Вие сте тук

Обява за свободно работно място за длъжността директор на Европейския институт за равенство между половете

Европейският институт за равенство между половете (EIGE)
петък, 1 Юни, 2018 - 11:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 юни е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на Европейския институт за равенство между половете.

Европейският институт за равенство между половете (EIGE) е автономна регулаторна агенция на Европейския съюз. Създадена е с цел да подпомага и укрепва утвърждаването на равенството между половете, включително чрез интегриране на въпросите на пола във всички политики на ЕС и в следващите от тях национални политики, и борбата срещу дискриминацията на основата на пола. Целта на EIGE е и да повишава осведомеността на гражданите на ЕС относно равенството между половете. Равенството между жените и мъжете е основна ценност на Европейския съюз.

EIGE работи в рамките на политиките и инициативите на ЕС. Неговите цели и задачи са определени от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Основните органи на EIGE са: управителният съвет (органът, който взема решения), експертният форум (консултативен орган) и неговият директор (изпълнителен орган), включително неговия персонал.

Агенцията е със седалище във Вилнюс, Литва. Понастоящем има 50 служители от над 18 държави членки на ЕС.

Директорът отговаря за:

 • ежедневното управление на агенцията бюджет от около 7,8 милиона евро за 2018 г. и около 50 служители;
 • управлението на EIGE в съответствие с регламента за неговото създаване и правилата за неговото прилагане и решенията на неговия управителен съвет;
 • поемането на обща отговорност за ефективното и ефикасно управление на персонала на EIGE и насърчаването на добра работа в екип и добра работна среда;
 • управлението на ресурсите на института, необходими за провеждането на дейностите на неговите органи, включително осигуряването на подходящо научно-техническо съдействие;
 • изготвянето на стратегията на EIGE и на работни програми и докладването пред управителния съвет относно тяхната насоченост и процедурите за определяне на заложената в тях политика;
 • докладването относно изпълнението на работните програми и решенията, приети от управителния съвет;
 • подготвянето на заседанията на управителния съвет и експертния форум;
 • поемането на обща отговорност за цялостното изпълнение на задачите, възложени на EIGE, в това число осъществяване на надзор върху качеството на системите за вътрешен контрол и управление на EIGE;
 • подготвянето и изпълнението на бюджета на EIGE в съответствие с рамковия Финансов регламент за агенциите и гарантиране на ефикасното му управление съобразно принципа на добро финансово управление;
 • поемането на обща отговорност за финансовите въпроси, свързани с EIGE, в това число, наред с другото, за окончателните отчети и решенията за финансиране;
 • представляването на EIGE и комуникацията със заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси от компетентността на агенцията;
 • осигуряването на сътрудничество с Европейската комисия, Европейския парламент и държавите членки, както и с компетентните органи в държавите членки, изпълняващи задачи, сходни с тези на EIGE;
 • директорът гарантира, че агенцията изпълнява дейностите си независимо в полза на обществения интерес.

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални изисквания, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаването на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит следва да бъдат в една или повече области на политиките на ЕС, за предпочитане в областта на равенството между половете, борбата с дискриминацията, социалните науки, политическите науки, икономиката, статистиката, правото;
 • Управленски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност. Управленският опит в релевантните области ще се счита за предимство;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на едно или няколко събеседвания дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години;
 • Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба; да предоставят подходящи препоръки за годността си да изпълняват своите задължения и да са физически годни да изпълняват тези задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет, като посетите следния уебсайт и следвате дадените там указания относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 29 юни 2018 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор на Европейския институт за равенство между половете (EIGE), Вилнюс – COM/2018/20027 (860.81 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.