Вие сте тук

Жан-Клод Юнкер: Ще защитим границите си с новата Европейска гранична и брегова охрана

сряда, 14 Септември, 2016 - 16:39
Тема: 

"Искам да видя поне 200 допълнителни гранични полицаи и 50 превозни средства, разположени по външните граници на България от октомври."

Този силен ангажимент по опазването на българската граница беше един от основните акценти в областта на сигурността в речта за състоянието на Европейския съюз на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

Председателят на ЕК очерта пред европейските депутати в Страсбург един  по собствените му думи "положителен дневен ред за Европа" от конкретни действия и политики в полза на европейските граждани.

Европейската гранична служба Фронтекс има вече над 100 служители в България, както и над 600 представители, разположени в Гърция, по границата с Турция. От октомври новата европейска агенция за гранична и брегова охрана ще поеме функциите на Фронтекс и се очаква да затегне контрола по външните граници на Съюза. Институциите и държавите в Европейския съюз трябва да работят в тясно сътрудничество с новата гранична служба.

Трябва да знаем кой пресича границите на Европейския съюз – кога, къде и защо, поясни Юнкер, цитиран от БНР. Той съобщи, че до ноември ще бъде предложено ново законодателство, според което службите в ЕС ще знаят предварително кой има желанието да прекоси границите и дали има право на това.

По повод речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза (2016 г.) Комисията формулира днес как Европейският съюз може да повиши сигурността в Европа чрез подобряване на обмена на информация в борбата с тероризма и укрепване на външните граници. Предложените мерки включват ускореното оперативното изпълнение на Европейската гранична и брегова охрана, бързото приемане и прилагане на система на ЕС за влизане/излизане и предстоящите предложения за създаване на европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им.

 

Освен това, като част от усилията на Комисията да подготви условията за истински и ефективен Съюз на сигурност, в съобщението също се предлага да се предприемат допълнителни действия за подобряване на сигурността на документите за пътуване, за да бъдат предотвратявани документните измами, и за укрепване на Европейския център за борба с тероризма на Европол.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Сигурността е една от основните причини за безпокойство на европейските граждани. Комисията предлага днес практически мерки за подобряване на обмена на информация, който е от съществено значение за борбата с тероризма, както и мерки за гарантиране на сигурността на външните граници на Съюза и за засилване на контрола върху това кой влиза в ЕС и кой го напуска. Тези мерки ще изискват по-тясна координация и сътрудничество в рамките на ЕС и между държавите членки. Факт е, че в настоящия мобилен свят единствено по-тясното истинско сътрудничество ще ни предостави по-голяма сигурност“.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „С укрепването на външните си граници ще бъдем по-добре подготвени да посрещнем сериозни миграционни предизвикателства. Подобряването на обмена на информация ще ни позволи да водим по-ефективно борбата с тероризма. За гарантиране на сигурността на Европа са ни необходими едновременно силни граници и интелигентни системи за информация. Мерки като Европейската гранична и брегова охрана, системата за влизане и излизане и европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им ще спомогнат за сигурността на границите на Европа, а укрепването на ролята на Европол в ефективния обмен на информация и борбата с документните измами е конкретна стъпка за създаването на ефективен Съюз на сигурност“.

В приетото днес съобщение се определят редица практически и оперативни мерки, с които да се ускори изпълнението на Европейската програма за миграцията и Европейската програма за сигурност и да се подготвят условията за истински и ефективен Съюз на сигурност:

  • Европейска гранична и брегова охрана: изградена въз основа на Frontex, с новосъздадена способност да ползва резерв от хора и оборудване новата агенция (PDF) ще гарантира по-добро споделено управление на външните граници на ЕС. Тя ще оказва подкрепа на държавите членки като набелязва слабости и, при необходимост, се намесва за тяхното преодоляване, преди те да се превърнат в сериозни проблеми. Комисията, Frontex и държавите членки вече извършиха подготвителната работа, която ще бъде допълнително ускорена, за да се гарантира, че новата агенция ще започне да функционира без всякакво забавяне. Стъпките, които Комисията предстои да предприеме, включват работа по договори с трети държави и приемане на бюджетните предложения, необходими, за да може агенцията да наеме бързо допълнителен персонал. Комисията призовава държавите членки да гарантират, че националният принос към резерва от гранични служители и оборудване е готов да бъде незабавно задействан, за да отстранят съществуващите пропуски в отговор на покани за експерти за операциите на Frontex в Гърция, Италия и България.

  • Система на ЕС за влизане/излизане: предложена от Комисията на 6 април 2016 г. заедно с необходимото изменение (PDF) на Кодекса на шенгенските граници, предвидената система на ЕС за влизане/излизане (PDF) ще подобри управлението на външните граници и ще намали незаконната миграция към ЕС (чрез справяне с пресрочването на визи), като същевременно допринесе за борбата с тероризма и тежките престъпления и гарантира високо равнище на вътрешна сигурност. Системата ще събира данни, включително самоличност, документи за пътуване и биометрични данни, както и ще регистрира влизането и излизането в точката на преминаване на границата. Тя ще се прилага за всички граждани на държави извън ЕС, които са допуснати за кратък престой в Шенгенското пространство (не повече от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни). Понастоящем текат преговорите със съзаконодателите по двете предложения, като Комисията призовава за окончателното им приемане до края на 2016 г. с оглед на това системата да започне да функционира в началото на 2020 г. след три години на изграждане.

  • Идеята за създаване на европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), която да има сходни цели с добре познатата американска система ESTA, беше представена от Комисията през април. Създаването на тази система предоставя допълнително ниво на контрол върху пътниците, освободени от изискването за виза. ETIAS ще определя допустимостта на всички граждани на трети държави, освободени от изискването за виза, да пътуват в Шенгенското пространство и дали пътуването представлява риск, свързан със сигурността или миграцията. Ще бъде събирана информация за пътниците преди тяхното пътуване. Комисията инициира проучване относно осъществимостта на ETIAS, като въз основа на неговите резултати, очаквани през октомври 2016 г., и след провеждането на консултации, Комисията възнамерява да представи до ноември 2016 г. законодателно предложение за създаването на системата.

  • Укрепване на Европол: в качеството си на основен инструмент за повишено сътрудничеството между националните органи по сигурността Европол предприе някои важни стъпки напред с неотдавнашното създаване на Европейския център за борба с тероризма (ECTC), на Европейския център по въпросите на контрабандата на мигранти и на Европейския център за борба с киберпрестъпността. Комисията ще работи с Европол за по-нататъшното укрепване на капацитета на агенцията за борба с тероризма, а също и на нейната дейност срещу контрабандата на мигранти и киберпрестъпността, например чрез предоставяне на допълнителни ресурси, необходими, за да се отговори на нейните нужди и очакванията към нея. Подобряването на достъпа на Европол до ключови бази данни също е от значение. В същия дух Комисията насърчава държавите членки да способстват за формирането на център за обмен на информация, служещ като платформа, чрез която органите, получили информация, свързана с тероризъм или други сериозни трансгранични престъпления, да я споделят с правоприлагащите органи.

  • Сигурните документи за пътуване са решаващи за установяването на самоличността на дадено лице. По-доброто управление на свободното движение, миграцията и мобилността се основава на надеждни системи за предотвратяване на злоупотребите и заплахите за вътрешната сигурност, породени от лекотата, с която някои документи могат да бъдат подправени. Комисията се стреми към нови начини за подобряване на сигурността на електронните документи и управлението на документите за самоличност. До декември 2016 г. Комисията ще приеме план за действие относно сигурността на документите, така че документите за пребиваване, документите за самоличност и временните документи за пътуване (ВДП) да бъдат направени по-сигурни.

Пълна информация за обявените в речта инициативи на ЕК ще намерите на следните линкове:

Комисията цели укрепване на външните граници - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3003_bg.htm

Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж -  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_bg.htm

Завършване на съюза на капиталовите пазари — Комисията ускорява реформата - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3001_bg.htm

Комисията проправя пътя за повече и по-добра интернет свързаност за всички граждани и предприятия - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_bg.htm

Комисията предлага съвременни правила за авторското право в ЕС в подкрепа на развитието и разпространението на европейската култура - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_bg.htm

Прегледът на бюджета на ЕС фокусира в по-голяма степен бюджета върху приоритетите и осигурява по-голяма гъвкавост и по-малко бюрокрация - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2999_bg.htm

 За самите дабити за състиянието на Съюза може да видите тук:  http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160909IPR41712/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7-2016-%D0%B3.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.