Вие сте тук

Обявление за конкурси за експерти в областта на медиите и цифровите комуникации

Дата на публикуване: 
четвъртък, 12 Октомври, 2017 - 10:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 октомври е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира два конкурса на общо основание въз основа на квалификации и тестове за експерти в областта на медиите и цифровите комуникации. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз – основно Европейският парламент, Европейската комисия, Съветът и Съдът, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като администратори и асистенти (съответно функционални групи AD и AST).

EPSO организира следните конкурси на общо основание:

 • EPSO/AD/347/17:
  • Специалист в областта на комуникациите;
 • EPSO/AST/143/17:
  • уеб администратор;
  • асистент в областта на комуникациите;
  • асистент в областта на визуалната комуникация.

Обявлението се отнася за два конкурса, като единият от тях съдържа няколко профила. Можете да се регистрирате само за един профил за всеки конкурс. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като валидирате своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Отговорности

EPSO/AD/347/17: Специалист в областта на комуникациите

Специалистите в областта на комуникациите имат широк кръг от отговорности, като те:

 • замислят, планират и осъществяват комуникационни стратегии и кампании;
 • отговарят за отношенията с гражданите, заинтересованите страни, посетителите, медиите, лицата, формиращи общественото мнение, гражданското общество, училищата и университетите;
 • подготвят и координират създаването на цифрово съдържание за интернет платформите и платформите в социалните медии и комуникират с техните онлайн аудитории;
 • организират пресконференции и интервюта, привличат вниманието на медиите към теми и събития и наблюдават медийното отразяване на организацията;
 • работят с аудио-визуалните и с новите медии, имат задълбочени познания относно медийното пространство и са в състояние да оформят медийни стратегии;
 • анализират нуждите на бизнеса и потребителите от цифрови проекти и изготвят документи с икономически обосновки и с технически спецификации;
 • управляват и изпълняват цифрови проекти;
 • анализират и докладват цифрови показатели и ключови показатели за изпълнение;
 • формулират и изпълняват стратегии относно опита на потребителите и са в състояние да идентифицират и проследяват поведението на съответните аудитории, както и допринасят за създаването на ориентирани към потребителите и свързани със задачите интерфейси.

EPSO/AST/143/17:

Уеб администратор

Уеб администраторите проектират, разработват и поддържат уебсайта на институцията и отговарят за нейните уеб приложения. Те осигуряват непрекъснатото подобряване на уеб канала и свързаните с него инструменти и допринасят за формулирането, планирането, осъществяването и мониторинга на цифрови проекти. Те също така допринасят за разбирането на потребностите в областта на цифровите технологии и гарантират набавянето и разработването на необходимите технологии.

Асистент в областта на комуникациите

Асистентите в областта на комуникациите оказват подкрепа на специалистите в същата област при осъществяването на комуникационни стратегии и кампании. Те извършват търсене на документи, установяват и поддържат контакти с всички заинтересовани страни, подпомагат изготвянето на информационни материали, отговарят на искания за информация и предоставят техническа и административна подкрепа.

Асистент в областта на визуалната комуникация

Асистентите в областта на визуалната комуникация създават визуални концепции, с които се комуникират идеи, от които целевата аудитория черпи вдъхновение и информация. Работата на асистента в областта на визуалната комуникация е свързана с различни продукти, като например визуална идентичност на комуникационни пакети, съдържание на уебсайтове, реклама, публикации, бюлетини, плакати и транспаранти, изложби, фонове и прожекционни екрани, корпоративни доклади, видеоматериали и инфографики.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

 • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
 • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 14 ноември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации (1.17 MB, PDF)