройки. В тази връзка трябва да бъдат заложени и необходимите допълнителни средства в бюджетите 2017-2018 г.

Открит стои въпросът – аз минах лично почти през всички министерства, благодаря на колегите, които намериха време и се видях с тях, и заместниците ви, разбира се, има някои открити въпроси, например, между Министерство на вътрешните работи за спомагателни групи и Министерство на правосъдието. Това са неща, които помолих да ги уточним кой къде е водещ, защото има буквално междинни… Аз говорих с господин Ципов, наясно са колегите, трябва просто да се вземе решение къде ще водите вие, къде колегите. Това общо взето е спешно.

Друг важен момент, това е проектът на календар. Не можем да започнем проекта на календар преди 13 септември, когато се виждаме триото. Това е все още на техническо ниво, но тогава ще направим календара. Той е съвсем различен от това, което е втората част на годината, както беше засега. Знаете, че приоритетите на председателството не могат да бъдат нещо различно от Европа 2020. За моя радост, повечето колегите са напълно наясно с това и така са направили приоритетите си. От личните разговори, които имах с вас, излязоха някои много добри идеи. Например, една тема, по която аз имам очевидно пристрастие, е защитата на потребителите – това е тема, която е свързана с Министерство на правосъдието и със съветите по правосъдие. Можем да я направим добър, важен български приоритет.

Освен Европа 2020, ние трябва да видим къде сме добре, за да можем точно там да кажем, че ние искаме да го вземем като изключителен приоритет на председателството ни. Безспорно, без вътрешен пазар не може – задължително имаме елемент вътрешен пазар. Но дали ще предпочетем кръгова икономика като основен наш приоритет или малки и средни предприятия, зависи наистина къде се чувстваме по-силни.

Нашата администрация започна работите и по така наречените фишове, защото председателството ни, когато определя приоритетите, трябва да знае кои от директивите са в достатъчна степен на готовност, на какъв етап са, защото ние ще личим през това колко досиета сме успели да постигнем баланс и да ги затворим. И затова трябва да сме абсолютно наясно кое има шанс, кое има по-малко шанс, кое няма шанс. Така че, аз нямам колебание, че ще представим, след консултации с всички министри, на министър-председателя списъка с приоритетите. Фишовете ще бъдат съгласувани в рамките на Съвета по европейски въпроси. Имаме образец на фиш вече, което е много сериозно. И пак искам да подчертая добрата работа на Съвета по европейски въпроси.

Приоритетна тема е и определянето темите и събитията в страната. Това е може би най-трудната част, защото ние сме администрация, а да се направи събитие е въпрос на друга професия. Това са комуникационни умения и тези, които изнасяме извън България, и тези, които правим тук европейски, изискват специална подготовка. Така че, до Нова година това ще бъде задача да го направим по най-добрия начин.

Аз искам да кажа, че ангажирането на министър-председателя с българското председателство е абсолютно ключово. Така става във всички страни. Това е залог за успех на едно председателство. Съветите на върха са, разбира се, най-важни и се надявам, че в тази една година ще можем да докажем, че имаме силно европейско лидерство.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.

Ние след това още малко ще дискутираме по темата.

Приема се.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.