Вие сте тук

Обявление за конкурси за експерти в областта на медиите и цифровите комуникации

четвъртък, 12 Октомври, 2017 - 10:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 октомври е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира два конкурса на общо основание въз основа на квалификации и тестове за експерти в областта на медиите и цифровите комуникации. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз – основно Европейският парламент, Европейската комисия, Съветът и Съдът, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като администратори и асистенти (съответно функционални групи AD и AST).

EPSO организира следните конкурси на общо основание:

 • EPSO/AD/347/17:
  • Специалист в областта на комуникациите;
 • EPSO/AST/143/17:
  • уеб администратор;
  • асистент в областта на комуникациите;
  • асистент в областта на визуалната комуникация.

Обявлението се отнася за два конкурса, като единият от тях съдържа няколко профила. Можете да се регистрирате само за един профил за всеки конкурс. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като валидирате своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Отговорности

EPSO/AD/347/17: Специалист в областта на комуникациите

Специалистите в областта на комуникациите имат широк кръг от отговорности, като те:

 • замислят, планират и осъществяват комуникационни стратегии и кампании;
 • отговарят за отношенията с гражданите, заинтересованите страни, посетителите, медиите, лицата, формиращи общественото мнение, гражданското общество, училищата и университетите;
 • подготвят и координират създаването на цифрово съдържание за интернет платформите и платформите в социалните медии и комуникират с техните онлайн аудитории;
 • организират пресконференции и интервюта, привличат вниманието на медиите към теми и събития и наблюдават медийното отразяване на организацията;
 • работят с аудио-визуалните и с новите медии, имат задълбочени познания относно медийното пространство и са в състояние да оформят медийни стратегии;
 • анализират нуждите на бизнеса и потребителите от цифрови проекти и изготвят документи с икономически обосновки и с технически спецификации;
 • управляват и изпълняват цифрови проекти;
 • анализират и докладват цифрови показатели и ключови показатели за изпълнение;
 • формулират и изпълняват стратегии относно опита на потребителите и са в състояние да идентифицират и проследяват поведението на съответните аудитории, както и допринасят за създаването на ориентирани към потребителите и свързани със задачите интерфейси.

EPSO/AST/143/17:

Уеб администратор

Уеб администраторите проектират, разработват и поддържат уебсайта на институцията и отговарят за нейните уеб приложения. Те осигуряват непрекъснатото подобряване на уеб канала и свързаните с него инструменти и допринасят за формулирането, планирането, осъществяването и мониторинга на цифрови проекти. Те също така допринасят за разбирането на потребностите в областта на цифровите технологии и гарантират набавянето и разработването на необходимите технологии.

Асистент в областта на комуникациите

Асистентите в областта на комуникациите оказват подкрепа на специалистите в същата област при осъществяването на комуникационни стратегии и кампании. Те извършват търсене на документи, установяват и поддържат контакти с всички заинтересовани страни, подпомагат изготвянето на информационни материали, отговарят на искания за информация и предоставят техническа и административна подкрепа.

Асистент в областта на визуалната комуникация

Асистентите в областта на визуалната комуникация създават визуални концепции, с които се комуникират идеи, от които целевата аудитория черпи вдъхновение и информация. Работата на асистента в областта на визуалната комуникация е свързана с различни продукти, като например визуална идентичност на комуникационни пакети, съдържание на уебсайтове, реклама, публикации, бюлетини, плакати и транспаранти, изложби, фонове и прожекционни екрани, корпоративни доклади, видеоматериали и инфографики.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

 • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
 • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 14 ноември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации (1.17 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.