Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на защитата на личните данни

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)
Дата на публикуване: 
четвъртък, 9 Септември, 2021 - 10:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 9 септември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове за администратори (AD 6) в областта на защитата на личните данни. Целта е да се изготви списък за бъдещи назначения, от който Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на ЕС, Икономическият и социален комитет, Съдът на Европейския съюз и Европейската служба за външна дейност да могат да наемат нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD).

Служебните задължения включват изготвянето на доклади, становища, насоки, препоръки, най-добри практики и решения за целите на тълкуването и прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на данните, използвани от полицията, и на друго съответно законодателство на Съюза. Също и за целите на извършването на мониторинг на развитията в сферата на политиката и законодателството във връзка със защитата на личните данни.

Към датата, на която изтича крайният срок за кандидатстване по електронен път, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички Ваши кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 12 октомври 2021 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/393/21 – Администратори (AD 6) в областта на защитата на данните (1.17 MB, PDF)